Direktor treba da ispunjava odreðene uslove: da posjeduje visoko teološko obrazovanje sa dvije godine
radnog iskustva, odnosno da ispunjava uslove predviðene Statutom Medrese.

Obavlja slijedeće radne zadatke i poslove:

 • vrši sve poslove i radne zadatke
 • predviðene Statutom Medrese,
 • neposredno rukovodi sveukupnim organizacionim i vaspitno-obrazovnim procesom u Medresi,
 • vodi računa za unapreðivanje nastavnog i vaspitnog procesa,
 • vrši pedagoško-inspektivni nadzor nad vaspitno-obrazovnim poslovima,
 • prisustvuje po potrebi na časovima nastavnika, te vodi računa o realizaciji nastavnog programa od strane svakog nastavnika,
 • pokreće, prati i usmjerava rad na vaspitnim aktivnostima u Medresi,
 • vrši potrebne pripreme za početak školske godine kao i za održavanje ispita u školi,
 • predlaže Nastavničkom vijeću formiranje razreda, podjelu predmeta i razrednih starješina,
 • vodi brigu da cjelokupna nastava u Medresi bude obuhvaćena
 • organizuje rad na skiciranju i pripremi rasporeda časova,
 • vrši analizu rada na kraju polugodišta,
 • podnosi izvještaj Savjetu Medrese i Mešihatu o uspjehu u radu Medrese,
 • vrši kontrolu sreðivanja razredne i školske dokumentacije,
 • daje uputstva i pomoć nastavnicima, a posebno pripravnicima, u savlaðivanju radnih zadataka i poslova,
 • sastavlja svoj mjesečni i godišnji plan rada,
 • priprema i rukovodi sjednicama Nastavničkog vijeća i odgovoran je za sprovoðenje zaključaka sa sjednica Savjeta Medrese,
 • usmjerava rad Udruženja učenika,
 • vodi računa o zamjenjivanju odsutnih nastavnika,
 • prima i vodi razgovore sa roditeljima učenika,
 • daje prijedlog za pokretanje disciplinskog postupka protiv radnika u Medresi,
 • saziva i rukovodi opštim roditeljskim sastancima,
 • saraðuje sa predstavnikom Mešihata,
 • rasporeðuje i vrši nadzor nad radom svih službi u Medresi,
 • odgovoran je za urednost finansijskog poslovanja u Medresi,
 • vrši i druge poslove koji će biti naloženi od strane Mešihata,
 • neposredno odgovara Mešihatu.