Islamska zajednica dobila rešenje

NOVI PAZAR– Republički zavod za zaštitu spomenika kulture dostavio je
Medžlisu Islamske zajednice za Novi Pazar rešenje o merama tehničke
zaštite za izradu projekta sanacije Altun-alem džamije. Rešenjem, u
koje je radio Sto plus imao uvid, osim detalja sanacije se nalaže i
obaveza izrade projektnog elaborata za koji je potrebna saglasnost
Zavoda, kao i obaveza investitora da radove po Zakonu o planiranju i
izgradnji prijavi ovoj ustanovi. Ovo rešenje važi godinu dana od dana
izdavanja, a na osnovu njega je nejasno i da li trenutni radovi treba
da budu obustavljeni. Predsednik Medžlisa Islamske zajednice u Srbiji
za Novi Pazar Sead Šaćirović rekao je da će Zavodu biti dostavljena
potrebna dokumentacija. 
(Radio Stoplus)