PRAVILNIK

o organizaciji i radu medžlisa Islamske zajednice u Srbiji

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom ureðuje se organizacija i rad medžlisa Islamske zajednice u Srbiji (u daljem tekstu – medžlis).

Član 2.

Medžlis je organ Islamske zajednice, koji za potrebe Islamske zajednice obavlja vjerske, administrativno-pravne i finansijske poslove na svom području, a obuhvata teritoriju koju u pravilu čine najmanje pet džemata meðusobno povezanih u jednu cjelinu.

Medžlis štiti imovinska prava Islamske zejednice i vjerska prava muslimana na svom području.

Član 3.

Odluku o osnivanju novog medžlisa, ili pripajanju jednog medžlisa drugom medžlisu u cjelini, ili samo njegovih pojedinih džemata, donosi Sabor Islamske zajednice u Srbiji na prijedlog Mešihata.

Član 4.

Medžlis ima svojstvo pravnog lica.

U svom radu medžlis koristi okrugle pečate promjera 35 mm i 25 mm, kao i pravougaoni štambilj dimenzija 50 mm sa 30 mm.

Sadržinu pečata, njihovu izradu, zamjenu i uništenje odreðuje Mešihat.

U svom radu medžlis koristi memorandum sa znakom Islamske zajednice u Srbiji.

Član 5.

U administrativno-pravnim i imovinskim stvarima medžlis predstavlja i zastupa predsjednik Odbora medžlisa, a u stvarima vjere glavni imam medžlisa.

Član 6.

Lica nezadovoljna odlukom predsjednika Odbora medžlisa ili glavnog imama mogu uložiti žalbu Odboru medžlisa u roku od 8 dana od prijema odluke.

Lica nezadovoljna odlukom Odbora medžlisa mogu uložiti žalbu Mešihatu u roku od 8 dana od dana prijema odluke.

Odluke Mešihata po žalbi iz prvog i drugog stava ovog člana su konačne.

ORGANI MEDŽLISA

Član 7.

Organi medžlisa su Skupština medžlisa i Odbor medžlisa. Kao pomoćna tijela medžlisa djeluju i organi džemata i to Skupština džemata i džematski odbor.

Član 8.

Skupštinu medžlisa čine izabrani zastupnici džemata.

Džemati koji imaju do 200 domaćinstava u Skupštinu medžlisa biraju jednog zastupnika, a džemati sa više od 200 domaćinstava biraju dva zastupnika.

Član 9.

Odbor medžlisa je izvršni organ Islamske zajednice na području medžlisa.

Mandat Skupštine kao i Odbora medžlisa traje 4 godine.

Član 10.

Broj članova Odbora medžlisa odreðuje se prema broju pripadnika Islamske zajednice na području medžlisa i ne može biti manji od 5 niti veći od 9.

Broj članova Odbora za svaki medžlis reguliše se Izbornom odlukom.

Glavni imam medžlisa je član Odbora medžlisa po položaju.

Član 11.

Ako Mešihat utvrdi da Odbor medžlisa ne obavlja svoje djelatnosti u skladu sa Statutom i drugim propisima Islamske zajednice, donijeće odluku o njegovom raspuštanju i naložiti Skupštini medžlisa da u roku od 30 dana izabere novi Odbor medžlisa.

Do izbora novog Odbora medžlisa poslove Odbora medžlisa će obavljati tročlano povjereništvo koje imenuje Mešihat.

Član 12.

Ukoliko član Skupštine ili Odbora medžlisa podnese ostavku, ili ukoliko bude razriješen dužnosti, na njegovo mjesto dolazi novi član Skupštine, odnosno Odbora, koji je po broju dobijenih glasova na izborima bio odmah iza zadnjeg koji je ušao u Skupštinu, odnosno Odbor medžlisa.

Promjene u članstvu organa iz prethodnog stava verifikuje Centralna izborna komisija.

Član 13.

Član Skupštine ili Odbora medžlisa može i prije isteka mandata biti razriješen dužnosti ukoliko je:

– njegovo ponašanje i rad u suprotnosti sa islamskim normama,

– njegov rad suprotan propisima i odlukama organa Islamske zajednice,

– nesposoban ili nemaran u izvršavanju obaveza u organu za koji je izabran,

– svoj položaj zloupotrijebio,

– podnio neopozivu ostavku.

Inicijativu za razrješenje dužnosti člana Skupštine ili Odbora medžlisa, iz nekog od razloga nevedenih u ovom članu, pokreće predsjednik Odbora, Odbor ili Skupština medžlisa a za predsjednika Odbora medžlisa inicijativu pokreće dotični Odbor, Skupština medžlisa ili nadležni muftija.

Po inicijativi iz prethodnog stava odluku donosi Mešihat.

DJELOKRUG RADA MEDŽLISA

Član 14.

Medžlis kao organ Islamske zajednice funkcioniše preko Skupštine medžlisa i Odbora medžlisa.

Član 15.

Skupština medžlisa redovno zasijeda dvaput godišnje, a po potrebi može imati i vanredna zasijedanja.

Vanredno zasijedanje Skupšine medžlisa može se sazvati ako to zahtijeva Mešihat, Odbor medžlisa ili jedna trećina članova Skupštine medžlisa.

  Predsjednik Odbora medžlisa saziva i predsjedava radom Skupštine medžlisa.

Poziv za sjednicu sa utvrðenim dnevnim redom dostavlja se članovima Skupštine najkasnije pet dana prije održavanja sjednice.

Skupština medžlisa može se održati ako Skupštini prisustvuje natpolovična većina od ukupnog broja članova Skupštine.

  Odluke u Skupštini medžlisa donose se većinom glasova prisutnih članova.

Član 16.

Skupština medžlisa :

– bira članove Odbora medžlisa,

– daje opšte smjernice za rad Odbora medžlisa,

– usvaja godišnji izvještaj o radu Odbora medžlisa,

– daje saglasnost na budžet i završni račun medžlisa.

  Zapisnik o radu Skupštine medžlisa vodi sekretar Odbora medžlisa, ili lice koje odredi predsjedavajući.

Član 17.

  Odbor medžlisa:

– bira predsjednika Odbora medžlisa,

– organizuje vršenje vjerskih obreda i vjerske pouke,

– izvršava odluke i provodi uputstva viših organa Islamske zajednice,

– provodi smjernice Skupštine medžlisa,

– stara se o izgradnji i održavanju džamija, mesdžida, mekteba, te čuvanju mezarluka, turbeta i druge imovine Islamske zajednice,

– utvrðuje visinu plata zaposlenih u skladu sa budžetom i normativnim aktima Islamske zajednice,

– osigurava sredstva za funkcionisanje Islamske zajednice prikupljanjem članarine i drugih priloga i prihoda u jedinstveni fond i isplaćuje plate službenicima na svom području,

– organizuje prikupljanje zekata i sadekatu-l-fitra na svom području,

– organizuje distribuciju islamske štampe,

– stara se o uvjetima i potrebama vjerskog života na području medžlisa,

– stara se o organizovanju vjerskih svečanosti,

– razmatra i usvaja finansijski izvještaj o radu džematskih odbora, nadzire njihov rad i daje im uputstva za rad,

– brine se o imovini Islamske zajednice,

– upravlja vakufima i drugom imovinom u skladu sa odredbama Statuta i drugih propisa Islamske zajednice,

– daje prijedloge za postavljenje i razrješenje imama, hatiba i muallima,

– vodi neposredan nadzor nad radom svojih službenika,

– donosi potrebna normativna akta iz nadležnosti medžlisa,

– donosi budžet i završni račun i dostavlja ih na odobrenje Mešihatu,

– blagovremeno ispunjava svoje materijalne obaveze prema Mešihatu i podnosi mu izvještaj o svom radu,

– čuva jedinstvenu matičnu evidenciju roðenih, vjenčanih i umrlih muslimana na svom području i o tome izdaje tražene potvrde,

– obavlja i druge poslove koje mu Sabor i Mešihat stave u nadležnost.

Član 18.

Medžlis u administrativno-pravnim i finansijskim stvarima prema trećim licima predstavlja i zastupa predsjednik Odbora medžlisa.

U slučaju spriječenosti predsjednika Odbora medžlisa, medžlis zastupa član Odbora kojeg on ovlasti.

  U složenijim imovinsko-pravnim i finansijskim poslovima predsjednik može opunomoćiti stručno lice da zastupa interese medžlisa.

U stvarima koje su vjerske prirode medžlis prema trećim licima predstavlja i zastupa glavni imam medžlisa.

Član 19.

Za svoj rad Odbor medžlisa odgovoran je Skupštini medžlisa i Mešihatu, kojima podnosi izvještaj najmanje jedanput godišnje, a po potrebi i više puta.

Redovni izvještaj Odbor medžlisa dostavlja Mešihatu najkasnije do 1. marta.

Član 20.

Odbor medžlisa radi i svoje odluke donosi u sjednicama.

Sjednica Odbora se može održati ako sjednici prisustvuje većina izabranih članova, a odluke su valjane ako su donesene većinom glasova prisutnih članova.

Ukoliko se pri glasanju o nekom prijedlogu članovi podijele na dva jednaka dijela, izglasan je prijedlog na čijoj strani je glas predsjednika.

Odbor može odlučiti da se odluke o važnijim pitanjima donose većinom glasova svih članova Odbora.

Koje su to važnije odluke koje se donose na način utvrðen u prethodnom stavu utvrðuje Odbor na prijedlog predsjednika ili glavnog imama prilikom ustanovljenja dnevnog reda na sjednici.

Član 21.

Redovne sjednice Odbora medžlisa održavaju se prema potrebi, a najmanje dvomjesečno.

Vanredne sjednice održaće se kada to zatraži predsjednik Odbora medžlisa, najmanje jedna trećina članova Odbora medžlisa, nadležni muftija i Mešihat.

Član 22.

Sjednice Odbora medžlisa saziva predsjednik Odbora pozivnicama sa utvrðenim dnevnim redom koje upućuje članovima Odbora medžlisa najmanje tri dana prije zakazane sjednice.

Ako su na dnevnom redu sjednice neke važnije odluke ili opšti akti iz nadležnosti Odbora, materijali za sjednicu sa pozivnicom dostavljaju se članovima najmanje pet dana prije zakazane sjednice.

Nadležni muftija može prisustvovati svakoj sjednici Odbora medžlisa na svom području.

Član 23.

Na sjednicama Odbora medžlisa zapisnik vodi sekretar Odbora medžlisa ili lice koje odredi predsjednik.

U zapisnik se obavezno unose podaci koji obuhvataju: mjesto i vrijeme održavanja sjednice, poimenično broj prisutnih kao i broj odsutnih članova Odbora medžlisa, dnevni red sjednice, kratak prikaz raspravljanja o pojedinim tačkama dnevnog reda i zaključke donesene na sjednici.

Član 24.

U slučajevima kada Odbor raspravlja o nekim važnim pitanjima za odreðeni džemat pozvaće na sjedicu predsjedika dotičnog džematskog odbora i imama džemata da prisustvuju sjednici i uzmu učešća u raspravi o tim pitanjima.

Član 25.

U administrativnim i pravnim stvarima iz nadležnosti Odbora medžlisa, koje su hitne prirode, a čije bi odlaganje moglo prouzrokovati štetu za medžlis ili Islamsku zajednicu uopšte, predsjednik Odbora u konsultaciji sa glavnim imamom može donijeti odluku ali je obavezan o tome obavijestiti članove Odbora na prvoj narednoj sjednici i zatražiti da se donesena odluka verifikuje.

Član 26.

U cilju uspješnijeg rješavanja pitanja iz pojedinih oblasti, Odbor može svojom odlukom formirati stručne komisije, stalne ili povremene, u zavisnosti od karaktera posla koga obavljaju. Odlukom o formiranju komisije iz prethodnog stava utvrðuju se zadaci, vrijeme djelovanja, nadležnosti i naknada za rad komisije.

Član 27.

Odbor medžlisa svoje poslove obavlja preko službi i to:

– vjersko-prosvjetne,

– administrativno-pravne i

– finansijsko-računovodstvene.

Član 28.

Vjersko-prosvjetnu službu čine svi imami, hatibi i muallimi zaposleni kao radnici pri medžlisu.

Rukovodilac vjersko-prosvjetne službe je glavni imam.

Član 29.

Administrativno-pravnu službu čine radnici medžlisa zaposleni na administrativnim i pravnim poslovima kao i tehničko osoblje.

Rukovodilac administrativno-pravne službe je sekretar Odbora medžlisa.

Član 30.

Finansijsko-računovodstvenu sužbu čine radnici medžlisa zaposleni na poslovima računovodstva i finansija.

Rukovodilac računovodstveno-finansijske službe je šef računovodstva u medžlisu.

Član 31.

Bliži opis poslova i broj izvršilaca radnih zadataka u pojedinim službama Odbor utvrðuje Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta i opisu radnih zadataka.

Pravilnik iz prethodnog stava stupa na snagu kada ga odobri Mešihat.

Član 32.

Sekretara Odbora medžlisa i šefa računovodstva na prijedlog predsjednika postavlja i razrješava Odbor medžlisa uz saglasnost Mešihata.

Član 33.

Prijem radnika u radni odnos na poslove utvrðene sistematizacijom vrši se u pravilu na osnovu oglasa koji medžlis objavljuje u listu Glas Islama.

Prijedlog o prijemu radnika u radni odnos na mjesta utvrðena Pravilnikom o sistematizaciji iz prethodnog člana donosi Odbor.

Rješenje o zasnivanju radnog odnosa kao i rješenje o prinadležnostima za radnike u administrativno-pravnoj i finansijsko-računovodstvenoj službi u medžlisu donosi predsjednik Mešihata.

Radnici u vjersko-prosvjetnoj službi medžlisa radni odnos zasnivaju rješenjem Mešihata, odnosno hatibskim ovlaštenjem Reisu-l-uleme (muraselom).

Član 34.

U radni odnos na poslove vjersko-prosvjetne službe u medžlisu ne može se primiti radnik koji nema završenu medresu.

Na druga radna mjesta u medžlisu mogu se u radni odnos primati radnici koji posjeduju kvalifikacije propisane Pravilnikom.

Svi radnici u medžlisu dužni su se pridržavati islamskih normi.

Član 35.

Predsjednik Odbora je izabrano lice koji svoju dužnost u pravilu obavlja počasno.

U većim medžlisima gdje angažovanje predsjednika iziskuje znatnije radno vrijeme, Odbor medžlisa može uz saglasnost Mešihata pobliže odrediti njegovo radno angažovanje i naknadu za rad.

Predsjednik Odbora medžlisa vrši ove poslove:

– rukovodi radom Odbora medžlisa,

– priprema sjednice Odbora, saziva ih i predsjedava njihovim radom,

– brine se o izvršavanju odluka medžlisa i provoðenju naloga i uputstava viših organa i ustanova Islamske zajednice,

– zastupa medžlis u administrativno-pravnim i finansijskim stvarima prema trećim licima,

– brine se o pravilnom finansijsko-materijalnom poslovanju medžlisa,

– donosi rješenja o prinadležnostima svih radnika medžlisa,

– odobrava odmore i odsustva svim radnicima u medžlisu osim imama, hatiba i muallima,

– potpisuje ugovore kojima se za medžlis preuzimaju odreðena prava i obaveze u granicama datih mu ovlaštenja,

– potpisuje sva službena akta koja se upućuju iz medžlisa, osim akata koje potpisuje glavni imam,

– otvara prispjelu poštu i signira je u rad službama,

– obavlja i druge poslove koje mu u datom momentu naloži Odbor i Mešihat,

– izvršava odluke i naloge nadležnih organa Islamske zajednice.

Član 36.

Glavnog imama postavlja, premješta i razrješava Mešihat na prijedlog nadležnog muftije. Za glavnog imama može biti postavljeno lice koje ima visoko islamsko obrazovanje i sposobnost za organizaciju vjerskog života.

Glavni imam vrši ove poslove:

– zastupa medžlis pred organima, ustanovama i drugim licima u stvarima vjere,

– rukovodi radom vjersko-prosvjetne službe u medžlisu,

– nadzire i ocjenjuje rad svih radnika vjersko-prosvjetne službe,

– uz konsultacije sa nadležnim muftijom organizuje potrebne seminare i druge vidove stručnog usavršavanja zaposlenih u vjersko-prosvjetnoj službi,

– pruža stručnu pomoć radnicima u vjersko-prosvjetnoj službi i odgovoran je za njihov rad,

– kontroliše rad mekteba i vjeronauke u školama, preduzima mjere za otklanjanje uočenih nedostataka i predlaže medžlisu, muftiji i Mešihatu preduzimanje potrebnih mjera za unapreðenje rada u ovim oblastima,

– organizuje svečanosti povodom proslave vjerskih praznika,

– obavlja vjenčanja po šeriatskim propisima,

– održava vazove i prigodna predavanja u džamijama,

– vodi brigu o cjelokupnom vjerskom životu na području medžlisa,

– organizuje vjerski život za vrijeme Ramazana,

– organizuje prikupljanje zekata i sadekatu-l-fitra,

– angažuje se na organizaciji distribucije islamske štampe,

– odobrava odmore i odsustva radnicima vjersko-prosvjetne službe,

– potpisuje akta koja odlaze iz medžlisa, a odnose se na vjerske propise i vjerske aktivnosti,

– vodi brigu da odluke Odbora budu u skladu sa šeriatskim propisima,

– redovno informiše Odbor medžlisa o radu vjersko-prosvjetne službe,

– podnosi izvještaj muftiji i Mešihatu o stanju u mektebskoj nastavi, vjeronauci i stanju vjerskog života na području medžlisa uopšte, najmanje dva puta godišnje,

– izvršava odluke i naloge nadležnih organa Islamske zajednice,

– za svoj rad odgovoran je nadležnom muftiji i predsjedniku Mešihata.

  Glavni imam može ovlastiti imama u džematu da on obavi vjenčanje po šeriatskim propisima.

Član 37.

Poslovi imama, hatiba i muallima bliže se utvrðuju Pravilnikom medžlisa pri opisu radnog mjesta a oni naročito obavljaju sljedeće poslove:

  1. a) imam

– predvodi džemat u džamiji na propisanim namazima,

– vodi matične knjige džemata i ljetopis džamije,

– vodi brigu o redu i čistoći u džamiji,

– održava predavanja i vazove u džamiji,

– obavlja vjerske obrede dženaze (sahranjivanja) i vodi brigu da se umrli muslimani sahranjuju po šeriatskim propisima i obredima,

– vodi brigu o novim uvakufljenjima,

– radi na popularisanju i prikupljanju zekata i sadekatu-l-fitra,

– radi na popularisanju prikupljanja članarine i drugih priloga za potrebe Islamske zajednice,

– radi na popularisanju i distribuciji islamske štampe koju izdaje ili preporučuje Islamska zajednica,

– radi na širenju i održavanju islamskog morala,

– nosi imamsku uniformu pri obavljanju vjerskih obreda i u svakoj prilici i na svakom mjestu čuva ugled islamskog radnika i Islamske zajednice,

– vlada se on i njegova porodica u skladu sa islamskim propisima,

– izvršava odluke i naloge nadležnih organa Islamske zajednice.

b) hatib

– obavlja imamsku i hatibsku dužnost na džumi-namazu i bajramima,

– priprema se za hutbu u kojoj obraðuje aktuelna pitanja i potiče svojim obraćanjem muslimane na otklanjanje negativnih pojava i uticaja na koje u hutbi ukazuje,

– prati stručnu literaturu u cilju svog boljeg islamskog obrazovanja i stečena znanja primjenjuje u praksi.

c) muallim

– održava mektebsku nastavu kao i vjeronauku u školi po utvrðenom planu i programu i udžbenicima koji su za to odreðeni,

– o svim pojavama koje utiču na rezultate mektebske nastave i vjeronauke obavještava glavnog imama,

– održava kontakte sa roditeljima djece i uz njihovu pomoć rješava tekuće probleme u nastavi,

– populariše kod djece novine i druga prigodna izdanja Islamske zajednice i potiče ih na čitanje.

d) muallima

– obavlja vjersku pouku,

– održava vazove u džamijama i mesdžidima,

– radi na održavanju i širenju islama meðu pripadnicama Islamske zajednice,

– radi na prikupljanju dobrovoljnih priloga za potrebe Islamske zajednice,

– oprema umrle pripadnice Islamske zajednice po islamskim obredima,

– radi na popularisanju i distribuciji vjerske štampe i literature,

– radi na uvakufljenjima,

– vlada se ona i njena porodica u skladu sa islamskim propisima,

– vrši i druge poslove koje joj odrede organi Islamske zajednice.

e) muezin

– uči ezan,

– obavlja ikamet u džamiji prilikom džematskog klanjanja namaza,

– blagovremeno otvara i zatvara džamiju, čuva inventar i vodi brigu o čistoći u džamiji i haremu,

– obavlja poslove imama u njegovoj odsutnosti u skladu sa ovlaštenjima glavnog imama,

– pomaže prilikom opreme umrlih pripadnika Islamske zajednice,

– vrši i druge poslove koje mu odredi organ Islamske zajednice.

Imami, hatibi, muallimi, muallime i muezini za svoj rad odgovorni su glavnom imamu, nadležnom muftiji i predsjedniku Mešihata.

Član 38.

  Sekretar Odbora medžlisa:

– obavlja sve administrativno-pravne poslove u medžlisu,

– vodi knjigu protokola i druge prateće knjige,

– vodi i čuva personalne dosije svih radnika zaposlenih u medžlisu, te brine o njihovoj blagovremenoj prijavi i odjavi kod Fondova PIO i Zdravstvene zaštite,

– sastavlja ugovore, rješenja, odluke i druge pravne akte,

– izdaje sve vrste potvrda za zaposlene,

– izraðuje nacrte opštih akata koje donosi Odbor medžlisa,

– brine o blagovremenom provoðenju odluka Odbora kao i odluka i uputstava viših organa i ustanova Islamske zajednice,

– pomaže predsjedniku u pripremi sjednica Skupštine i Odbora medžlisa i vodi zapisnik na ovim sjednicama,

– vodi evidenciju i čuva dokumentaciju o vakufskoj imovini na području medžlisa u skladu sa uputstvom Mešihata,

– vodi i čuva arhivu medžlisa,

– izvršava odluke i naloge nadležnih organa Islamske zajednice,

– za svoj rad odgovoran je predsjedniku Odbora medžlisa, Odboru medžlisa, predsjedniku Mešihata i Mešihatu.

Razvijeniji medžlisi u kojima je veći obim administrativno-pravnih poslova mogu aktom o sistematizaciji i opisu radnih zadataka prenijeti dio poslova iz nadležnosti sekretara na drugo lice zaposleno u administrativno-pravnoj službi.

Član 39.

Računovodstveno-finansijske poslove u medžlisu obavljaju šef računovodstva, blagajnik i knjigovoða.

Član 40.

Blagajničke i knjigovodstvene poslove ne može obavljati isto lice.

Član 41.

  Šef računovodstveno-finansijske službe u medžlisu:

– rukovodi računovodstvenim i finansijskim poslovima u medžlisu,

– brine da knjigovodstvena dokumenta budu uredno likvidirana i ažurno proknjižena,

– kontroliše blagajničko poslovanje, stanje blagajne i blagajnički maksimum,

– brine o ostvarenju i realizaciji budžeta i o tome redovno obavještava predsjednika Odbora medžlisa,

– brine o izmirivanju svih finansijskih obaveza medžlisa i vrši virmanska plaćanja,

– povremeno vrši kontrolu porto blagajne džematskih odbora,

– pravi analize i podnosi Odboru medžlisa informaciju o finansijskom poslovanju,

– obavlja i druge poslove iz domena računovodstveno-finansijske službe koji su utvrðeni pravilima o računovodstvenom i finansijskom poslovanju ili koje mu u nadležnost stavi predsjednik Odbora medžlisa,

– izvršava odluke i naloge nadležnih organa Islamske zajednice,

– za svoj rad odgovoran je predsjedniku Odbora medžlisa, Odboru medžlisa, predsjedniku Mešihata i Mešihatu.

Član 42.

  Blagajnik Odbora medžlisa vrši ove poslove:

– naplaćuje, isplaćuje gotovinu i čuva novac,

– obračunava i isplaćuje plate i druga primanja zaposlenima,

– ažurno vodi blagajnički dnevnik,

– popunjava virmanske naloge i vrši virmanska plaćanja,

– vodi evidenciju ulaznih i izlaznih faktura,

– vodi evidenciju plata kao i podatke o ostalim primanjima zaposlenih na propisanim obrascima,

– brine o pravovremenoj uplati propisanih doprinosa za zaposlene,

– odlaže blagajničku dokumentaciju i brine o njenom čuvanju,

– pomaže predsjedniku, sekretaru i šefu računovodstva pri izradi nacrta budžeta i završnog računa,

– vodi brigu da gotovinska sredstva u blagajni budu u skladu za zakonskim maksimumom,

– vodi sve evidencije o finansijskim obavezama trećih lica prema medžlisu i medžlisa prema trećim licima,

– obavlja sve druge poslove materijalno-finansijske prirode koje mu stave u zadatak predsjednik Odbora medžlisa ili šef računovodstva,

– izvršava odluke i naloge nadležnih organa Islamske zajednice,

– za svoj rad odgovoran je šefu računovodstva, predsjedniku Odbora medžlisa i Odboru medžlisa.

Član 43.

  Knjigovoða u medžlisu vrši ove poslove:

– knjiži svu finansijsku dokumentaciju,

– prati i evidentira troškove po strukturi, vrsti i mjestu nastanka,

– učestvuje u izradi periodičnih obračuna i završnih računa,

– odlaže i čuva knjigovodstvenu dokumentaciju,

– vodi knjigu osnovnih sredstava i inventara,

– vodi materijalno knjigovodstvo i potrebne knjige,

– usaglašava stanje materijalnog knjigovodstva sa magacinskom evidencijom najmanje tromjesečno,

– radi i druge poslove po nalogu šefa računovodstva,

– izvršava odluke i naloge nadležnih organa Islamske zajednice,

– za svoj rad odgovoran je šefu računovodstva, predsjedniku Odbora medžlisa i Odboru medžlisa.

Član 44.

Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta i opisu radnih zadataka medžlis će u skladu sa obimom poslova u računovodstveno-finansijskoj službi utvrditi i broj izvršilaca posla.

Član 45.

U medžlisima koji na poslovima iz prethodnog člana ne mogu, iz finansijskih razloga, uposliti stalne radnike, mogu se angažovati lica na volonterskoj osnovi ili po ugovoru o djelu.

Član 46.

Na radna mjesta u službama medžlisa utvrðena ovim Pravilnikom, kao i Pravilnikom o sistematizaciji poslova i opisu radnih zadataka u medžlisima, mogu se zapošljavati samo lica koja imaju potrebnu stručnu spremu i koja su svojim islamskim ponašanjem stekla ugled u svom džematu.

Član 47.

U razvijenijim medžlisima, prema ukazanoj potrebi, mogu se angažovati stručna lica iz pojedinih oblasti kao stalni ili povremeni stručni saradnici na izvršavanju odreðenih zadataka medžlisa.

Član 48.

Medžlisi su dužni meðusobno se pomagati i zajednički iznalaziti najbolja rješenja po pitanjima koja su im od zajedničkog interesa.

U skladu sa prethodnim stavom, a u dogovoru sa nadležnim muftijom, može se sazvati zajednička sjednica više susjednih Odbora medžlisa radi usaglašavanja stavova po pitanjima koja su im od zajedničkog interesa.

Sjednici iz prethodnog stava treba da prisustvuju i sabornici sa dotičnog područja a sjednicu saziva i njome predsjedava nadležni muftija.

DŽEMAT

Član 49.

Džemat je osnovna organizaciona jedinica Islamske zajednice koja djeluje u okvirima medžlisa.

Džemat u pravilu sačinjava skupina od najmanje 100 muslimanskih domaćinstava, koja žive na jednom području i koja su meðusobno povezana u izvršavanju zajedničkih islamskih dužnosti.

Odluku o formiranju novih džemata ili o pripajanju džemata donosi Mešihat na prijedlog Odbora medžlisa.

Član 50.

Organi džemata su Skupština džemata i džematski odbor.

Skupštinu džemata sačinjavaju svi članovi Islamske zajednice iz tog džemata koji su navršili 18 godina života.

Član 51.

Skupština džemata:

– bira članove džematskog odbora, predsjednika džematskog odbora i zastupnike džemata u Skupštini medžlisa,

– pokreće inicijativu za izgradnju novih objekata Islamske zajednice u džematu (džamija, mekteb, ­imamski stan i drugo),

– pokreće inicijativu za razdvajanje velikih džemata na dva džemata ili za spajanje malih džemata u jedan džemat,

– daje prijedloge džematskom odboru za preduzimanje mjera u cilju poboljšanja vjerskog života u džematu,

– razmatra izvještaj džematskog odbora o njegovom radu i ocjenjuje njegov rad, Skupštinu džemata saziva i njenim radom predsjedava predsjednik džematskog odbora.

Sjednica Skupštine džemata se saziva javnim pozivom koji se stavlja na oglasnu tablu pred džamijom i usmenim pozivom džematlijama na džumi-namazu, najmanje pet dana prije zasijedanja.

Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

Član 52.

Džematski odbor ima pet članova u džematima koji imaju do 200 domaćinstava, a sedam članova u džematima sa više od 200 domaćinstava.

Džematski imam je član džematskog odbora po položaju.

Imam se brine o vjerkom životu u džematu, obavlja sve vjerske poslove propisane Pravilnikom medžlisa, vodi matične knjige džemata, ljetopise džamija i predstavlja džemat u stvarima vjere.

Član 53.

Džematski odbor:

– provodi u džematu odluke viših organa i ustanova Islamske zajednice,

– vodi brigu o imovini džemata,

– brine se o osiguravanju i prikupljanju članarine i drugih sredstava za platu imamu, izmirenje troškova džamije (struja, voda, grijanje, komunalije i sl.) i druge izdatke u radu džemata,

– daje inicijativu po zaključku Skupštine za pribavljanje potrebnih odobrenja i investiciono-­tehničke dokomentacije za izgradnju, rekonstrukciju i popravku vjerskih objekata u džematu,

– u svom radu odgovoran je Skupštini džemata i Odboru medžlisa,

– godišnji izvještaj o radu dostavlja Odboru medžlisa najkasnije do 15. januara,

– sa svake održane sjednice u roku od 7 dana Odboru medžlisa dostavlja izvod iz zapisnika i zaključke.

Ukoliko Odbor medžlisa ustanovi da predsjednik džematskog odbora ili neko od njegovih članova ne vrši uredno svoju dužnost, pokrenuće postupak za njegovo razrješenje.

Postupak iz prethodnog stava pokreće se kod Centralne izborne komisije koja donosi rješenje o razrješenju dotičnog člana.

Na mjesto razriješenog člana džematskog odbora, na način propisan u prethodnom stavu, dolazi kandidat koji je na izborima dobio najveći broj glasova poslije kandidata koji su prošli u džematski odbor.

U slučaju razrješenja predsjednika, članovi Odbora medžlisa će iz svojih redova izabrati novog predsjednika.

Ukoliko Odbor medžlisa utvrdi da džematski odbor ne vrši svoju ulogu na zadovoljavajući način, donijeće odluku o raspuštanju džematskog odbora i naložiti Skupštini džemata da izabere novi džematski odnor u roku od 30 dana.

Do izbora novog džematskog odbora funkciju džematskog odbora će vršiti tročlano povjereništvo koje imenuje Odbor medžlisa.

IZVORI FlNANSIRANJA MEDŽLISA

Član 54.

Izvori finansijskih sredstava medžlisa su:

– obavezna članarina pripadnika Islamske zajednice,

– dobrovoljni prilozi,

– prihodi vakufskih nekretnina propisane namjene,

– prihodi od nekretnina medžlisa izdatih u zakup,

– prihodi od prigodnih sergija,

– prihodi od uloženih novčanih sredstava i privrednih aktivnosti medžlisa,

– prihodi iz područnih turbeta,

– prihodi od pružanja vjerskih i administrativnih usluga,

– prihodi od procenta zekata i sadakatu-1-fitra i kurbanskih kožica, utvrðenog odlukom Mešihata,

– ostali razni prihodi i prilozi.

Član 55.

Ubiranje i trošenje finansijskih sredstava medžlisa vrši se u skladu sa budžetom.

Za sve isplate koje nisu predviðene budžetom a koje prelaze iznos od 1.000 DM, nalogodavac isplata je dužan pribaviti odluku Odbora medžlisa.

Ukoliko je u budžetu utvrðena stavka sredstava za stimulisanje mektebske nastave i nagraðivanje najboljih imama i muallima, pa se budžetski priliv tih sredstava i ostvari, isplate po ovoj budžetskoj kategoriji vrše se po nalogu glavnog imama.

Član 56.

Budžet medžlisa na prijedlog Skupštine medžlisa odobrava Mešihat.

Budžet se donosi za jednu budžetsku godinu koja traje od l. januara do 31. decembra.

Ako budžet ne bude donešen na vrijeme, privremeno finansiranje može se vršiti iz budžeta prethodne godine i to najviše za tri mjeseca, uz pismenu saglasnost Mešihata.

Budžet izvršava nalogodavac.

Nalogodavac po budžetu medžlisa je predsjednik Odbora medžlisa.

Budžet se izvršava naplatom prihoda i njihovim trošenjem prema budžetom utvrðenim stavkama.

Ako se u toku budžetske godine ukaže potreba za izmjenom budžeta, odluku o tome donosi Mešihat, vodeći pri tome računa da prihodi i rashodi budu uravnoteženi.

Član 57.

Za naplatu i isplatu finansijskih sredstava u medžlisu, kao i u džematskim odborima, isključivo se koriste blok priznanice Mešihata sa serijskim brojevima.

 Član 58.

Finansijsko poslovanje u džematu vrši se preko porto blagajne do iznosa koji utvrdi Odbor medžlisa u toku jedne godine.

Blagajničko poslovanje vodi blagajnik džemata.

Blagajnik džemata vodi blagajnički dnevnik, a za naplate i isplate koristi isključivo blokove Mešihata koje zadužuje i pravda u Odboru medžlisa.

Nalogodavac blagajniku džemata za isplate, u okviru odobrenog iznosa porto blagajne, je predsjednik džematskog odbora.

Džematski odbor je dužan na kraju godine podnijeti Odboru medžlisa na usvajanje finansijski izvještaj o svom radu.

POSLOVNA TAJNA

Član 59.

U interesu sigurnosti i uspješnosti rada organa Islamske zajednice, s obzirom na njenu djelatnost, pojedini podaci, dokumenti, isprave, planovi koji predstavljaju poslovnu tajnu, mogu se saopštiti trećim osobama samo na način propisan Zakonom, ovim Pravilnikom ili drugim aktima Islamske zajednice.

Član 60.

Poslovnom tajnom se smatra naročito:

– podaci sadržani u molbama, zahtjevima, prilozima, donacijama graðana i drugih pravnih lica upućenih organima Islamske zajednice, kao i podaci sadržani u prilozima uz molbu i zahtjev službenika i dr.,

– podaci o poslovima i drugim zadacima i rezultatima organa Islamske zajednice prije nego ih razmotre i usvoje nadležni organi Islamske zajednice,

– socijalno-moralni podaci o vjerskim službenicima, stručnim saradnicima i drugim radnicima Islamske zajednice,

– teme, zaključci i odluke sa sjednica organa Islamske zajednice dok ih ne saopšti ovlašteno lice.

Član 61.

Mešihat može svojom odlukom odrediti i druge podatke kao poslovnu tajnu Islamske zajednice.

Član 62.

Dokumente i podatke, koji predstavljaju poslovnu tajnu, može drugim licima saopštiti samo predsjednik Mešihata ili lice koje on odredi.

Član 63.

Dužnost čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni prestankom rada u Islamskoj zajednici.

Odavanje poslovne tajne predstavlja težu povredu radne i moralne obaveze.

Član 64.

Lice koje na sjednicama iznosi takve podatke dužno je upoznati prisutne da se radi o poslovnoj tajni. Upozorenje povlači obavezu čuvanja poslovne tajne za sve učesnike sjednice.

Korišćenje podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu dozvoljeno je samo u poslovnim prostorijama i to licima kojima su ti podaci potrebni za obavljanje zadataka na njihovom radnom mjestu.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 Član 65.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja od strane Sabora Islamske zajednice Sandžaka.

Član 66.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti sva normativna akta vezana za rad Odbora Islamske zajednice.

 Član 67.

Tumačenje odredaba ovog Pravilnika daje Mešihat.

Član 68.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donosi Sabor Islamske zajednice na prijedlog Mešihata, uz javnu raspravu koja ne može biti kraća od 15 dana.