Član 1.

Islamska zajednica u Srbiji (u daljem tekstu: Islamska
zajednica) je jedna i jedinstvena tradicionalna vjerska zajednica muslimana sa
područja Sandžaka, Preševske doline, Centralne Srbije i Vojvodine, muslimana
dijaspore i drugih muslimana koji je prihvataju kao svoju.

Član 2.

Svoj legititmitet Islamska zajednica temelji na Kur’anu,
Sunnetu, istorijskom kontinuitetu od šejhu-l-islama iz Istanbula posredstvom
menšure i murasela, vjersko-pravnim i vjersko-prosvjetnim institucijama
muslimana u Srbiji, te volji uleme i pripadnika Islamske zajednice.

Član 3.

Islamska zajednica je autonomna u svom radu, utvrðivanju
svojih djelatnosti i upravljanju svojom imovinom.

Član 4.

Islamska zajednica je neodvojivi dio islamskog ummeta.

Član 5.

Islamska zajednica može uspostavljati posebne odnose sa
drugim islamskim zajednicama u skladu sa svojim interesima.

Islamska zajednica može uspostaviti posebne odnose sa
islamskim zajednicama u okruženju, na nivou zajednice ili muftijstva, u skladu
sa kulturološkim i jezičkim posebnostima.

Odluku o uspostavljanju posebnih odnosa donosi Sabor.

Član 6.

Sjedište Islamske zajednice je u Novom Pazaru.

Islamska zajednica može imati svoje sjedište i u Beogradu.

Član 7.

Prava i obaveze pripadnici Islamske zajednice ostvaruju u
džematu, organima i ustanovama Islamske zajednice.

Član 8.

Organi i ustanove Islamske zajednice organizuju se u skladu
sa Kur’anom, Sunnetom i tradicijom muslimana sa područja Islamske zajednice.

Član 9.

Cilj Islamske zajednice je da svi njeni pripadnici žive u
skladu sa islamskim normama.

Svoj cilj Islamska zajednica ostvaruje:

– osnivanjem i održavanjem džamija i mesdžida kao centara
vjerskog života,

– održavanjem vjerskog poučavanja,

– izučavanjem islama,

– osnivanjem i

radom
vjerskih i drugih škola, univerziteta, fakulteta i vaspitno-odgojnih ustanova,

– osnivanjem i održavanjem biblioteka, izdavačkih kuća,
muzeja, instituta, hanikaha, humanitarnih društava, arhiva i drugih ustanova
Islamske zajednice,

– organizovanjem izdavačke djelatnosti,

– osnivanjem radio-difuznih i drugih informativnih ustanova,

– osnivanjem i djelovanjem odgovarajućih dobrotvornih i
humanitarnih ustanova,

– osnivanjem staleških i drugih udruženja,

– sticanjem, održavanjem i zaštitom imovine,

– uspostavljanjem i održavanjem saradnje sa islamskim
zajednicama, ustanovama i organizacijama kod nas i u svijetu,

– saradnjom sa muslimanskim nacionalnim institucijama,

– saradnjom sa organima javne vlasti i odgovarajućim
institucijama u zemlji,

– saradnjom sa drugim vjerskim zajednicama,

– svakom drugom djelatnošću usmjerenom na vjersko-kulturno
uzdizanje muslimana.

Član 10.

Islamska zajednica čuva vjerodostojnost islamskih
vrijednosti i normi, te osigurava njihovo tumačenje i primjenu.

U tumačenju i izvršavanju ibadetskih islamskih dužnosti u
Islamskoj zajednici primjenjuje se hanefijski mezheb.

Član 11.

Islamska zajednica se brine o islamskom odgoju i obrazovanju
svojih pripadnika i zalaže za očuvanje vrijednosti braka i porodičnog života.

Vjersko poučavanje mogu obavljati samo lica koja su za to
zadužena od strane Islamske zajednice.

Član 12.

Islamska zajednica se stara o vjerskim pravima muslimana.

Član 13.

Islamska zajednica, u skladu sa svojim mogućnostima,
osigurava svojim pripadnicima uslove za izvršavanje islamskih dužnosti.

Član 14.

Islamska zajednica učestvuje u izgradnji i razvoju društva u
skladu sa islamskim načelima i univerzalnim civilizacijskim vrijednostima.

Član 15.

Islamska zajednica organizuje i pomaže aktivnosti kojima se
poboljšavaju društveni i materijalni uslovi života muslimana.

Član 16.

Islamska zajednica organizuje djelatnosti kojima stiče,
štiti i uvećava imovinu Islamske zajednice.

Član 17.

Dužnosti u Islamskoj zajednici mogu se povjeravati osobama
koje imaju odgovarajuće stručno znanje i koje su svojim islamskim ponašanjem
stekle ugled u džematu u kojem žive i u sredini u kojoj djeluju.

Član 18.

Islamska zajednica ima svojstvo pravnog lica.

Član 19.

Islamska zajednica ima svoj bajrak i simbol.

Član 20.

Bajrak Islamske zajednice je zelene boje sa simbolom
Islamske zajednice boje zlata na sredini.

Dužina bajraka je dva puta veća od njegove širine.

Član 21.

Simbol Islamske zajednice čine: polumjesec otvoren na desnu
stranu i petokraka zvijezda ispred otvorenog dijela polumjeseca, s tim što se
dva kraka zvijezde naslanjaju na zamišljeni dio kruga oko polumjeseca.

Član 22.

Organi i ustanove Islamske zajednice imaju pečat okruglog
oblika sa simbolom Islamske zajednice.

Član 23.

Službeni kalendari u Islamskoj zajednici su hidžretski
kalendar i gregorijanski kalendar.

Hidžretski kalendar utvrðuje Mešihat i objavljuje u svom
glasilu.

Član 24.

Pripadnik Islamske zajednice ima obaveze i prava.

Obaveze pripadnika Islamske zajednice su:

– da se pridržava islamskih normi, da štiti islamske
vrijednosti i čuva islamske običaje,

– da poznaje i primjenjuje propise Islamske zajednice,

– da daje redovne doprinose i druge priloge za potrebe
Islamske zajednice,

– da čuva ugled i jedinstvo Islamske zajednice.

Prava pripadnika Islamske zajednice su:

– da slobodno izražava svoju pripadnost islamu i izvršava islamske
dužnosti,

– da se islamski odgaja i obrazuje,

– da koristi ustanove Islamske zajednice u izvršavanju
islamskih dužnosti,

– da učestvuje u zajedničkim aktivnostima u džematu,

– da bira organe Islamske zajednice i da bude biran u organe
Islamske zajednice,

– da bude obaviješten o radu organa i ustanova Islamske
zajednice,

– da se obraća organima Islamske zajednice radi zaštite
svojih vjerskih prava,

– da u okvirima odgovarajućih propisa koristi imovinu
Islamske zajednice.