Seminar imama SAD-a i Kanade

ImageU St. Louisu (SAD), je 14. i 15. decembra ove godine uz
prisustvo šefa Ureda za Bošnjačku dijasporu, Mr. Mirsad-ef. Kalajdžića održan
vrlo kvalitetno osmišljeni seminar imama SAD-a i Kanade.
Cilj seminara je bio
da se naši imami upoznaju sa najnovijim naučnim saznanjima iz oblasti porodične
pedagogije, sa temeljnim stručnim i naučnim stavovima u toj oblasti. Doc. dr.
Amel Alić, koji je izuzetno kvalitetno pripremio i izložio materiju poseban
akcenat stavio je na razumijevanje kulturalnih razlika i prevazilaženje
kulturalnog šoka na relacijama: bošnjačka porodica – američko društvo i
kultura, te na razini komunikacije izmeðu generacija.

Jedna od najznačajnijih intencija seminara bila je da se
pokaže kako očuvanje tradicionalnih vrijednosti u uvjetima življenja u drugoj
kulturi ponajviše ovisi o zdravlju i kompetentnosti porodice u nastojanju da
obezbijedi optimalnu unutarnju koheziju na jednoj, te odgovarajuću
prilagodljivost svojih članova, na drugoj strani. Upravo se problem
sukobljenosti unutarporodičnog vrijednosnog sistema i sistema vrijednosti koje
protežira nova kultura bila glavna tema razmatranja u svjetlu tradicije
sistemskog pristupa. Program seminara bio je koncipiran s ciljem
osposobljavanja imama da interveniraju u području strukturalne i komunikacijske
unutarporodične dinamike. Cjelokupni seminar bio je dvodnevnog tipa, i po
ocijeni svih prisutnih u potpunosti je uspio. Nakon seminara, imami su imali
svoj sastanak i vrlo produktivno savjetovanje sa mr. Mirsad-ef. Kalajdžićem
rukovodiocem Ureda za BD.

Izvor: Mesihat.com