Akreditovan studijski program Pravo

ImageStudijski program osnovnih akademskih studija Pravo sa dva modula, modul opšte pravo i modul pravo unutrašnjih poslova (kriminalistika) akreditovan je u okviru VI ciklusa.

Studije Prava su organizovane kao četvorogodišnje osnovne akademske
studije. Akademski naziv koji se stiče završetkom ovog programa je
pravnik/pravnik unutrašnjih poslova.

Posle završenog školovanja studenti su osposobljeni da primjenjuju
stečena znanja u svom daljem radu. Realno procjenjuju informacije i
argumente pri donošenju i rješavanju odluka.

U okviru opštih kompetencija osposobljeni su da razmjenjuju
informacije sa odgovarajućim stručnjacima unutar ili van struke. Ujedno
osposobljeni su da primjenjuju rezultate i savremene metode rada u
drugim društvenim oblastima, zahvaljujući predmetima koji im daju široka
područja zapošljivosti.

U okvirima predmetno specifičnih kompetencija osposobljeni su da se
strogo pridržavaju zakona, standarda i etičkih normi struke, prihvataju
permanentno obrazovanje u struci i prate inovativne procese unutar
pravnih nauka.

Savladavanjem studijskog programa studenti stiču opšta i posebna znanja, sposobnosti i vještine, koje možemo prikazati kao:

  • sposobnost pravničkog razmišljanja o značaju prava za ureðenje društvenih odnosa,
  • sposobnost komuniciranja sa javnošću,
  • sposobnost aktivnog uključivanja u pripremanju stručnog i pravosudnog ispita radi obavljanja važnih državnih funkcija,
  • sposobnost rješavanja pravnih sporova primjenom procesnog i materijalnog prava,
  • poznavanje organizacije i rada pravosudnih i drugih državnih organa,
  • sposobnost izrade opštih pravnih akata i pojedinačnih odluka,
  • sposobnost rješavanja radnih i meðuljudskih odnosa,
  • obavljanje najsloženijih poslova iz oblasti kriminalističko i policijsko-bezbijednosnih djelatnosti,
  • rukovoðenje sistemom bezbijednosti u privatnim, državnim i javnim institucijama i organizacijama,
  • korišćenja tehnike i metode kontrole poslova, mjera i procedura u oblasti bezbijednosti.

Izvor: UNINP.edu.rs