Klasična i online nastava

Odgovornost i podrška roditelja u procesu učenja – 

 

Uslov kreativne i kvalitetne nastave je da prati kurikulum, plan i program nastavnih predmeta, integrišući otvorene obrazovne materijale, sadržaje obrazovnog i školskog plana i programa. Nastavni plan i program ima za cilj animirati djecu na samostalan, slobodan, kreativan rad u komunikaciji, saradnji sa roditeljima, vaspitačima, učiteljima, produbljujući i ostvarivati odgojno-obrazovne zadatke.

Online nastava se može koristiti kao specifičan eksperiment za nove metode obrazovanja koji bi u budućnosti potencijalno mogao biti i jedan od načina redovne nastave, gdje je dobro koncipiran, a učenik je u aktivnoj poziciji i na taj način interaktivnost nije ograničena već se multiplicira posredstvom tehnoloških instrumenata. Činjenica da je online nastava deprivirana za direktne socijalne kontakte i neposrednu radnu atmosferu, no određenom broju djece tokom alternativnog oblika nastave odgovara tehnološka barijera, osjećaju se slobodnije i postaju hrabriji u iznošenju sopstvenog mišljenja i stava. Metodička heterogenost koju je u online formatu lakše struktuirati nego u neformalnom radu u nastavi, unapređuje kvalitet procesa spoznavanja i zanimljivosti obrade nastavnog sadržaja i aktivnosti. Cilj online nastave nije da roditelji realiziraju zadatke svojoj djeci, već da animiramo djecu da samostalno uče, da slobodno pristupaju izradi svojih zadataka, podstičući ih na redovitost u radu.

Preporuka je da se i roditelji zajedno sa svojom djecom uključe u ovaj proces, pružajući djeci podršku, usmjeravajući ih, istovremeno ih motivirajući, stvarajući uslove za rad i pomoć u onoj mjeri koliko im je potrebna. Savjet roditeljima je da obezbijede adekvatno mjesto u kući gdje mogu nesmetano učiti, kao i da im predlože vrijeme u toku dana kada se takvi uslovi mogu ostvariti, jer  djeca mlađeg uzrasta pogotovo nisu navikla raspodijeliti svoje vrijeme za učenje, ali ni procijeniti koliko im je vremena potrebno za učenje, analizu, izradu zadataka…

Hrabrite vaše dijete svakodnevno, provodite vrijeme sa njim, nadgledajte ga, pričajte pozitivno o školi (prednosti klasične i online nastave), naučite ga da sluša, sebe prvenstveno, a onda i druge, održavajte i razvijajte visoka očekivanja svog djeteta, hvalite ga, podstičite ga da se trudi da nikada ne odustaje, čak i onda kada je zadatak dosta težak, nadgledajte domaće zadatke koje radi, budite mu podrška, oslonac, neko za koga će biti uvjeren da je uvijek tu.

Dragi roditelji, nastupio je raspust za djecu osnovnih i srednjih škola. Družite se sa svojom djecom, ispunite i vaše i njihovo vrijeme kvalitetnim i kreativnim aktivnostima, igrajte se sa njima, komunicirajte o lijepim i sretnim događajima, ali i o manje lijepim dešavanjima u životu, budite realni, razmjenjujte vaša iskustva, planirajte, sa svojom djecom se smijte, razgovarajte o brigama, o problemima, pronalazite adekvatna rješenja, imajte zajedničke originalne ideje, naučite ga da bude slobodno, sigurno u sebe, iskreno, samostalno, stimulišite ga da se trudi, pokušava, da uspije, ali mu prvenstveno pokažite, pružite, dajte mnogo ljubavi jer će ga vaša ljubav naučiti da voli, kako kaže Aleksandar S. Nil: „Djeca su mudra – na ljubav će odgovoriti ljubavlju, a na mržnju mržnjom.”

Glas islama 308, strana 31, Doc. dr. Amela Muratović