Meðu 100 najuticajnijih u svijetu

Amr Halid

Američki časopis Tajm je u svom posljednjem broju meðu sto najuticajnijih ličnosti u Svijetu uvrstio i savremenog islamskog daiju Amra Halida. Ono što je čudno je da je ovaj isti časopis prošle godine ?estoko napao Amra Halida zbog organiozovanja kongresa u Danskoj u saradnji sa islamskim daijama Habibom ibn Alijom el-D?efrijom i Tarikom Suvejdanom, kada su oni pokušali predstaviti Evropi lik i djelo Allahovog Poslanika, s.a.v.s., nakon objavljivanja uvredljivih karikatura.

Ovaj ?asopis Amra Halida opisuje kao „obi?nog ?ovjeka koji ima jedan od najposje?enijih sajtova na internetu, a da ne govorimo o njegovim nastupima i programima na satelitskom kanalu Iqra.“ Ovaj ?asopis dodaje da je „Amr Halid knjigovo?a koji je stao u red svjetski poznatih i zna?ajnih li?nosti i da on ?uva neke tradicionalne tekovine islama kao što je islamski na?in obla?enja ?ene“. ?asopis napominje da „program koji priprema Amr Halid hrabri muslimane na promjenu njihovog sadašnjeg na?ina ?ivota i na reformu islamskog društva kroz prizmu islama, a u isto vrijeme podsti?e ih i na tolerantan su?ivot sa Zapadom. Komentarišu?i ovaj doga?aj, Amr Halid je za Eš-Šerkul-evsat izjavio da je ovaj gest ameri?kog ?asopisa došao kao potvrda ispravnosti njegovih stavova koje on promovira dugi niz godina, a ti?u se nu?nosti promjene prezentiranja vjere, nu?nosti saradnje i komuniciranja sa druga?ijim i koji pozivaju na formiranje nove generacije muslimana.

Stotine hiljada ljudi koji prate njegove televizijske programe, ?itaju njegove knjige najbolji su dokaz uticaja koji ovaj islamski daija ostavlja na muslimane širom svijeta. Njegova predavanja i tekstovi nisu prostorno ograni?eni, ne ti?u se samo Egipta, Libana ili nekih arapskih zemalja, ve? oni napajaju milione muslimana Amerike, Evrope, Azije… Isto tako, on nije ograni?en samo na jednu generaciju, ve? njegova predavanja slušaju i njegove knjige ?itaju kako mladi tako i stari. Oni, ne samo da izla?u probleme u kojima se islamski ummet danas nalazi, ve? na znala?ki na?in nudi, kroz Kur'an, Sunnet i ?ive primjere, rješenje za te probleme. Svakako, sve ovo je od velikog zna?aja i jedan od klju?nih faktora njegovog sna?nog uticaja na sve slojeve islamskog društva.

Amr Halid je, kroz niz svojih djela, prisutan i na našem podru?ju. Zahvaljuju?i izdava?koj djelatnosti El-Kelimeh, ve?ina njegovih djela je prevedena, ?est njegovih knjiga su izdate, a ostale su u pripremi.