Centar za Islamske studije u Tübingenu

ImageJedan stručni smjer za Islamske studije na
Univerzitetu u Tübingenu je jedan važan doprinos prema integraciji
muslimana, podrška dijalogu meðu religijama i uspjeh visokog obrazovanja
u Baden Württembergu.

Važno je da kroz vjersku ubijeðenost i naučni
pristup prema islamu, islam dobije jedno priznato mjesto na našim
univerzitetima – to je u interesu 4. miliona muslimana i muslimanki u
Njemačkoj ali i cjelokupnog društva." Ovo su izjavili predsjednik Vlade
Baden Württemberga Stefan Mappus i ministar obrazovanja prof.  dr. Peter
Frankenberg, 05.oktobra 2010 u Stuttgartu, u povodu odluke Vlade ove
njemačke pokrajine o osnivanju Centra za Islamske studije (Zentrum für
islamische Studien) na Eberhard Karls Univerzitetu u Tübingenu. Ova
odluka je rezultat preporuke najvišeg Naučnog vijeća (Wissenschaftsrat)
Njemačke koje je početkom ove godine preporučilo univezitetima da
etabliraju dva ili tri centra/fakulteta za islamsku teologiju u
Njemačkoj. Ovo vijeće se vodilo naučnim pokazateljima na polju
društvenih nauka i uočilo je nedostatak razvoja ove naučne oblasti na
akademskom nivou.

Eberhrd Karls Univerzitet u Tübingenu je pokrenuo proces u utrci za
dobijanje ovog projekta zajedno sa Freiburgom, Heidelbergom i Mannheimom
i uspio da svoj konzept u dogovoru sa islamskim zajednicama u ovoj
pokrajni prilagodi stvarnim potrebama i željama muslimana i na taj način
ubijedi relevantne institucije u ovom projektu. Treba istaći da je
posebnost Tübingena kao Univerziteta i činjenica da u ovom gradu postoje
još dva teološka fakulteta koji već dugi niz godina imaju sporazume sa
islamskim fakultetima u Turskoj i Bosni i Hercegovini, što drugi
Univerziteti nisu mogli ponuditi kao svoje referenze. Katolički teološki
fakultet ima potpisan sporazum o saradnji sa Ilahiyat fakultetom
Univerziteta u Istanbulu i Evangelistički teološki fakultet sa
Fakultetom islamskih nauka u Sarajevu. Koncept razvoja budućeg centra je
koncipiran i na osnovu iskustava ove akademske saradnje ali i drugim
faktorima koji će biti presudni u razvoju ovog Centra. Naime, bliska
saradnja sa predstavnicima isl. zajednica i udovoljavanje njihovim
zahtjevima je imala presudnu ulogu u podršci muslimana ovom projektu.
Zajednički rad rektora Univerziteta Bernd Englera i njegovih savjetnika
sa predstavnicima isl. zajednica došao je do koncepta koji je od samog
početka pa do konačne forme pretrpio brojne izmjene ali je u konačnici
polučio dogovor o Upravnom odboru (Beiratu) budućeg Centra koji će imati
od 9 do 11 članova. Ovaj Odbor će imati najvažniju ulogu u budućnosti
razvoja Centra, a prema dogovoru, svaka odluka o nastavnom planu i
programu (Curiculum), organizatorskim i personalnim rješenjima će
zavisiti od upravnog Odbora. Rektorat Univerziteta će u pravnom smislu
urediti odnos sa Upravnim odborom Centra kao sa jednim fakultetom dok se
ne dostigne potreban broj predviðenih katedri da bi se onda, u pravnom
smislu, mogao osnovati fakultet. Broj katedri je predviðen na 6
esencijalnih islamskih područja i njihovo etablliranje u Centru ce biti
postepeno. Finansiranje Centra je u nadležnosti države.

Islamska Zajednica Bošnjaka u Njemačkoj je od samog početka imala
svoje predstavnike u ovom projektu i jedna je od 4 isl. zajednice koje
će imati svog stalnog člana u spomenutom upravnom Odboru. Predstavnici
IZBNJ u različitim fazama razvoja ovog projekta do sada su bili
predsjednik Mešihata muftija Mustafa ef. Klanco, Dr. Bernes Alihodžić,
predsjednik Sabora i generalni sekretar Muhamed Baščelić.

Etabliranje ovakvog jednog projekta u Njemačkoj, u ovom vremenu osim
što je historijski iskorak za njemačko akademsko i cjelokupno društvo,
znak je pozitivnih odnosa države prema muslimanima u Njemačkoj. Plan
Univerziteta je da se u Centru za Islamske studije ponudi nekoliko
mogućnosti za buduće studente, njihova zvanja i poslove koje mogu
obavljati. Pored obrazovanja nastavnika i profesora islamske vjeronauke
(Lehramt), istrazivačkih projekata, sticanja najviših akademskih zvanja i
verificiranja diploma predviðeno je i školovanje budućih imama u
Njemačkoj. Prvi upis od oko 40 studenata je predviðen za zimski semestar
2011/12, a kapacitet budućeg Centra bi trebao biti 320 studenata. Treba
još napomenuti da je logičan slijed ovog projekta otvaranje procesa
priznavanja islama na nivou pokrajina u Njemačkoj.

Izvor: Rijaset.ba