Islamska zajednica predvodi Bošnjake

Intervju: Enes-ef. Svraka – predsjednik Sabora Islamske zajednice u Srbiji

Image

Enes-ef. Svraka je roðen 29.11.1970. godine u Strgačini, općina Rudo, Bosna i Hercegovina. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Diplomirao je na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru. Trenutno je student treće godine postdiplomskih doktorskih studija na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru.

Enes-ef. Svraka je službenik Islamske zajednice od 1. jula 1991.
godine, kada je postavljen na mjesto imama, hatiba i muallima u džematu
Stari grad – Priboj, Medžlis IZ-e Priboj. Prvi put za člana Sabora IZ-e
Sandžaka biran je 1998. godine. U jednom mandatu obavljao je dužnost
potpredsjednika Sabora IZ-e Sandžaka. U dva mandata bio je član Sabora
IZ-e u Bosni i Hercegovini.  

U posljednjem mandatu obavljao je dužnost predsjednika Skupštine
Muftijstva sandžačkog. Član je Mešihata IZ-e u Srbiji i glavni imam
Medžlisa IZ-e Priboj. Oženjen je i otac četvoro djece. Na posljednjom,
konstituirajućem zasjedanju Sabora Islamske zajednice izabran je za
predsjednika Sabora.


GLAS ISLAMA:
Kako se osjećate nakon izbora na mjesto predsjednika Sabora Islamske zajednice?
 

SVRAKA: Prije
svega upućujem zahvalu Allahu dž.š. na svim Njegovim odredbama, a potom
koristim priliku da se zahvalim na ukazanom povjerenju koje mi je dato od
strane članova Sabora i rukovodstva Islamske zajednice.

Sabor Islamske
zajednice je najviše predstavničko i zakonodavno tijelo Islamske zajednice i
naravno da se osjećam počastvovano, ali istovremeno osjećam i veliku
odgovornost koja proizilazi iz pozicije predsjednika Sabora.

Ovo je
satisfakcija za mene lično, ali isto tako i za moju porodicu, moje kolege iz
Priboja, moje prijatelje, ali i za sve Bošnjake Priboja koji me doživljavaju
kao svog duhovnog voðu i koji na moj izbor na mjesto predsjednika Sabora
Islamske zajednice gledaju pozitivno.

 

GLAS ISLAMA:
Nesumnjivo je da je to velika čast, ali i odgovornost. Kakvi su Vaši planovi u
daljem radu Sabora?
 

SVRAKA: Obzirom
da sam bio član Sabora i u prethodnom sazivu upoznat sam sa načinom rada i
aktivnostima Sabora. U dosadašnjem radu Sabor je odražavao i pokazao unutarnju
stabilnost Islamske zajednice i odlučnost u važnim trenucima.

Što se tiče
daljeg rada Sabora, ako Bog da, u najskorije vrijeme planiram konsultacije sa
saradnicima i rukovodstvom Islamske zajednice gdje bi predočio i predložio neke
nove segmente budućeg rada Sabora. Evo uskoro ulazimo i u novu kalendarsku
godinu, tako da bi bilo dobro blagovremeno pripremiti okvirni prijedlog
narednog jednogodišnjeg i četvorogodišnjeg plana rada Sabora koji bi na samom
zasjedanju bili preciznije definisani. Sigurno da će posla biti mnogo. Prije
svega treba nastaviti sa već otpočetim aktivnostima, kao što je npr. započeta
procedura ustavnih promjena, zatim donošenjem novih normativnih akata itd.

U svakom slučaju,
nastojat ću da kao predsjednik Sabora doprinosim jačanju, stabilizaciji i
prosperitetu Islamske zajednice u cjelini, rješavanju problema s kojima se
suočava i pitanja koja se nameću te jedinstvu muslimana Bošnjaka i njihovoj afirmaciji.

 

GLAS ISLAMA:
Hoće li se Sabor sastajati češće, ili prema potrebi kada treba da vjernicima
pojasni novonastale situacije?
 

SVRAKA: Kada su u
pitanju zasjedanja Sabora, to je definisano Ustavom Islamske zajednice i drugim
normativnim aktima. Zasjedanja se održavaju redovno, a vanredna prema ukazanoj
potrebi. Onoliko koliko bude bilo potrebno za uspješan i kvalitetan rad Sabora
i ispunjavanje emaneta koji Sabor ima, toliko će biti i zasjedanja Sabora.

 

GLAS ISLAMA: U
periodu koji je za nama Sabor je donio mnoge teške i značajne odluke. Očekujete
li da će u budućem periodu doći do relaksacije prilika i da odluke Sabora neće
biti teške i komplikovane?
 

SVRAKA: Da,
vrijeme koje je iza nas ostalo, posebno zadnjih pet godina, bilo je puno
iskušenja i važnih dogaðanja koja su bila u i okolo Islamske zajednice. Svakako
da je to iziskivalo i adekvatnu reakciju i aktivnost Islamske zajednice, pa
samim tim i Sabora koji je usvojio i donio čitav niz značajnih zaključaka,
odluka i nekoliko deklaracija, koje su se ticale ne samo Islamske zajednice
nego i cijelog islamskog i bošnjačkog naroda. Jednostavno, bilo je neophodno
poduzeti odreðene aktivnosti i korake te postupiti u datom trenutku onako kako
nam to nalaže i naša vjera – mudro, iskreno, hrabro, odmjereno, kako bi
opravdali emanet koji nosimo.

Jako je teško o
tome govoriti kakve će odluke u budućnosti Sabor donositi u smislu da li će
biti teške i kompleksne, ali ono što mogu reći jeste da ću se truditi i
zalagati da Sabor usvaja i donosi one odluke koje bude zahtijevalo vrijeme,
izazovi i potrebe koje se ukažu, odluke koje će biti korisne za islam i
muslimane, Islamsku zajednicu i njene pripadnike, ma koliko bile teške.

 

GLAS ISLAMA:
Ostala su mnoga neriješena pitanja: jedinstvo Islamske zajednice, vakufska
imovina, vjeronauka. Imate li planove na koji bi se način ova pitanja mogla
riješiti i koje su to odluke koje Sabor treba da donese da bi došlo do rješenja
ovih pitanja?
 

SVRAKA: Pomenuli
ste glavna neriješena pitanja i probleme s kojima se Islamska zajednica
intenzivno suočava posljednjih godina, kao što su: pitanje jedinstva Islamske
zajednice, pitanje vraćanja vakufske imovine i pitanje izvoðenja nastave
islamske vjeronauke u školama. Osim ovih postoji još čitav niz pitanja i
problema koja nisu ovako kompleksna.

Kad bi rješavanje
ovih značajnih pitanja bilo ovisno samo o saborskim odlukama ja bih se potrudio
da već iduće hefte bude zakazano zasjedanje Sabora i usvojene te odluke.
Meðutim, poznato je Vama, a i široj javnosti da su ključevi rješenja ovih
pitanja u rukama onih koji su ih i proizveli, dakle u rukama Beograda, u rukama
vlasti, politike, obavještajnih službi i njihovih sluga.

Ja se ipak nadam
da će prevladati razum i da će oni koji drže ove ključeve u svojim rukama u
interesu pravde, u interesu ispunjavanja svojih preuzetih obaveza koje su
propisane Ustavom R. Srbije, zakonima i drugim aktima, u interesu poštivanja
vjerskih prava, u interesu poštivanja ljudskih prava, u interesu poštivanja
prava manjina, početi da primjenjuju Ustav i zakone u punom kapacitetu, naći
načina kako da se riješe paravjerske tvorevine i kako vratiti jedinstvo
Islamskoj zajednici, vratiti joj oduzetu vakufsku imovinu, a ne slati policiju
da obezbjeðuje nova izvršenja otimanja vakufske imovine, u škole vratiti
kvalifikovane vjeroučitelje koji su vjersku nastavu predavali u školskoj
2008/2009. godini, te na takav način prestati sa diskriminacijom i cirkuskom
atmosferom koja vlada svake godine početkom septembra kada se pojavi lista
vjeroučitelja koju u škole dostavi nadležno ministarstvo na prijedlog odmetnika
Zilkića. Naravno, rješenje ovih pitanja je dobro, prije svega, za Srbiju, za
njen meðunarodni kredibilitet u pogledu ispunjavanja evropskih uslova i
standarda kada su u pitanju vjerske slobode i ljudska prava, dobro za cijeli
region, za Sandžak i meðuljudske odnose. Nadam se da će to shvatiti oni koji
drže ključeve.

 

GLAS ISLAMA:
Utisak i zaključak sa konstituirajućeg zasjedanja novog saziva Sabora bio je da
Islamska zajednica ulazi u mirniji period stabilizacije. Kakav je Vaš stav o
vremenu koje je pred nama?
 

SVRAKA: Islamska
zajednica je davno prohodala, nije više u uzrastu da je neko vodi za ruku,
prevazišla je i period starateljstva. Islamska zajednica je punoljetna, ali ne
samo punoljetna s pravom i mogućnosti glasa, već punoljetna s pravom i
sposobnosti da bude birana, da bude lider, voða bošnjačkog naroda, što ona i
jeste. Islamska zajednica je prebrodila sva dosadašnja iskušenja i izazove koji
su joj se našli na putu razvoja, uspona i stabilizacije.

Islamska
zajednica je jaka, organizovana i stabilna. Stabilnija je nego ikad jer oni
koji su potkopavali stabilnost Islamske zajednice sami su je napustili, otišli
su misleći da je tako oslabe, a ustvari su je samo ojačali. U prilog snazi,
organizovanosti i stabilnosti Islamske zajednice govore i podaci o kadrovskoj
strukturi i kadrovima kojima raspolaže, podaci o odgojno-obrazovnim ustanovama,
podaci o infrastrukturi, podaci o novim vakufima itd. Zato se slažem sa Vašim
utiscima sa konstituirajućeg zasjedanja Sabora i sa konstatacijom
glavnog muftije Muamer-ef. Zukorlića da će poslije faze odbrane Islamske
zajednice nastupiti period stabilizacije u kojem treba više raditi na
kvalitetu.

 

GLAS ISLAMA: Ljudi
se u principu boje promjena. Turbulencije u Islamskoj zajednici su se javile
nakon Objediniteljskog Sabora 2007. godine kada mnogi nisu mogli da prihvate
promjene u organizacionoj strukturi Islamske zajednice. Mislite li da su se te
promjene stabilizirale i da se sada treba staviti akcenat na razvojne projekte
Islamske zajednice?
 

SVRAKA: Pa
vidite, oni koji su naučili da plivaju u bari, kad se naðu u rijeci ili nekoj
drugoj većoj vodenoj površini, ne znaju da se snaðu, uspaniče se i utope se.
Tako je i sa onima koji se boje promjena. Oni koji nisu mogli da prihvate
promjene u organizaciji Islamske zajednice, prihvatili su da daju
vječno za ono što je prolazno – prodali su ono što nije za prodaju.

Meðutim, neću se
njima baviti jer dovoljno im je to što se bave sami sobom i što su sami sebe
označili do Sudnjeg dana, a problemi, turbulencije i agresija na Islamsku zajednicu
dolaze u trenutku kada Islamska zajednica izlazi iz okvira Sandžaka i postaje
značajan faktor na cijeloj teritoriji države i kada su je kao svoju, jednu
jedinu, prihvatili svi narodi koji se deklarišu kao muslimani i pripadnici
Islamske zajednice.

Nedavno smo
obilježili 19 godina od osnivanja Mešihata IZ-e Sandžaka, koji se vrlo brzo
našao na udaru državnih organa nakon osnivanja. Dakle, od samog početka bilo je
sputavanja i ometanja, meðutim, i u takvim uslovima Islamska zajednica je imala
viziju razvoja i ostvarivala je razvojne projekte. 

U skladu sa
svojim kapacitetima i cjelokupnim ambijentom koji vlada oko Islamske zajednice,
nakon uspješne odbrane potrebno je, prije svega, još jačati Islamsku zajednicu
iznutra, a potom se baviti i novim razvojnim projektima, od kojih su neki
ranije najavljeni i poznati javnosti.

 

GLAS ISLAMA:
Sabor je najviši predstavnički organ Islamske zajednice i u njemu su
zastupljeni predstavnici svih medžlisa koji su geografski udaljeni jedni od
drugih. Hoćete li raditi na poboljšanju komunikacije i saradnje meðu
medžlisima?
 

SVRAKA: Svi
medžlisi su zastupljeni kroz svoje predstavnike u Saboru Islamske zajednice, a
prvi pravi pokazatelj želje za meðusobnim uvezivanjem i saradnjom medžlisa je
Objedinjujući Sabor kada je data jednoglasna podrška jedinstvenoj Islamskoj
zajednici.

Da li je dovoljan
dosadašnji nivo meðusobne saradnje medžlisa? Pa vjerovatno nije i sigurno da
može mnogo više i bolje. Naravno da je poželjna što bolja saradnja meðu
medžlisima, posebno onim koji su geografski bliži jedni drugima, kao i
povezivanje i saradnja geografski meðusobno udaljenih medžlisa. Meðutim, za
puni uspjeh ove ideje potreban je angažman više instanci, počevši od samih
medžlisa, preko organa muftijstava, do Sabora Islamske zajednice. Ja sa nadam
da ćemo u vremenu koje je ispred nas uspjeti napraviti odreðene pomake i na
ovom polju.

 

GLAS ISLAMA:
Za kraj, imate li nešto da poručite čitaocima „Glasa islama“?
 

SVRAKA: Imajući u
vidu da ovim pitanjem najavljujete kraj našeg razgovora, želim da se zahvalim
Vama i „Glasu islama“ na omogućenom prostoru da na samom početku mog
mandata imam priliku da se predstavim.

Želim da
podsjetim sebe i čitaoce „Glasa islama“ na Božje riječi iz sure El-Isra’, 7.
ajet, gdje se kaže da čovjek „sve što čini – čini sebi, dobro i zlo“.Prema tome, svjesni činjenice da je život jedan, živimo ga u pokornosti i
poslušnosti Allahu dž.š., živimo dostojanstveno i ponosito. Čuvajmo i
unapreðujmo Islamsku zajednicu.

Zdrava porodica,
savjestan rad, složan džemat, jedinstvena, jaka i dobro organizirana Islamska
zejednica je svjetlo budućnosti Bošnjaka na ovim prostorima. Zato budite budni
i oprezni, jer dobrog muslimana zmija ne smije ujesti dva puta iz iste rupe.
Mahsus selam!

Razgovarao: Nermin Gicić

Glas islama br. 237, Datum: 20. 12. 2012.