Džemat je osnovna organizaciona jedinica Islamske zajednice.Džemat u pravilu sačinjava skupina od najmanje 100 muslimanskih domaćinstava, koja žive na jednom području i koja su meðusobno povezana u izvršavanju zajedničkih islamskih dužnosti.Odluku o formiranju džemata donosi Mešihat Islamske zajednice, na prijedlog odbora medžlisa.Organi džemata su skupština džemata i džematski odbor.

Skupštinu džemata sačinjavaju svi članovi Islamske zajednice iz tog džemata koji su navršili 18 godina života.Skupština džemata bira: džematski odbor, predsjednika džematskog odbora, zastupnike džemata u skupštini medžlisa i delegate džemata za izborno tijelo koje bira sabornike Islamske zajednice, te donosi važnije odluke koje se tiču organizacije džemata i vjerskog života u džematu.

Džematski odbor ima pet članova u džematima koji imaju do 200 domaćinstava i sedam članova u džematima sa više od 200 domaćinstava.

Imam je član džematskog odbora po položaju.Imam se brine o vjerskom životu u džematu, vodi matične knjige džemata i predstavlja džemat u stvarima vjere.

Džematski odbor osigurava uvjete za vjerski život u džematu.Predsjednik džematskog odbora predstavlja džemat u administrativnim i imovinskim poslovima i predsjedava skupštinom džemata.

Skupština džemata:

– bira članove džematskog odbora, predsjednika džematskog odbora i zastupnike džemata u Skupštini medžlisa,

– pokreće inicijativu za izgradnju novih objekata Islamske zajednice u džematu (džamija, mekteb, ­imamski stan i drugo),

– pokreće inicijativu za razdvajanje velikih džemata na dva džemata ili za spajanje malih džemata u jedan džemat,

– daje prijedloge džematskom odboru za preduzimanje mjera u cilju poboljšanja vjerskog života u džematu,

– razmatra izvještaj džematskog odbora o njegovom radu i ocjenjuje njegov rad, Skupštinu džemata saziva i njenim radom predsjedava predsjednik džematskog odbora.

Sjednica Skupštine džemata se saziva javnim pozivom koji se stavlja na oglasnu tablu pred džamijom i usmenim pozivom džematlijama na džumi-namazu, najmanje pet dana prije zasijedanja.

Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.Džematski odbor ima pet članova u džematima koji imaju do 200 domaćinstava, a sedam članova u džematima sa više od 200 domaćinstava.Džematski imam je član džematskog odbora po položaju.Imam se brine o vjerkom životu u džematu, obavlja sve vjerske poslove propisane Pravilnikom medžlisa, vodi matične knjige džemata, ljetopise džamija i predstavlja džemat u stvarima vjere.

 Džematski odbor:

– provodi u džematu odluke viših organa i ustanova Islamske zajednice,

– vodi brigu o imovini džemata,

– brine se o osiguravanju i prikupljanju članarine i drugih sredstava za platu imamu, izmirenje troškova džamije (struja, voda, grijanje, komunalije i sl.) i druge izdatke u radu džemata,

– daje inicijativu po zaključku Skupštine za pribavljanje potrebnih odobrenja i investiciono-­tehničke dokomentacije za izgradnju, rekonstrukciju i popravku vjerskih objekata u džematu,

– u svom radu odgovoran je Skupštini džemata i Odboru medžlisa,

– godišnji izvještaj o radu dostavlja Odboru medžlisa najkasnije do 15. januara,

– sa svake održane sjednice u roku od 7 dana Odboru medžlisa dostavlja izvod iz zapisnika i zaključke.

Ukoliko Odbor medžlisa ustanovi da predsjednik džematskog odbora ili neko od njegovih članova ne vrši uredno svoju dužnost, pokrenuće postupak za njegovo razrješenje.

Postupak iz prethodnog stava pokreće se kod Centralne izborne komisije koja donosi rješenje o razrješenju dotičnog člana.

Na mjesto razriješenog člana džematskog odbora, na način propisan u prethodnom stavu, dolazi kandidat koji je na izborima dobio najveći broj glasova poslije kandidata koji su prošli u džematski odbor.

U slučaju razrješenja predsjednika, članovi Odbora medžlisa će iz svojih redova izabrati novog predsjednika.

Ukoliko Odbor medžlisa utvrdi da džematski odbor ne vrši svoju ulogu na zadovoljavajući način, donijeće odluku o raspuštanju džematskog odbora i naložiti Skupštini džemata da izabere novi džematski odnor u roku od 30 dana.

Do izbora novog džematskog odbora funkciju džematskog odbora će vršiti tročlano povjereništvo koje imenuje Odbor medžlisa.