Održan sastanak članica Izvršnog odbora Udruženja žena Merjem

Očekuje se
raznovrsniji rad Udruženja

Image

Na sastanku sa Glavnim muftijom

    Glavni muftija Muamer
ef. Zukorlić održao je sastanak sa članicama Izvršnog odbora Udruženja žena
„Merjem“. Sastanku su prisustvovale: predsjednica Udruženja Misala Pramenković,
sekretarica Sanela Karišik i članice Izvršnog odbora Emina Sadiković, Mujesira
Ibrić i Senada Leković.

    Sastanak je bio prilika za kritički osvrt i analizu aktivnosti Udruženja
u proteklih nekoliko mjeseci, kao i za odreðivanje daljih smjernica.
Organiziranjem sijela i dviju tribina iz serijala „Žena i porodica“, u saradnji
sa ID „El-Kelimeh“, postignut je jedan od početnih ciljeva ovog udruženja –
intenzivna prisutnost u javnosti kroz neke od brojnih oblika djelovanja.

Naredni period biće, inšAllah, prilika za još raznovrsniji rad i
realiziranje veoma zanimljivih i prije svega korisnih projekata za muslimanke
ovih prostora, bez obzira na starosnu dob i profesiju.

U cilju što kvalitetnijeg djelovanja, na sastanku su donijeti zaključci
koji predstavljaju osnovne smjernice rada Udruženja u narednim mjesecima:

1)                    Organiziranje redovnog sastanka jednom mjesečno, na kojem će biti vršene
analize rada u prijethodnom mjesecu, uz preciziranje aktivnosti za predstojeći
mjesečni period;

2)                    Sastanke vanrednog karaktera treba održavati kada god to nalažu
konkretne okolnosti i realne potrebe;

3)                    Problematika organiziranja aktivnosti u sekcijama je jedna od
najvažnijih kojom će se Udruženje „Merjem“ baviti u narednom periodu.

Kako je na sastanku naglasio glavni muftija Muamer ef. Zukorlić, jedna
od najbitnijih „ciljnih aktivnosti Udruženja je ta da ono treba da bude
svojevrstan besplatan servis za žene“. Glavni muftija je pojasnio da „aktivno
učešće u sekcijama ne isključuje i druge oblike komunikacije“ aktivistkinja i
članica Udruženja, sa onim ženama koje pokazuju interesovanje za razne oblike
edukacije, kao i za duhovnu i kulturnu emancipaciju i dogradnju ličnosti.

Jedna od zajedničkih konstatacija na sastanku bila je da Udruženje
„Merjem“ neće svojim djelovanjem oponašati ni jedno koje je slično njemu po
ciljevima i zadacima, te da će rad po sekcijama, kao i sama problematika koja
će u ovom i ostalim vidovima djelovanja (tribine i predavanja) imati primat,
biti produkt promišljenog plana načinjenog na osnovu realnih potreba.

Sa druge strane, konstatovana je neophodnost da Udruženje „Merjem“
intenzivira saradnju sa sličnim udruženjima koja djeluju u bližem i daljem
okruženju, kako bi kroz razmjenu iskustava i kvalitetnu saradnju sa njima bio
ostvaren još jedan od uzvišenih islamskih principa – jačanje zajedništva,
solidarnosti i saradnje sa svim pripadnicama Muhammedovog a.s. ummeta.

Senada Leković