BANU: Akademik Muhić čestitao reizbor Baraku Obami

Image

Predsjednik Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti (BANU) akademik Ferid
Muhić uputio je čestitku Baraku Obami na reizboru za predsjednika
Sjedinjenih Američkih Država (SAD). Čestitku objavljujemo u cjelosti.

November 7, 2012  

The Honorable Barrack H. Obama

President of the United States of America

The White HouseWright-Patterson vazdušnoj bazi

1600 Pennsylvania Avenue, N.W.

Washington, D.C., 20500

 

Poštovani Predsjedniče Obama,

U ime Bošnjačke Akademije Nauka i Umjetnosti  (BANU) i u moje lično
ime, dozvolite da Vam čestitam na re-izboru za Predsjednika Sjedinjenih
Američkih Država.

BANU odlučno podržava integritet suverene i nedjeljive države Bosne i
Hercegovine, kakva je bila prije agresije od 1992-1995 godine. Naša
dužnost je da Vas upoznamo sa činjenicom da  Generalni Okvirni Dogovor o
miru u Bosni i Hercegovini (poznat kao Dejtonski Dogovor, postignut u
vojnoj vazdušnoj bazi Wright-Patterson kod Dejtona, Ohajo u novembru
1995 godine a formalno potpisan u Parizu 14 decembra 1995 godine), iako
je zaustavio rat, nije stvorio uslove za ustavni okvir neophodan za
uspješno i potpuno ponovno uspostavljanje teritorijalnog integriteta
države BiH. Nesumnjivo potvrðen kao korisno i fleksibilno oruðe,
Dejtonski Dogovor je pomogao Bosni i Hercegovini da iz poslije ratne
faze preðe u period stabilizacije i oporavka. Ipak, Dejtonski Dogovor
nije imao instrumente potrebne da se pravna struktura države BiH
konsoliduje u skladu sa opšte prihvaćenim i meðunarodno garantovanim
postulatima meðunarodnog prava. Ova činjenica, vidljiva od samog
početka, potvrdila se kao ključna smetnja daljoj implemetaciji
jedinstvenog nacionalnog graðanskog koncepta i teritorijalnog
integriteta u BiH. Danas, sedamnaest godina poslije potpisivanja
Dejtonskog mirovnog dogovora, jasno je da ovaj dokument generira nove
etničke tenzije, obnavlja nepovjerenje meðu sva tri konstitutivna
naroda: Bošnjacima, Srbima, i Hrvatima, čineći tako političku situaciju u
državi trajno nestabilnom.

U svjetlu ovih negativnih efekata, krajnji je čas da se preispita
smisao održavanja dosadašnjeg statusa Dejtonskog mirnovnog dogovora kao
najvišeg pravnog akta i u budućem razvoju Bosne i Hercegovine. Samo kao
demokratska,  cjelovita graðanska država svih svojih graðana,
ujedinjenih odredbama novog Ustava, moći će Bosna i Hercegovina
produžiti putem integracije u EU i NATO strukture. Poštujući dugu
tradiciju slobode i demokratije koja je opravdano donijela SAD ulogu
vodećeg autoriteta u pitanjima ljudskih prava, BANU je sigurna da ćete
Vi kao Predsjednika Sjedinjenih Država Amerike, učiniti sve što je u
Vašoj moći da pomognete Bosni i Hercegovini da ponovo uspostavi svoj
puni suverenitet i trajan mir.

Još jednom Vam čestitam u ime svih članova BANU! Od srca Vam želimo
sve najbolje u voðenju Vaše države, kao i u Vašem životu i sreći Vaše
porodice.

Iskreno,

Ferid Muhić

Predsjednik Bošnjačke Akademije Nauka i Umjetnosti

 ____________________________________________________

 

November 7, 2012 

The Honorable Barrack H. Obama

President of the United States of America

The White House

1600 Pennsylvania Avenue, N.W.

Washington, D.C., 20500

 

Dear President Obama,

On behalf of Bosniak  Academy of Sciences and Arts (BANU), and on my
own name, allow me to congratulate you on your re-election as the
President of the United States of America.

BANU strongly supports integrity of sovereign and indivisible  state
of BiH, as it was before the 1992-1995 aggression. It is our duty to
inform you that  the General Framework Agreement for Peace in Bosnia and
Herzegovina (known as the Dayton Agreement,  reached at Wright-Patterson Air Force Base near Dayton, Ohio in November 1995, and formally signed in Paris on
14 December 1995), although stopped the war,  did not create a
constitutional framework necessary for successful and complete
re-establishment of territorial integrity of the state of BiH. Affirmed
beyond any doubt as useful and flexible tool, Dayton Agreement helped
Bosnia and Herzegovina to move  from post-war stage to the period of
stabilization and recuperation  Nevertheless, Dayton Agreement had no
instruments to consolidate the legal structure of the state of BiH in
accordance with the generally accepted and internationally guaranteed
postulates of international law. As the key shortcoming of this document
visible from the very beginning, this factor proved to be obstacle for
the further implementation of the concept of national citizenship and
territorial integrity. Today, seventeen years after Dayton Peace
Agreement was signed, it is clear that this Document generate new ethnic
tensions, perpetuate distrust among the three constitutional nations:
Bosniaks, Serbs, and Croats, and makes political situation in this
country  permanently unstable.

In the light of its negative effects, it is high time to re-examine
the rationale of the status of Dayton Peace Agreement as the supreme
legal act in the future development of Bosnia and Herzegovina. Only as
democratic, integral civil state of all its citizens, united by a new
Constitution, could Bosnia and Herzegovina possibly follow the road
toward the integration into EU and NATO structures. Having respect for
the long lasting tradition of liberty and democracy, which rightfully
put the USA to the leading authority in the matters of human rights,
BANU has no doubt that you, as the President of United States of
America, will do your best to help Bosnia and Herzegovina to reclaim its
full sovereignty and long lasting peace.

Once again, congratulations from all the members of BANU! We heartily
wish you the best in leading your country as well as in your personal
life and happiness of your family.

Sincerely,

Ferid Muhic

President of  Bosniak  Academy of Sciences and Arts