Devotshmëria dhe morali i mirë

Nga Ebu Dherr,Xhundub ibn Xhunadete dhe Ebu Abdurrahman,Muadh ibn Xhebeli(radiall-llahu anhum),transmetohet se i Dërguari a.s ka thënë:’’Ke frikë All-llahun ku do që të jesh.Pas çdo...

PERIUDHA E THIRJES NË ISLAM HAPTAZI

Muhammedi a.s. para se të thirrte njerëzit në Islam haptazi , tri vite këtë e kishte bërë fshehurazi . Tanimë erdhi koha kur ai do të dilte që publikisht t’i ftonte idhujtarët mekas për...

FRAGMENTE NGA JETA E SAHABEVE

SEID IBNU AMIR EL- XHUMEHIJ “ Seid ibnu Amir El- Xhumehij është njeri që bleu ahiretin me dynja dhe preferoi Allahun dhe Pejgamberin e Tij mbi çdo kënd tjetër”.    ...