ZAVRŠEN PRVI DAN SEMINARA O ZEKATU

ImagePrezentacijom šest referata danas je u
Sarajevu završen prvi dan seminara o zekatu u organizaciji Rijaseta Islamske
zajednice u Bosni i Hercegovini.

Na početku seminara reisu-l-ulema dr.
Mustafa ef. Cerić je iskazao zadovoljstvom organizacijom seminara i otvaranjem
ozbiljnih rasprava o zekatu, jer je stav Rijaseta Islamske zajednice da u
narednom periodu posebnu pažnju posveti zekatu, hadžu i vakufu i u narednom
periodu ovakvi seminari će se organizirati i o problematici vakufa i pitanju
hadža.

     Prema riječima reisu-l-uleme za Islamsku zajednicu
nije više pitanje da li je zekat farz, nego je težište na tome da se naðe
adekvatan jezik da se muslimanima objasni ovaj propis, da se radi na podizanju
njihove svijesti. Reisu-l-ulema je naglasio da je temeljno pitanje kako
sakupljati i distribuirati zekat u čemu treba da pomogne ovaj seminar.

IMG_1898S    

Pozitivan
trend sakupljanja zekata u BiH

     Mr. Elnur Salihović u referatu ”Analiza
akcije prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra u prethodnom periodu sa posebnim
osvrtom na 2007. i potencijali i perspektive razvoja sistema promocije,
prikupljanja i raspodjele zekata i sadekatu-l-fitra ” iznio je podatke o
realizaciji akcije zekata u 2007. godini ističući da je zabilježen porast
sredstava od zekata za 14, 72% u odnosu na 2006. godinu, dok je u iznosu od 43%
zabilježen rast sredstava od zekata za period 2003-2007.

     Prema ovoj analizi prvih 10 medžlisa po
ukupljenom zekatu su medžlisi Islamske zajednice Sarajevo, Gazi Husrev-begov
vakuf, Zenica, Tešanj, Živinice, Tuzla, Brčko, Gradačac Gračanica i Puračić,
dok je u dijaspori na prvom mjestu Njemačka, potom slijede Švedska, SAD,
Švicarska, Austrija…

     Mr. Elnur Salihović je naglasio da je
trend prikupljanja sredstava zekata u BiH u porastu za razliku od bošnjačke
dijaspore gdje se bilježi konstantan pad. Salihovič je uvjerenja da je procenat
ukupljenosti zekata u BiH ispod 5% od procjenjivih potencijala, dok se oko 50%
sadekatu-l-fitra uplati od procjenjivih mogućnosti.

     Za poboljšanje akcije zekata Mr. Salihović
je predložio izradu strategije na period od 5 godina, poboljšanje motivacije,
otvaranje investicionih projekata za zekat, potreba bolje medijske promocije,
otvaranje mogućnosti naplate putem interneta, SMS-a, pozivom na broj i sl. 

Važna uloga
imama

     Mr. Muharem ef. Omerdić u referatu ”Uloga
imama u sistemu promocije i prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra – osvrt na
prošlost, trenutno stanje i perspektive” dao je kraći historijski osvrt na
akcije prikupljanja i promocije zekata unutar Islamske zajednice, zalažući se
za jačanje svijesti džematlija o važnosti zekata, davanju adekvatnih
šerijatskih objašnjenja, kvalitetnije predramazanske pripreme u kojima bi se
vršili analitički osvrti na dosadašnje rezultate radi identificiranja
manjkavosti, uključivanje istaknutih džematlija u prikupljanje akcija zekata
koji bi pomagali imamima i činili jedan tim.

     Upoznavanje džematlija sa ramazanskim
aktivnostima u sklopu kojh će se promovirati i akcije zekata, postavljanje
posebne knjige u džematima u kojima bi se registrirali davaoci zekata, čitanje
izvještaja o prikupljanju zekata, opskrbljivanje imama i džematlija adekvatnom
literaturom i promotivnim materijalima o zekatu i njegovoj distribuciji, zatim
pravljenje analiza po džematima, medžlisima i muftijstvima o voðenju akcija
zekatu jesu neke od mjera koje je Muharem ef. Omerdić sugerirao u svom
izlaganju. 

Brojne
barijere

    Mustafa ef. Gobeljić imao je temu ”Barijere
izmeðu davaoca i prikupljača zekata i kako ih prevazići'" i kazao da su
hadž i zekat dvije najzapostavljenije dužnosti kod muslimana.

      On je naglasio da postoje brojne barijere
na relaciji davaoci-sakupljači zekata od kojih su najznačajnije: sama ljudska
priroda, jer je u primcipu teško ljudima da odvoje dio svojih materijalnih
dobara, zatim nepoznavanje problematike zekata ili propisa o zekatu, nedovoljna
educiranost sakupljača, njihova slaba motiviranost ili osjećaj da rade za
nekoga drugoga i sl.

     Gobeljić je predložio da se pripremi
studija kao odgovor na tretiranje različitih aspekata zekata, da se javnosti
prezentiraju izvještaji o prikupljenim i distribuiranim sredstvima zekata,
organiziraju saminari o zekatu, da se tokom ramazana otvori "vruća
linija" izmeðu Islamske zajednice i sakupljača zekata, pripreme kratke
upute o zekatu i da se dugoročno više pažnje posveti edukaciji i stimulaciji
sakupljača, jačanju svijesti džematlija i jačanju autoriteta Islamske
zajednice.    

Nema nastavnih
jedinica o iskustvima zekata u BiH

     Mr. Mirnes
Kovač govorio je o ”Proučavanju zekata u obrazovnim institucijama IZ u BiH i
njegov značaj za njihovo funkcioniranje” i na bazi selektivne ankete meðu
učenicima i profesorima fikha u Gazi Husrev-begovoj i Behram-begovoj medresi, te
studentima i predavačima na Fakultetu islamskih nauka i Islamskom pedagoškom
fakultetu u Zenici, naglasio da učenici i studenti posjeduju odreðena, ali
nedovoljna, teoretska znanja o zekatu, meðutim dosta slabiji je njihov
praktični segment, sama primjena zekata u konkretnim situacijama.

     Prema riječima Kovača u nastvnom procesu
je nedovoljno zastupljeno iskustvo i tradicija prikupljanja zekata u BiH i kroz
organe i ustanove Islamske zajednice, a posebno je zabrinjavajuće da ni u
jednom udžbeniku koji tretitra pitanja zekata nema ni jedne nastavne jedince
ili teksta koji bi objasnio praksu zekata u BiH i njegovu realizaciju kroz
institucije IZ-e. 

Savremene
fetve

     Dr. Enes Ljevaković u referatu pod
naslovom "Karakteristične fetve savremenih fakiha značajnih za
razumjevanje zekata" izložio je šest fetvi u kojima se tretiraju različiti
aspektui zekata koje bi se mogle primjeniti na BiH i čija bi rješenja mogla
održavati naše potrebe. Bilo je riječi o fetvama vezanim za zekat na trgovačku
robu, zekatu na lična neimovinska prava ( autorska prava, trgovačko ime i
znak), zekatu na fabričke proizvode i robu, zekatu na sirovinu i gotov
proizvod, zatim zekatu na dionice, kamatu, obveznice, štednju za kupovinu stana
itd. 

Više od 250
radova o zekatu

     Osman
Lavić u tekstu "Bibliografija zekata na bosanskom jeziku" podijelio
je radove o zekatu na dva perioda: do 70-tih godina XX vijeka u kojem periodu
je objavljeno  nedopustivo malo radova o
zekatu i drugi period od 70-tih godina XX vijeka kada je pokrenuta akcija zekata
za potrebe vjersko-prosvjetne djelatnosti, Gazi Husrev-begovu medresu i Fakultet
islamskih nauka što je rezultiralo objavljivanjem značajnog broja radova i
tekstova o zekatu.

     On je kazao da je u proteklih 110 godina
objavljeno preko 250 radova o zekatu, najviše u Preporodu, a potom u Glasniku. 

Diskusije

     U diskusijama koje su voðene nakon
izloženih referata Mirsad ef. Mahmutović je predložio da se jedan ovakav
seminar organizira u bošnjačkoj dijaspori, muftija Hasan ef. Makić založio se
za veću koordinaciju Ureda za zekat sa terenom, hafiz Ismet ef. Spahić je
potencirao podizanje svijesti o važnosti zekata, jer, po njemu, zekat ovisi o
imanu, dok je Senaid ef. Kobilica podržao organiziranje seminara o zekatu u
dijaspori i naglasio da dijaspora puno kalkulira po pitanju zekata.

     Muftija Seid ef. Smajkić izjasnio se
protiv nagraðivanja imama iz sredstava zekata kao mogućoj motivaciji, a muftija
Husein ef. Smajić je predložio da se da se pripremi knjiga o zekatu koja će se
dati svakom imamu, zamjerajući na činjenici da islamske zajednice u Hrvatskoj i
Srbiji, premda imaju obavezu uplaćivanja iznosa od 5% na račun Rijaseta, to ne
čine.

     Reisu-l-ulema je u svojoj diskusiji naglasio
da "mi unutar Islamske zajednice imao svoje klišee" i treba ohrabriti
Ured za zekat da ide ka novim prostorima, jer je ključno pitanje kako doći do
onih koj ne dolaze u džamiju, kojima džamija nije izvor informacija, koji
komuniciraju posredstvom interneta.

     Takoðer reisu-l-ulema se založio da se
projekat zekata postavi na široke osnove i da je važno da se obuče ljudi koji
ne rade u Islamskoj zajednici da govore o zekatu.

     Reisu-l-ulema je pohvalio napore Ureda za
zekat koje čini na otvaranju novih perspektiva u razumijevanju i promoviranju
zekata.

     Muharem ef. Hasanbegović se založio za
ujednačavanje našega govora o zekatu i postizanju što usaglašenijih stavova po
pitanju zekata. Šefko ef. Tinjak je iznio svoj utisak da se o zekatu, hadžu i
vakufu stidljivo govori u džematima i da mi radije govorimo o drugim pitanjima
islama, ali bježimo od materijalnih obaveza koje je islam propisao. 

Sutra nastavak

     Seminar nastavlja sutra sa radom, a
referate će izložiti mr. Amel Kovačević ”Uspješni modeli promocije i
prikupljanja zekata u svijetu: (Malezija) i mogućnosti primjene uspješnih
iskustava u BiH”, mr. Semir Ibrahimović ”Značaj primjene savremenih sredstva
komunikacije i plaćanja u sistemu promocije, prikupljanja i raspodjele zekata u
BiH”, Ekrem Tucaković "Medijska promocija zekata – trenutno stanje i perspektive”,
Muhamed Salkić ”Sistem raspodjele zekata i sadekatu-l-fitra iz fonda Bejtul
mal”, mr. Edin Smajić ”Ured za zekat i obuka kadrova”.

 www.rijaset.ba