Koliku je važnost pridao izdavaštvu i vjerskom prosvjećivanju muslimana Sandžaka, govori činjenica da je Mešihat odmah, na svojoj prvoj redovnoj sjednici, osnovao Izdavačku djelatnost pod nazivom “El-Kelimeh” i imenovao vršioca dužnosti. Prvi rezultati njenog rada bili su tradicionalno izdavanje kalendara, takvima i imsakija, da bi kasnije iz godine u godinu broj popularnih naslova ubrzano rastao. Lekturu, korekturu i tehničku pripremu pomenutih izdanja obavljali su službenici Mešihata uporedo sa svojim redovnim obavezama, što je dovelo do potrebe da se u tu svrhu obezbijede adekvatne prostorije i sredstva sa neophodnim kadrom. Kadrovsko osvježenje i bolji uslovi rada dali su ubrzo rezultate u vidu reprint izdanja poznatih svjetskih i domaćih velikana islamskog pera. Osim ovih “El-Kelimeh” je izdao i veliki broj video i audio kaseta, ilimihala, brošura za djecu, kataloga i priručnika. Akcija koja je obilježila kraj 1995. i početak 1996. godine, a koja je realizovana u sklopu Izdavačke djelatnosti, jeste sigurno distribucija 20.000 primjeraka Kur'ana, poklon od Kraljevine Saudijske Arabije muslimanima Sandžaka. Interesovanje sandžačkih muslimana za ovom Uzvišenom Knjigom je bilo toliko da se ono nije moglo zadovoljiti postojećim količinama, ali ipak danas skoro da nema muslimanske institucije, džamije ili kuće u Sandžaku i šire, u koju nije ušao ovaj doista vrijedan poklon.

Krajem 2000. god. Izdavačka djelatnost prelazi u nove i veće prostorije u bivšoj zgradi Muške medrese, gdje su svi zaposleni dobili zasebne kancelarije, sa savremenom opremom u vidu kompjutera, štampača i skenera, te drugih pratećih elemenata i programa. Šef Izdavačke djelatnosti je Malik ef. Nurović.

Inače, “El-Kelimeh” je kod Republičkog zavoda za statistiku registrovana kao Izdavačka ustanova sa širokim spektrom poslova na polju izdavaštva.

Štamparija “Grafokarton” iz Prijepolja već godinama vrši štampanje edicija i novina, ali povećanjem obima poslova sve se više javlja potreba za iznalaženjem boljeg i efikasnijeg rješenja. Izdavačka djelatnost “El-Kelimeh” je u toku prošle godine izdala 11 naslova poznatih islamskih učenjaka, 6 naslova domaćih autora, 4 reprint izdanja i kalendar za 2007. god. I ove godine je u akciji “Uz Glas islama do jeftine knjige” izdato 12 naslova domaćih i stranih autora. Novi projekat ove ustanove je i izdavanje CD-a i DVD-a naučnih emisija, igranih filmova i predavanja sa titlovanim prijevodima sa arapskog i engleskog jezika. Promocija izdanja ove kuće obavljena je u svakom većem džematu u Sandžaku, Crnoj Gori, Kosovu i Makedoniji. El-Kelimeh je uzeo učešće i na dva meðunarodna sajma knjiga (Podgorica i Beograd).