Potvrda ključne uloge imama i jedinstva Islamske zajednice

Image Udruženje
ilmijje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini organiziralo je susrete imama
koji djeluju u BiH i predstavnika Rijaseta na čelu sa reisu-l-ulemom na kojima
je još jednom potvrðena ključna uloga imama u razvoju i funkcioniranju Islamske
zajednice i ispoljeno jedinstvo oko zajedničkih strateških pitanja i projekata.

Udruženje
ilmijje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini organiziralo je susrete imama
koji djeluju u BiH i predstavnika Rijaseta na čelu sa reisu-l-ulemom na kojima
je još jednom potvrðena ključna uloga imama u razvoju i funkcioniranju Islamske
zajednice i ispoljeno jedinstvo oko zajedničkih strateških pitanja i projekata.

     Na
ovim susretima, odnosno svojevrsnim seminarima, analizirana je uloga imama u
razvoju Islamske zajednice, tekuća problematika iz svakodnevnih aktivnosti i
rada imama i Rijaseta i govoreno je o vizijama i projekcijama Islamske zajednice
u narednom periodu.

    
Prvi susret je održan u četvrtak 27. marta 2008. godine u Goraždu za
imame sa područja Goraždanskog i Sarajevskog muftijstva, a potom su nastavljeni
u Zenici u petak 28. marta za područje Muftijstva zeničkog, u Bosanskoj Krupi
za imame sa područja Muftijstva banjalučkog i Muftijstva bihaćkog u ponedjeljak
31. marta 2008., za područje Muftijstva travničkog i Muftijstva mostarskog u
Jablanici u utorak 1. aprila 2008. godine, a okončani su 2. aprila susretom u
Tuzli kojem su prisustvovali imami Muftijstva tuzlanskog.

gorazde1

Obraćanje reisu-l-uleme u Goraždu

gorazde_sem

Imami Sarajevskog i Goraždanskog muftijstva 

    
Susretima je prisustvovalo 845 imama, sve muftije, zatim ispred Rijaseta
dr. Mustafa Cerić reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini koji
je pored brojnih odgovora na postavljena pitanja učesnika govorio o općim
prilikama u IZ-i, njenim perspektivama i prioritetima, dajući smjernice i
preporuke za rad imama, Muhamed Salkić generalni sekretar Rijaseta, osim
susreta u Tuzli, govorio je o administrativnom i pravnom poslovanju u IZ-i, voðenju
knjiga džemata i ljetopisa, Elnur Salihović referent za zekat, prezentirao je
izvještaj o akciji zekata u 2007. godini, zaključcima sa seminara o zekatu i
novopokrenutim aktivnostima referata na čijem je čelu, a ulogu moderatora i
voðenja toka susreta imao je Muharem Hasanbegović predsjednik Udruženja
ilmijje.

     Predsjednik Udruženja
ilmijje je naznačio da se ovi susreti i seminari održavaju na temelju odluke
Rijaseta prema kojoj će se dva puta godišnje organizirati susreti reisu-l-uleme
i njegovih saradnika sa svim imamima u Bosni i Hercegovini.

seminar_zenica1

seminar_zenica2

Sa susreta u Zenici 

     Mensur ef. Pašalić
glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Fojnica, Izet ef. Čamdžić imam Čaršijske
džamije u Zavidovićima, Muris ef. Spahić glavni imam Medžlisa IZ-e Banja Luka,
Suad ef. Mujakić glavni imam Medžlisa IZ-e Stolac i Ramiz ef. Bajić imam u
Tuzli su na ovim seminarima prezentirali referate na temu "Uloga imama u
razvoju Islamske zajednice" u kojima su istaknuti svakodnevni izazovi u
radu imama, njihove dnevne aktivnosti i zadaci, obaveze i očekivanja
džematlija, Islamske zajednice, radni profil jednog imama, te potrebe i
poteškoće sa kojima se imami susreću u svom radu.

     Tokom seminara
pokrenuta su brojna pitanja iz domena rada imama i Islamske zajednice, ukazano
na konkretne primjere koji mogu unaprijediti status imama i njihov položaj u
džematu i društvu, naglašena je potreba jače koordinacije izmeðu različitih
nivoa organizacionih jedinica u strukturi IZ-e.

     U više navrata je
isticano da su ovo izvanredne prilike da rukovodstvo Islamske zajednice u
direktnom kontaktu, otvorenom i iskrenom razgovoru čuje mišljenja i stavove
imama, upozna se sa izazovima, potrebama i očekivanjima imama od Rijaseta,
imami iskažu svoje dileme, zatraže objašnjenja, da oni izraze svoje mišljenje o
tekućim aktivnostima Rijaseta i budućim planovima rada.

     Rukovodstvo IZ-e
iskazalo je zahvalnost imamima na njihovom radu i iskazanim rezultatima u promicanju
principa dobra, islamskih vrijednosti i načela, patriotizmu, ljubavi i pomoći
prema obespravljenim, prognanim, napose bošnjačkim povratnicima, a posebno je
naglašena ključna uloga imama u razvoju IZ-e kao i činjenica da će Rijaset svim
svojim kapacitetima biti u službi imama i njihovih potreba u džematima.

     Takoðer je iskazana
zabrinutost zbog postojećih političkih odnosa, podjela, ličnih netrpeljivosti i
neshvatljive neodgovornosti unutar bošnjačkog političkog korpusa i zatraženo je
prevazilaženje trenutnih nesporazuma meðu bošnjačkim političkim predstavnicima i
postizanje konsenzusa oko fundamentalnih društvenih, nacionalnih i političkih
pitanja u interesu općeg dobra i postavljanja općih iznad ličnih i parcijalnih
interesa.

     Na seminaru u
Jablanici posebno je iskazana zabrinutost i ogorčenje zbog odsustva reakcije
bošnjačkih političkih predstavnika na brojne probleme povratnika i imama u
povratničkim područjima, a više je imama isticalo probleme sa kojima se suočava
Husein ef. Hodžić glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Trebinje, iskazujući
sa njim svoju duboku solidarnost i podršku.

bihac-sem

bihac-semi

Sa susreta u Bosanskoj Krupi 

Iz referata imama

     Mensur
ef. Pašalić je u prezentiranom referatu u Goraždu govorio o odnosu države i
društva prema imamima posebno u svjetlu još uvijek nereguliranog penzionog osiguranja,
opterećenosti imama širokim i raznovrsnim aktivnostima koje se očekuju da ih obavljaju
u džematu, nejednakom reguliranje imamskih plata i sl. "Ako je imam
aktivan i kreativan džemat je organiziran i servis njegovih projekata,
dok tamo gdje izostaje aktivnost imama on postaje instrument parcijalnih
ideja pojedinih džematlija", stav je Menura ef. Pašalića.

m.pasalic

Mensur ef. Pašalić 

     On je predložio
uvoðenje jedinstvene članarine na nivou Rijaseta, da se plaće isplaćuju iz
jedinstvenog Rijasetovog trezora, da država plaća doprinose za PIO, da se na
temelju ozbiljne analize razmotri mogućnost izdvajanja iz zekata za edukaciju
imama i da se imami u RS finansiraju iz zajedničkog budžeta Rijaseta i drugih
bošnjačkih institucija, a imami će "izvršavati svoje dužnosti i svoju
misiju, njihov zajednički cilj je snažna i jedinstvena IZ-a", kazao je
glavni imam MIZ-e Fojnica.

     Izet
ef. Čamdžić imam Čaršijske džamije u Zavidovićima u svom referatu je istakao da
imam vodi džemat, ali mu istodobno i služi, imam nema radno vrijeme, jer on
živi svoje radno vrijeme. Prema njegovom mišljenju mekteb je pravi posao imama,
jer je muallim, odnosno imam, glavno nastavno sredstvo u mektebu i mektebu
treba ozbiljna podrška od strane IZ-e. "Džematski odbor treba da služi
imamu, jer on ne može rješavati imamske poslove."

     S
druge strane, kao što je imam predvodnik džemata, glavni imam treba da predvodi
imame, a muftija bi trebao biti više terenski nego uredski muftija. Takoðer
sistem u kojem se znaju zadaci je najbolja pomoć imamu i džematu, a Sabor i
Rijaset mogu pomoći imamu gradeći sistem u kojem će svako raditi svoj posao.
Rijaset treba pokazati da vrednuje rad imama na način da vrijedni imami dobiju
neku nagradu za životno djelo. Meðu osnovnim prioritetima imama je permanentno
obrazovanje, a IZ-a bi trebala tome pridonijeti kroz organizaciju različitih
seminara i radionica, neki su od iznešenih stavova Izeta ef. Čamdžića.

    m-spahic

Muris ef. Spahić 

     Muris
ef. Spahić tokom izlaganja svoga referata u Bosanskoj Krupi govoreći o
dužnostima imama, kako je to regulirano kroz normativne akte, istaknuo je
potrebu da imam u svome radu dospije do svakog džematlije kako bi dobio
kvalitetnog džematliju. On je govorio o obavezama imama u obnovi i izgradnji
vjerskih objekata, zaštiti vakufske imovine, o nepovoljnim sigurnosnim
prilikama za održavanje islamskih manifestacija u pojedinim dijelovima naše
zemlje, o tome da u nekim gradovima regulacioni planovi ne idu na ruku IZ-i i
da aktivnosti s islamskim predznakom nailaze na otpor vlasti. Prema njegovim
riječima "koordinacijom izmeðu imama i džematskog odbora stvara se dobra
pretpostavka za uspjeh, jer imam ima znanje a džematski odbor iskustvo." Za
uspješan rad imama Muris ef. posebno važnim smatra saradnju izvršnog odbora
medžlisa i džematskog odbora.

    
Suad ef. Mujakić u Jablanici je kazao da su imami snaga Islamske
zajednice i ukoliko je ova snaga svjesna svoje uloge u sistemu Islamske
zajednice onda je i Islamska zajednica dobra i efikasna. "U tom kontekstu
imami moraju biti ponosni ali i odgovnorni. Ponosni zbog uloge koju imaju u
razvoju Islamske zajednice, a odgovorni zbog tereta kojeg preuzimaju na sebe."

S.mujakic

Suad ef. Mujakić 

     U
nastavku svoga izlaganja Mujakić je, izmeðu ostalog, naglasio potrebu podjele
poslova na imamske, hatibske i mualimske što bi doprinijelo uspješnijem radu
imama, kazao da džematski odbori trebaju osigurati uslove za nesmetan rad, dati
podršku u realizaciji programa koji su dobri za džemat ili Islamsku zajednicu,
medžlisi trebaju obezbijediti materijalnu sigurnost kroz redovne i adekvatne
lične dohotke, a glavni imami moraju pružiti stručnu pomoć na terenu, a naročitu
pažnju moraju obratiti na imame koji tek zasnivaju radni odnos u Islamskoj
zajednici. Prema njegovim riječima, Rijaset, muftijstva, medžlisi i džemati
moraju više voditi računa o ekonomskoj situiranosti imama, ali istodobno imami
traže od Rijaseta, muftijstava, Udruženja ilmije i medžlisa da im omoguće edukaciju
kroz stručne seminare (kiraet, fikh, hadis tefsir), ali i seminare koji će
pomoći imamu da kvalitetnije može komunicirati sa džematlijama (politika, ekonomija,
svjetska kretanja itd.). Kazano je da bi uključivanje profesora medresa i
fakulteta pomoglo imamima na terenu. 

    
"Imami u povratničkim medžlisima i džematima su dio Islamske zajednice.
Da li smo se zapitali kako oni funkcionišu, da li smo se zapitali šta je sa
imamima u tim džematima. Rijaset IZ u BiH po tom pitanju mora biti konkretniji",
kazao je Suad ef. Mujakić.

     Ramiz ef. Bajić u Tuzli govoreći o teškoćama
u radu imama je kazao da nefunkcionalnost i neažurnost džematskih i izvršnih
odbora, što je čest slučaj, značajno otežavaju uspješno obavljanje poslova
imama jer je obezbjeðivanje uslova i infrastrukture općenito u nadležnosti
spomenuta dva tijela Islamske zajednice. Stoga džematski odbor se mora brinuti
o džamiji, vakufskoj imovini, opremanju učionice sa potrebnim pomagalima, dok s
druge strane medžlis IZ-e kao poslodavac ima punu odgovornost po svim pitanjima
za svog uposlenika. "Izvršni odbori su preglomazni po broju i nisu
funkcionalni. Oni u praksi vrše ulogu upravnih odbora. Takoðer,
profesionalizacija radnog mjesta glavnog imama otvara perspektivu za uspješniji
rad medžlisa", mišljenja je Ramiz ef. Bajić.

Ramiz_bajic

Ramiz ef. Bajić 

     Elementarna
stvar je da Rijaset, kao i drugi nadležni organi, obezbijede uslove za
adekvatan lični dohodak i penziono i zdravstveno osiguranje, takoðe je bitno da
organi IZ-e obezbijede uslove da imam sa odreðenom kvalifikacijom ostvaruje
jednaka prava na lični dohodak, bez obzira na broj domaćinstava u džematu u
kojem radi. To upućuje na potrebu cjelovitog i jedinstvenog načina
obezbjeðivanja i finansiranja ličnih dohodaka i drugih prinadležnosti imama. Imam
je obavezan da stalno osvježava svoje znanje, kroz iščitavanje literature koja
će mu pomoći u njegovoj misiji. Po ovom pitanju Rijaset, bi trebao kroz
potpisivanje ugovora o saradnji sa univerzitetima u zemlji i inozemstvu,
omogućiti imamima kontinuirano usavršavanje kroz pohaðanje studijskih programa
od nekoliko sedmica, ovisno o kojem se programu radi. Veliki broj imama je
zainteresiran za ovaj vid edukacije, kazao je, izmeðu ostalog, Ramiz ef. Bajić.   

Iz izlaganja reisu-l-uleme

    
Tokom susreta sa imamima reisu-l-ulema je kazao kako su on lično i
njegovi saradnici došli da razgovaraju sa imamima kao svojim kolegama, da čuju
njihove sugestije i probleme, jer u ovakvoj vrsti susreta i razgovora nema
podreðenih niti nadreðenih, jer je intencija Rijaseta da uspostavlja odnos u
kojem niko ne vlada, nego da se uspostavljaju partnerski odnosi i da mi pravimo
Zajednicu slobodnih ljudi.

     Reisu-l-ulema je
kazao da je "Islamska zajednica bazirana na principiu dobrovoljnosti, moralnog
kredibiliteta i ugleda i da je dobrim dijelom njeno funkcioniranje postavljeno
na temelju decentralizacije".

     Reisu-l-ulema je
naglasio da pitanju centralizacije članarine treba prići oprezno i ozbiljno i
da se o tome treba postići konsenzus imama, jer samo donošenje odluke na nivou
Rijaseta neće suštinski riješiti ovo pitanje.

       U svojim
izlaganjima reisu-l-ulema je potencirao važnost i ugled imamskog poziva u našem
društvu, ističući "vaša volja je za nas, Rijaset, obavezujuća i ono što vi
budete željeli u granicama naših mogućnosti ćemo sprovesti… Posao imama je
velika čast. Trud i rad imama se ne može platiti na ovome svijetu, a, s druge
strane, Allah je počastio imame da izaðu na minber, da govore u Njegovo ime i
ime Njegovog Poslanika." Ljubav prema imamskom pozivu i misiji koju imami
imaju u društvu, čvrsta vjera u srcu i pouzdanje u Allaha dž. š. su pretpostavke
uspješnog i zadovoljnog imama, uvjerenja je reisu-l-ulema.

     
Takoðer je reisu-l-ulema naglasio da imami ne trebaju na minberu nikoga
spominjati, nijednu političku stranku ili osobu, jer IZ-a promovira moralne
vrijednosti, principe i standarde.

     Reisul-ulema se
založio za snaženje uloge imama, mekteba, medresa i džemata kao garanta jačanja
i očuvanja Islamske zajednice, jer su menšura s jedne i džamija, medresa i
imami s druge strane sačuvali islam na ovim prostorima.

     "Mi smo narod
koji je preživio genocid", kazao je reisu-l-ulema na jednom od ovih
susreta, ističući značaj osluškivanja glasova i sa Zapada i Istoka, budnost i
oprez u svome radu, ali i nužnost da, kao narod, tražimo da naši predstavnici u
vlasti odgovorno i dosljedno izvršavaju svoje preuzete obaveze.

jablanica-semin

jablanica_sem

Imami Travničkog i Mostarskog muftijstva u Jablanici

tuzla-seminar

tuzla-imami

Imami Muftijstva tuzlanskog

www.rijaset.ba