nformacioni sistem vakufskih nekretnina

ImageVakufska direkcija je shodno potrebi pokrenula projekat izgradnje
infomacionog sistema vakufskih nekretnina. Na realizaciji idejnog
rješenja ovog projekta angažirana je firma „COMP-IT" iz Sarajeva, koja
će biti zadužena i za implementaciju i održavanje sistema po njegovom
puštanju u funkciju.

Sredstva za finansiranje ovog projekta
obezbijeðena su donacijom Islamske banke za razvoj, ugovorom koji je
realiziran u martu 2009. godine.

U sistem će, u različitim fazama
implementacije, biti uključene sve organizacione jedinice Islamske
zajednice. Tako će u prvoj fazi biti uvezane Vakufska direkcija sa
uredom u Sarajevu i druge važnije organizacijske jedinice kao što su
muftiluci, u drugoj fazi medžlisi, medrese i fakulteti, a u trećoj fazi
džemati.

Cilj ovog informacionog sistema je
olakšano upravljanje, povrat i evidencija vakufske imovine. Ovaj sistem
bi takoðe trebao da obezbijedi informatičku povezanost i komunikaciju
izmeðu Vakufske direkcije i drugih organizacionih jedinica Islamske
zajednice. Time bi bila omogućena brža i efikasnija razmjena podataka
te unos istih u zajednički registar koji će se nalaziti u Sarajevu. Na
taj način sistem će biti zaštičen od unosa duplih podataka, a i sam
pristup podacima će biti brži i efikasniji.

Izvor: www.rijaset.ba