Biografija muftije dr. Mevlud-ef. Dudića, predsjednika Mešihata IZ-e u Srbiji

Predsjednik Mešihata muftija dr. Mevlud ef. Dudić

Roðen je 21.06.1966. god. u selu Biohane, općina Tutin. Nakon Allauddin medrese u Prištini, završio je Islamski teološki fakultet u Sarajevu. Nakon osluženja vojnog roka 1991. godine, odlazi na specijalističke studije na Univerzitetu Al-Azhar u Kairu u trajanju od 1 semestra, iz oblasti Islamskog misionarstva.

Specijalističke studije završio je u Sjedinjenim Američkim Državama u dva navrata: 2002. godine boravi na Univerzitetu Harisonburg u Virdžiniji, a 2008. godine na studijskom putovanju State Departmenta u Vašingtonu u okviru projekta Obrazovna politika lidera.

Magistrirao i doktorirao na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru.

Karijeru je započinje kao imam, hatib i vaiz pri Medžlisu IZ-e Tutin i profesor u Medresi na predmetima: kiraet, fikh, akaid, hadis i imamet. Bio je član Sabora IZ-e Kosova, Srbije i Vojvodine do osnivanja Mešihata IZ-e Sandžaka 1993. god. Član je Meðureligijskog vijeća od 1996. god.

Bio je član je Sabora IZ-e u BiH u tri mandata od 1997. do 2014. godine, a potpredsjednik Sabora IZ-e u BiH potpredsjednik od 2010 do 2014. godine. U dva mandata biran je za zamjenika predsjednika Mešihata i muftije sandžačkog.

Od 1994. do 2006. god. obnašao je funkciju direktora Gazi Isa-beg Medrese, kada je izabran za dekana Fakulteta za islamske studije gdje je bio od 2006. do 2008. godine, gdje je predavao kiraet, a trenutno da'vu i metodiku islamske vjeronauke.

Bio je od 2001. god. i član Vladine komisije za uvoðenje i sprovoðenje vjeronauke u obrazovni sistem Srbije.

Od 2008. do 2014. obnašao je dužnost rektora Univerziteta u dva mandata. Prošao je proceduru izbora u zvanja asisstenta, docenta, vanrednog i redovni je profesor komunikologije.

Od 2009. do 2010. biran je za predsjednika Bošnjačke kulturne zajednice, a od 2010. do 2011. godine predsjednik je Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

Član je Senata i jedan od osnivača Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti od 2011. kao i Senata Svjetskog bošnjačkog kongresa od 2012. god. U oktobru 2013. god. imenovan je za muftiju beogradsko-novosadskog, a na izborima za predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Srbiji u izabran je u januaru mjesecu 2014. godine.

Član je Islamske svjetske lige – Rabite u Mekki.

Dobitnik je više priznanja, od kojih izdvajamo: 2015. godine – Priznanje i nagrada Muderris Muhamed Seid efendija Serdarević, 2014. godine Priznanje Inetrnacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, 2013. priznanje Ministarstva prosvjete Republike Turske Eskišehir – Turska, 2012. priznanje Medrese Gazi Isa-beg u Novom Pazaru, 2011. priznanje Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru.

Koristi se arapskim, engleskim i albanskim jezikom. Objavio je preko pedeset radova u meðunarodnim naučnim časopisima iz oblasti islamskog misionarstva, metodike islamske vjeronauke i komunikologije. Recenzent je deset udžbenika. Učestvovao je na preko dvije stotine konferencija, simpozija i okruglih stolova u zemlji i inostranstvu.

Oženjen je i otac četvoro djece.