Na čelu Pravne službe Mešihata nalazi se advokat Ramiza
Paljevac – Emrović, a administrativne poslove obavlja dipl. pravnik Fahir
Hamzagić.

U protekloj godini, koja je bila obilježena konstantnim
nasrtajima na službenike i imovinu Islamske zajednice, Pravna služba je bila
intenzivno angažovana u postupcima voðenim pred sudovima po različitim osnovama.

Lokalnoj samoupravi u Novom Pazaru – Odjeljenju za imovinsko-pravne
poslove, podnijeta su dva zahtjeva za poništenje rješenja o uzimanju iz posjeda
vakufskog zemljišta iz razloga što oduzeto zemljište nije privedeno namjeni. Ukupan
broj podnijetih zahtjeva za poništaj rješenja o oduzimanju vakufskog zemljišta,
nakon zbrajanja sa ranije podnijetim zahtjevima, iznosi ukupno pet.

Zahtjevi podnijeti u prošloj godini odnose se na potes
„Ispod bolnice”, dva zahtjeva za tri katastarske parcele: jedna u okviru vakufa
“Kuri Češme” sa brojem 4467, u površini od 2.259 metara kvadratnih, a druga i
treća kat. parcela pripadaju vakufu “Gazi Sinan-beg”, označene brojevima 4451 i
4452, u ukupnoj površini od 1 hektar, 89 ari i 57 metara kvadratnih. Postupci
su u toku.

Mešihat Islamske zajednice u Srbiji, Muftijstvo sandžačko, Odbor
Medžlisa IZ-e Novi Pazar je Direkciji za restituciju oduzete imovine crkvama i
vjerskim zajednicama u Beogradu, na osnovu članova 6., 23. i 26. Zakona o
vraćanju (restituciji) imovine crkvama i vjerskim zajednicama, u izvještajnom
periodu podnio zahtjeve za vraćanje ukupno 94 nekretnine (zemljište, zgrade i
dr.)