MUSLIMANKA I NAUKA

Obrazovanje je jedan od najvažnijih segmenata čovjekovog života, što je istaknuto i prvim kur’anskim ajetom u Objavi Poslaniku s.a.v.s. Brojni su ajeti i hadisi koji podstiču na nauku i uzdižu položaj učenih ljudi. U Kur’anu se navodi:

„Uzvišeni Allah će na visoke stepene uzdignuti one među nama koji vjeruju i kojima je dato znanje.“ (El-Mudžadele, 11)

„Gospodaru moj, Ti moje znanje proširi.“ (Ta-ha, 114)

Obrazovanje ima značajnu funkciju u svakom društvu. Pošto je žena stub porodice smatramo da je njeno obrazovanje od izuzetnog značaja. Ona obavlja većinu poslova u svom domu, odgaja i vaspitava svoje potomstvo, brine o njihovom i svom zdravlju, što je u tijesnoj vezi sa obrazovanjem bez kojeg u savremenom društvu nije moguć kvalitetan život. Najbitnije što muslimanka nauči u procesu obrazovanja jesu Allahovi dž.š. propisi koji su od fundamentalne važnosti za porodični i bračni život, kao i za budući svijet.

Obrazovanje je pravo i obaveza svake muslimanke. Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Traženje nauke je obligatna dužnost svakog muslimana“, a u drugoj predaji stoji „i muslimanke“. Allah s.v.t. je uzdigao učenjake znanjem i ukrasio ih blagošću.

Od Ebu Derda r.a. prenosi se da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: “Doista je prednost učenjaka nad pobožnjakom kao prednost punog mjeseca nad ostalim zvijezdama. Doista su učenjaci nasljednici poslanika, a poslanici nisu ostavili u naslijeđe ni dinare ni dirheme, nego su ostavili znanje, pa onaj ko ga uzme, uzeo je veliko dobro.“

Allahov Poslanik a.s. je podučavao vjeri svoje žene, naše majke, kao i druge žene. U njegovom govoru naći ćemo hadise koji podstiču na podučavanje žena. Prenosi se da je kod Poslanika s.a.v.s. došla grupa žena, pa rekoše: “Muškarci su nam onemogućili (gužvom) pristup tvojim predavanjima, pa nam ti odredi jedan dan posebno.“ On im je potom odredio dan u kome će se susresti s njima. Tada ih je savjetovao i zapovijedao im.

Povijest islama bilježi imena brojnih učenjakinja, kao i njihove aktivnosti u traženju nauke, u stopu sa muškarcima, a gdje se izdvaja prije svega nauka o hadisima. Od najranijih dana islama žene su zauzimale značajno mjesto u očuvanju hadisa i svojim upornim radom ga održale tokom niza stoljeća. U toku života Poslanika s.a.v.s. mnoge žene su bile direktni prenosioci njegovih hadisa na ostale vjernike. Imena kao što su Hafsa, Ummu Selema i Aiša su među najistaknutijim u prenošenju hadisa. Kroz cijelu historiju hadisa naročito se ističe Aiša r.a. Ona je bila prva žena pravnik u islamu još sa svojih devetnaest godina. Omogućila je prenošenje dvije hiljade hadisa, a velikani njenog vremena su je uobičavali konsultovati u fikhskim pitanjima. Pamtila je sve što je Poslanik a.s. govorio, pa je zbog toga imala veliki uticaj na naučni život svog vremena. Ashabi i tabiini su je prozvali Es-Sidika, ili Es-Sadika (Iskrena). Ona se ubraja među imame prenosioce hadisa. Dostigla je takav naučni stepen da je izdavala fetve za vrijeme hilafeta Ebu Bekra i Omera.

Zuhri veli: “Aiša je znala osamdeset hiljada stihova i bila je muftija, rješavala je pravna pitanja među ashabima.”

Koliko su muslimani ozbiljno shvatali značaj nauke i obrazovanja, kao i ulogu žene u ovoj važnoj društvenoj oblasti, dokazuje činjenica da je prvi univerzitet, danas poznat pod nazivom Al Khouren, osnovala  Fatima al-Fihri  u gradu Fesu u Maroku 850. godine,

Iz izloženog možemo zaključiti da je islam ženu počastio pravom na obrazovanje, što je čini subjektom i stubom porodice i cjelokupne društvene zajednice. Poštujući kur’anske i hadiske mudrosti i preporuke, ženi je omogućeno kvalitetno školovanje i obrazovanje u našoj sredini u Medresi Gazi-Isa-beg, te na Fakultetu za islamske studije i Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. U ovim obrazovnim ustanovama, pored sveobuhvatne edukacije, ženi muslimanki je omogućeno da u potpunosti sačuva svoj vjerski i nacionalni identitet. Dosadašnja obrazovna iskustva stečena u ovim ustanovama praktično su se potvrdila i kao izuzetno bitan faktor u smislu motivisanja mlađih generacija ženske populacije na obrazovanje, što predstavlja ključni preduslov za zdrav vjerski i sveukupni prosperitet žene u duhu savremenih društvenih tokova.

 

Glas islama 290, strana 19, Merjema Šačić-Džemić- odgajateljica