Vjerska nastava u školama je,
nakon dužih priprema, otpočela u Srbiji, a samim time i u Sandžaku, u novembru
mjesecu 2001. godine, i to samo u prvim razredima osnovnih i srednjih škola kao
fakultativan predmet po jedan čas sedmično. Meðutim, od školske godine 2003/04.
vjeronauka se izučava u prva tri razreda osnovnih i srednjih škola, i to kao
izborni predmet. Odaziv muslimanske djece je bio više nego dobar, tako da oko 90%
njih pohaða ovaj predmet.

Nastava
se izvodi po Planu i programu Vjersko-prosvjetne službe Mešihata, a na bazi
prilagoðenih udžbenika Rijaseta. Vjeroučitelji su na platnom spisku
Ministarstva vjera Republike Srbije, sa kojim Mešihat ima najplodniju saradnju
od svih ministarstava. Interesovanje učenika je vidno, efekti se već primjećuju,
a vjeroučitelji su solidno prihvaćeni od strane direktora škola i nastavnog
osoblja.
Obzirom
da Vlada Crne Gore nije uvela vjeronauku u tamošnje škole, muslimani Južnog
Sandžaka su uskraćeni za ovaj vid obrazovanja i odgoja.