DŽABIR HAMITI S KOSOVA NOVI DOKTOR ISLAMSKIH NAUKA

ImageSarajevo, 9. april 2008. (MINA) – Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu,
danas je upriličena  prva meðunarodna
odbrana doktorske disertacije. Mr. Xabir (Džabir) Zeki Hamiti, iz Prištine
(Kosovo), pred mješovitom komisijom u sastavu prof. dr. Adnan Silajdžić,
predsjednik, prof. dr. Enes Karić, mentor, prof. dr. Rešid Hafizović, član,
prof. dr. Ismet Bušatlić, član i dr. Ismail Ahmeti, član, uspješno je odbranio
svoju doktorsku disertaciju pod naslovom „Tradicija tumačenja Kur'ana kod
Albanaca u XX. Stoljeću" postavši tako doktor islamskih nauka u oblasti
tefsira.

Sarajevo, 9. april 2008. (MINA) – Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu,
danas je upriličena  prva meðunarodna
odbrana doktorske disertacije. Mr. Xabir (Džabir) Zeki Hamiti, iz Prištine
(Kosovo), pred mješovitom komisijom u sastavu prof. dr. Adnan Silajdžić,
predsjednik, prof. dr. Enes Karić, mentor, prof. dr. Rešid Hafizović, član,
prof. dr. Ismet Bušatlić, član i dr. Ismail Ahmeti, član, uspješno je odbranio
svoju doktorsku disertaciju pod naslovom „Tradicija tumačenja Kur'ana kod
Albanaca u XX. Stoljeću" postavši tako doktor islamskih nauka u oblasti
tefsira.

odbrana1

     Dr. Hamiti je u svojoj tezi predstavio
glavne trendove u razvoju albanskih kur'anskih studija u XX. stoljeću. Detaljno
i metodološki respektabilno predstavio je nosioce i protagoniste trendova tumačenja
Kur'ana u ovom dijelu svijeta, te dokumentirano analizirao tradicionalne i moderne
utjecaje na Albance i na albansko islamsko mišljenje u XX. stoljeću, posebno na
planu kur'anskih studija i na planu prevoðenja Kur'ana.

     Dr. Hamiti je u svome radu, kombiniranjem
historijske i komparativne analize, ukazao na albanska središta u kojima su se
razvijale kur'anske studije, potom je dao iscrpan pregled islamskih časopisa i
kalendara te analizu posebnih studija o Kur'anu na albanskom jeziku. U radu su
predstavljeni parcijalni i cjeloviti prijevodi Kur'ana na albanski jezik,
biografije prevodilaca i pojašnjen kontekst u kojem su se prijevodi Kur'ana
pojavili. Mr. Hamiti je u svom radu 
obradio status islama u albanskom društvu te odnos nacionalnog i
vjerskog kod Albanaca.

odbrana

     Dr. Hamiti, roðen je 15. marta 1968.
godine u mjestu Blate (Podujevo) na Kosovu. Njegov studijski put ide od Alaudin
medrese u Prištini do Fakulteta za dawu i islamske studije u Medini koji je
završio 1994. godine. Magistrirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta
Džinan u Libanu 2002. godine odbranivši disertaciju pod naslovom „Orijentalističke
studije o Kur'anu u bivšoj Jugoslaviji. Dr. Hamiti je od 2003. godine predavač  iz područja kur'anskih znanosti i arapskog
jezika na Fakultetu islamskih nauka i na Filološkom fakultetu Univerziteta u
Prištini – Kosovo. Govori albanski, bosanski, engleski, njemački i arapski
jezik.
     Ovim svečanim činom Fakultet islamskih
nauka u Sarajevu dobio je devetog doktora islamskih nauka. Dogaðaj ima i meðunarodnu
važnost jer je ovo prva odbrana doktorske disertacije na Fakultetu islamskih
nauka u Sarajevu pred mješovitom komisijom profesora FIN-a u Sarajevu i
Univerziteta u Prištini u vremenu nakon što je Kosovo dobilo meðunarodno
priznanje.

www.rijaset.ba