LEJLETUL-MI'RADŽ – NOÆ U KOJOJ GOVORE KUR'AN I HADIS

Draga braćo i sestre Bošnjaci, kao i svi Muslimani i Muslimanke širom dunjaluka,
Poštovana braćo i sestre u Islamu, prisjetimo na još jedan značajan datum:

2. mubarek noć–Lejletu-l-Mi'radž–Dan Vakifa
09. avgust 2007.g. / 26. Lejletu-l-Mi'radž 1428.h.g.

Lejletul-Mi'radž je noć o kojoj govore i Kur'an i Hadis, a pod ovom
odrednicom podrazumijevaju se i Isra (ponoćno putovanje od Mekke do
Kudsa u Jerusalemu) i Mi'radž (uzdignuće Božijeg Poslanika do
Sidretul-muntehaa), koji su se dogodili u istoj noći.

Prema povijesnim izvorima, ovaj dogaðaj se zbio u jednom od najtežih
perioda Muhammedovog, a.s., poslanstva, neposredno nakon senetul-huzna
(godine tuge) u kojoj je Poslanik izgubio dva najveća oslonca, pomagača
i zaštitnika meðu ljudima, h. Hatidzu i Ebu Taliba. Poslije toga
gubitka, Poslanik je išao u Taif da tamosnje stanovnike pozove u islam,
ali umjesto pristanka protjerali su ga kamenicama i pogrdama. U tim
trenucima Poslanik je tražio zaštitu od Najvećeg Zaštitnika i Allah,
dž.š., ga je obradovao Israom i Mi'radzom. Cijeli ovaj dogaðaj je
precizno izložen i do u detalje objašnjen brojnim hadisima i povijesnim
djelima.
U Kur'anu je o Israu zabilježeno:
"Neka je slavljen Onaj Koji je proveo Svoga roba od Mesdžidul-Harama
(Kabe) do Mesdzidul-Aksa (Kuds) čiju smo okolinu blagoslovili kako
bismo mu znamenje Naše pokazali. Zaista On sve čuje i sve vidi."
(El-Isra,1)
Na Miradžu je Poslanik uzdignut na najviše nebo i boravio je u blizini
Uzvišenog Gospodara, prekoračivši granicu koju nije dopušteno
prekoračiti ni samim melekima. Tu je vidio znamenja koje ljudsko oko
nije vidjelo, niti će vidjeti do Sudnjeg dana. Kur'an to potvrðuje
riječima: "A
vidio Ga je i drugi put, kod Sidretul-muntehaa, kod nje je džennetsko
prebivalište. Kad je Sidru prekrivalo ono što je prekrivalo, pogled mu
nije skrenuo niti je prekoračio. Vidio je najveličanstvenija znamenja
Gospodara svoga."
(En-Nedžm, …)
Na Mi'radžu je Poslaniku objavljen propis o namazu koji je, prema njegovim riječima, "Mi'radž (duhovno uzdignuće) muslimana", a objavljena su mu i tri posljednja ajeta sure El-Bekare.
Nije precizno zabilježeno kada je bila noć Israa i Mi'radza. Sigurno je
da je bila prije Hidžre, bez daljnjeg preciziranja, ali je pretpostavka
da je to 26. noći mjeseca Redžeba.

NAFILA POVODOM LEJLETUL-MIRADŽA

Lejletul-miradž, noć uzdignuća Muhammeda, a.s., u najviše nebeske sfere, desio se 26. redžeba.
U Kur’ anti stoji:
“Hvaljen neka je Onaj Koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz
Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu
neka znamenja Naša pokazali, – On, uistinu, sve čuje i sve vidi.”
(El-Isra,1.)
Uzvišeni Allah, dž.š., u suri En-Nedzm pobliže nas upoznaje sa miradžom Allahovog Poslanika, a.s., Allah kaže:
“Tako Mi zvijezde kad zalazi, vaš drug nije s Pravog pula skrenuo i
nije zalutao! On ne govori po hiru svome – to je samo Objava, koja mu
se obznanjuje, upči ga jedan ogromne snage, razboriti, koji se pojavio
u liku svome na obzorju najvišem, zatim se približio, pa nadnio – blizu
koliko dva luka ili bliže – i objavio robu Njegovu ono što je objavio,
srce nije poreklo ono što je vidio, pa zašto se prepirete s njim o
onome što je vidio? On ga je i drugi put vidio, kod Sidretul-Muhtehaa
kod kojeg je džennetsko prebivalište, kada je sidru pokrivalo ono što
je pokrivalo – pogled mu nije skrenuo i nije prekoračio, vidio je
najveličanstvenija znamenja svoga Gospodara.”
(En-Nedzm,1-18.)
Muhammed, a.s., je na miradžu razgovarao s Uzvisenim Allahom bez
posrednika. Tom su prilikom Vjerovjesniku, a.s.,objavljena posljednja
dva ajeta sure El-Bekere, nareðeno obvaljanje pet dnevnih namaza i
podareno pravo sefaata. Muhammed, a.s., je na miradžu vidio Džennet i
Džehennem i njihove stanovnike. Vidio je druga znamenja koja su mu
Allahovim dopustenjem pokazana. Svaki vjemik nastoji da doživi miradž,
svoje duhovno uzdignuće, koje će zapravo bili njegovo duhovno raðanje.
I kao sto je Vjerovjesnik, a.s., na miradžu razgovarao s Allahom,
dž.š., tako i svaki vjemik u namazu razgovara s Allahom i uzdiže se
iznad ovog materijalnog svijeta u svijet Alahove blizine. Zato je namaz
mi'radz vjemika.

Povodom Lejletul-miradza klanja se posebna nafila namaz.

Ova se nafila sastoji od dvanaest rekata. Selam se predaje nakon svaka dva rekata.

Na svakom rekatu, na kijamu, uči se Fatiha i Kul huvallahu ehad jedanput.

Nakon namaza prouči se:

"Subhanallahi vel hamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" (stotinu puta),
istigfar (estagfirullahi stotinu puta) i
Allahumme salli ala Muhammed ve ala aU Muhammed (stotinu puta),

Nakon toga zatraži se ono što se želi od Allaha, dz.s. (Muhammed en-Nazili, Hazinetul-esravil-kubra,1349.god. po H.str.43.)

Lijepo je ovu nafilu klanjati nakon jacija-namaza, a prije nego što se
klanja vitr-namaz. Može se klanjati u džematu, ali je bolje pojedinačno
i u samoći.

Nijet za ovu nafilu je: "Nevejtu en usallije lillahi teala salate lejletil-mi'radii edaen mustakbilel kibleti Allahu ekber."

Bože Svemogući, ujedini naša srca u vjeri i ljubavi. Učvrsti korake
naše u istini i pravdi. Osnaži volju našu u bratstvu i slozi.


Rabbi jessir ve la tuassir Rabbi temmim bil hajr. Amin!
Bože, olahkšaj, a ne otežaj, Bože, zavrsi s dobrim. Amin!

MUBAREK LEJLETUL-MI’RADŽ OLSUN !!