Janković traži više Bošnjaka u policiji

Zaštitnik graðana Saša Janković zatražio je od
Ministarstva unutrašnjih poslova ravnomerniju zastupljenost pripadnika
bošnjačke i drugih nacionalnih manjina u sastavu policije na području
Novog Pazara. 

Zastupljenost Bošnjaka na području Novog Pazara u strukturi
stanovništva i u redovima policije je u velikoj nesrazmeri, što zahteva
konkretne mere i akcije, naveo je Janković u preporuci MUP-u.

Zaštitnik graðana je ranije sugerisao ministarstvu da pri
objavljivanju konkursa za pripadnike policije posebno pozove pripadnike
nacionalnih manjina da se prijave, što je MUP odbio, pozivajući na
ravnopravnost svih graðana, navedeno je u saopštenju.

"Istinska ravnopravnost zahteva da država postupa isto prema svima
koji su u istoj situaciji, ali joj i zabranjuje da postupa identično
prema onima čiji se položaj bitno razlikuje", navodi se u preporuci
ombudsmana.

Ministarstvo unutrašnjih poslova dužno je da Zaštitnika graðana za najduže dva meseca obavesti o izvršavanju preporuke.