Nove fetve Vijeća za fetve

ImageVijeće za fetve Islamske zajednice u Bosni
i Hercegovini donijelo je tri nove fetve: o bedeluku, o spajanju namaza i o
upotrebi muzičkih instrumenata u džamijama.

Vijeće za fetve Islamske zajednice u
Bosni i Hercegovini na svojoj 8. redovnoj sjednici održanoj u Sarajevu 3.
decembra 2007. godine, odnosno 23. zu-l-ka'de 1428. h. godine, na osnovu izloženog
referata fetva-i emina dr. Enesa Ljevaković na temu «Zamjenjivanje u hadždžu –
bedeluk» i provedene diskusije, a povodom zahtjeva Rijaseta Islamske zajednice
u BiH da razmotri ovo pitanje, donijelo je fetvu kojom se detaljnije
preciziraju uslovi i način obavljanja bedeluka.
Takoðer na
istoj sjednici Vijeće za fetve, nakon izloženog referata bihaćkog muftije
Hasana ef. Makića na temu «Upotreba muzičkih instrumenata u izvoðenju programa
u džamijama i organiziranje programa u džamijama od strane derviških redova» i
provedene diskusije, a povodom upita Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo,
donijelo je fetvu prema kojoj nije dozvoljena upotreba muzičkih instrumenata
(def, tarabuk i sl.) u džamiji zato što to narušava džamijski ambijent i što je
u suprotnosti sa osnovnom namjenom i misijom ove časne islamske institucije, a
to je klanjanje namaza, islamsko obrazovanje i edukacija i vršenje ostalih
oblika islamskog rada i aktivnosti u duhu šerijatskih propisa.
U trećoj fetvi
Vijeće za fetve Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na osnovu izloženog
referata tuzlanskog muftije Huseina ef. Kavazovića na temu «Propisi o spajanju
namaza» i provedene diskusije, precizirane su kategorije kojima je dozvoljeno
spajanje namaza kada su za to stvoreni predviðeni uslovi.