Kurban – žrtva koja spašava život

Hvala Milostivom Stvoritelju na neizmjernim blagodatima. Nema snage niti moći osim moći i snage Njegove. Njega slavi, veliča i hvali sve što je na nebesima i na Zemlji. Njegovom milošću i uputom čovjek izvršava propise koji ga vode sreći i uspjehu na dunjaluku i ahiretu. Neka je Allahov blagoslov i mir na Božijeg Miljenika, Muhammeda a.s., njegovu časnu porodicu i čestite ashabe.

Draga braćo, približio nam se Kurban-bajram čijim se blagodatima radujemo i pripremamo se dočekati ga kao odgovorni vjernici, koji se odazivaju svakom Božijem pozivu i naredbi, pa i pozivu klanja kurbana.

Uzvišeni Allah nas u Kur'anu poziva da iz zahvalnosti Njemu u danima Bajrama žrtvujemo od svoga imetka, to jest zakoljemo kurban, slijedeći sunnet naših pejgambera Ibrahima i Muhammeda, neka je na njih Božiji mir i blagoslov.

U suri Kevser Uzvišeni Allah nas podsjeća na obavezu klanja kurbana i kaže: ,,M smo ti, uistinu, mnogo dobra dali. Zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji! Onaj koji tebe mrzi, sigurno će on bez spomena ostati.“ (El-Kevser, 1-3)

Nažalost, pandemija korona virusa je i ove godine onemogućila naše hadžije, kao i hodočasnike širom svijeta, da se odazovu Božijem pozivu da obave hadž – petu islamsku dužnost. Ipak, žudnja za Časnom Kabom u Meki, tekbiri i dove muslimana na dan Arefata i u danima Bajrama iz milijardu i po vjerničkih srca na svim krajevima svijeta svjedočit će da blagoslovljeno vrijeme hadža i Kurban bajrama nezaustavljivo teče po Božijem određenju i Njegovom redu, koji se ne može zaustaviti, poremetiti, niti promijeniti.

Iz obreda klanja kurbana, koji se u Kur'anu spominje u slučaju sinova Adema a.s., prvog čovjeka na zemlji, saznajemo da Allah dž.š. prima kurban samo od bogobojaznih. Uzvišeni kaže: „I ispričaj im o dvojici sinova Ademovih, onako kako je bilo, kada su njih dvojica svoje kurbane zaklali, pa kada je od jednog kurban primljen, a od drugog nije, ovaj je rekao: ‘Sigurno ću te ubiti!’ A drugi mu odgovori: ‘Doista Allah prima samo od onih koji su bogobojazni!'“ (El-Maide, 27)

Poštovana braćo. Ovo je poruka svima nama da je naša bogobojaznost ono što našim kurbanima daje suštinsku vrijednost i značaj. Pokornost i strahopoštovanje prema Uzvišenom Gospodaru, koje osjećamo prilikom izvršavanja propisa kurbana najveći su imanski plodovi kurbana. Ti plodovi vjerovanja pronalaze put od srca vjernika do Uzvišenog Allaha, koji kaže: ,,Neće do Allaha doprijeti njihovo meso i njihova krv, ali hoće doprijeti do Njega iskreno učinjena dobra djela vaša…“ (El-Hadž, 37)

Draga braćo, muslimani naših prostora, naši djedovi i očevi, radost Bajrama i bajramskog kurbana uvijek su dijelili sa svojim najbližim, svojom rodbinom, komšijama i siromašnima, bez obzira na njihovu vjeru. Slijedeći njihov primjer, dijeleći kurbansko meso potrebnima i mi danas svojim kurbanima dajemo praktični smisao općeg dobra i solidarnosti sa drugima.

Naš učitelj i poslanik, Muhammed a.s. o podjeli mesa kurbana kaže: “Trećinom neka čovjek nahrani svoju porodicu, drugom trećinom neka nahrani svoje komšije i trećinu neka podijeli siromašnima.”

Imajući u vidu da je u našem vremenu i uslovima života, posebno gradskim, danas veoma teško organizirati klanje kurbana na higijenski i šerijatski ispravan način, Islamska zajednica je na sebe preuzela emanet da muslimanima u Sandžaku i Srbiji, kao i onima koje je život sa ovih prostora odveo širom dijaspore, omogući da ovaj islamski propis izvrše ispravno, na najkorisniji način za Zajednicu i društvo, u vremenu koje je propisano za ovaj ibadet.

Pripreme za ovu veliku i višestruko društveno korisnu akciju traju tokom cijele godine, od obezbjeđivanja stoke, preko osiguranja svih šeriatskih, sanitarnih i tehničkih uslova za klanje, do podjele kurbana i skladištenja određenih količina mesa u hladnjačama Islamske zajednice, koje se tokom godine, do sljedećeg Bajrama, koristi za ishranu učenika Medrese, polaznika mektebskih ustanova, siromašnih koji se hrane u sedam vakufskih kuhinja Centra za humanitarni rad Hajrat, kao i za podjelu i pomoć muslimanima slabijeg materijalnog stanja na prostoru Islamske zajednice, posebno džematima u Beogradu i Vojvodini.

Važno je naglasiti da se i u danima Kurban bajrama značajan dio svježeg  kurbanskog mesa podijeli različitim ustanovama socijalnog, zdravstvenog, humanitarnog i obrazovnog karaktera, kao što su: bolnice, domovi za stara i iznemogla lica, centri za rehabilitaciju, kazneno-popravne ustanove, obdaništa i siromašni.

Iščekujući dane Kurban bajrama uočavamo neraskidivu vezu Kurban bajrama sa zahvalnošću na daru života. Ibrahimov a.s. kurban je Božijom milošću spasio  jedan ljudski život.  Allah dž.š., Darivatelj života, preko meleka Džebrila kurbanom je otkupio život Ismaila a.s. kako bi ljudskom rodu ostavio neizbrisivu poruku o vrijednosti ljudskog života.

Posmatran u tom simboličkom značenju, svaki naš kurban i prinesena žrtva jesu jedan ljudski život više i jedna ljudska žrtva manje. Ovo saznanje, poštovana braćo, zahtijeva našu zahvalnost i veličanje Gospodara, Koji nas je preko Svog Poslanika a.s. poučio da Bajram dočekujemo sa tekbirima, koje smo obavezni učiti nakon svakog farza obavljenog u džematu, od sabah namaza na dan Arefata, to jest dana uoči Kurban bajrama, pa sve do nakon ikindije četvrtog dana Bajrama.

Poštovana braćo. Svjedoci smo iz godine u godinu da se na našim prostorima povećava broj različitih domaćih i stranih organizacija i pojedinaca, koji vam po različitim, primamljivim cijenama nude usluge klanja kurbana i podjele kurbanskog mesa.

Želim vas upozoriti da je kurban propis vjere, koji ima tačno propisane uvjete ispravnosti, koji se moraju ispoštovati, jer ukoliko se ne ispune čine propis ništavnim, a čovjeka, tj. obveznika klanja kurbana koji u tome učestvuje, grješnim i Allahu nepokornim.

Islamska zajednica kurbansku akciju sprovodi odgovrno i transparentno, na opću korist šire društvene zajednice, vodeći računa o svakom detalju šeriatskih i higijensko-sanitarnih propisa i ne garantuje za one koji u ovoj akciji učestvuju isključivo iz razloga lične materijalne dobiti.

Priča da se kurbani kolju, dijele ili šalju siromašnima širom svijeta, čak do Afrike, može biti prihvaćena samo ukoliko ste lično, svojim okom svjedoci svega pomenutog, od nabavke životinje koja ispunjava šeriatske uslove kurbana, klanja u propisanom vremenu, uz poštovanje svih prethodno spomenutih uslova, do podjele na terenu, ili vam to garantuje Islamska zajednica, kao neko ko vodi brigu o vjerskim propisma.

U suprotom, sve pomenuto može biti samo vješto smišljena reklama, koja ima za cilj da vas navede da učestvujete u sumnjivim poslovima ili kriminalu, kojeg nažalost nisu pošteđeni ni propisi vjere, to jest, juče zekat i sadekatu-l-fitr, a danas kurbani. Kurban ne može biti zamijenjen dijeljenjem dijela novčanih sredstava, niti prehrambenih namirnica siromašnima, kaošto neki misle i čine, već se obavljanje ovog propisa mora obaviti na način propisan sunnetom Allahovog Poslanika a.s.

Molimo Allaha dž.š. da naši kurbani, to jest naša bajramska žrtva bude ispunjena bogobojaznošću i nadom da ćemo putem nje pomoći potrebnima, sačuvati naše i živote najdražih osoba, kao i svih potlačenih i nemoćnih širom svijeta. Bože Milostivi, ukabuli sva naša dobra djela i neka žrtve koje prinosimo u Tvoje ime budu naša zaštita i spas od džehenemske vatre. Amin ja Rabbe-l-alemin

dr. Rešad ef. Plojović

Vjersko-prosvjetna služba