Izbori u Islamskoj zajednici – nedjelja 22. jun 10-17 h

ImageNa ovim izborima birat će se novi džematski odbori, skupštine
medžlisa, odbori medžlisa, skupštine muftijstava i Sabor Islamske
zajednice u Srbiji.
Mešihat Islamske zajednice je imenovao Centralnu izbornu komisiju, kao
i izborne komisije medžlisa, te biračke odbore za sprovoðenje izbora u
džematima.

Članovi izbornih komisija ne mogu biti na predloženim
kandidatskim listama.
Aktivno biračko pravo, tj. pravo da glasa, u Islamskoj zajednici ima
svaki član Islamske zajednice koji je navršio 18 godina života, a koji
na dan izbora važećim ličnim dokumentom potvrdi teritorijalnu
pripadnost odreðenom džematu.
Pasivno biračko pravo, odnosno pravo da bude biran, u Islamskoj
zajednici ima svaki član Islamske zajednice koji je navršio 18 godina i
koji izvršava svoje obaveze u džematu. Članom Islamske zajednice smatra
se svaki musliman koji se nalazi na evidenciji članstva Islamske
zajednice, kao i članovi njihovih porodica.
Na izbornim listama bit će predloženo duplo više kandidata od broja
koji se bira. Pri sastavljanju kandidatskih lista mora se voditi računa
da predloženi kandidati posjeduju vjerske i moralne kvalitete, te da su
dokazani aktivisti Islamske zajednice.
Na listi se zaokružuje onoliko kandidata koliko članova treba da broji
džematski odbor. U džematima koji imaju do 200 domaćinstava u džematski
odbor bira se četiri člana, a u džematima sa više od 200 domaćinstava –
šest članova, dok je imam član džematskog odbora po položaju.
Džemati koji imaju do 200 domaćinstava u skupštinu medžlisa biraju
jednog zastupnika, a džemati sa više od 200 domaćinstava biraju dva
zastupnika.
Izborna mjesta se otvaraju u 10 sati, a zatvaraju u 17 sati. Izbori se
sprovode istoga dana u svim džematima Islamske zajednice u Srbiji.
Za članove džematskog odbora i zastupnike džemata u skupštini medžlisa
bit će izabrani kandidati sa lista koji dobiju najveći broj glasova.
Članove odbora medžlisa biraju legalno izabrani zastupnici džamata u
skupštini medžlisa, a glavni imam je član odbora medžlisa po položaju.
Sprovoðenje izbora za članove Sabora Islamske zajednice u Srbiji i
članove skupštine muftijstava obavlja se istovremeno na cijelom
području Islamske zajednice. Pri izboru članova Sabora obavezno je
poštivanje teritorijalne zastupljenosti, a po jednog predstavnika u
Sabor delegirat će: sandžačka dijaspora, dijaspora Preševske doline,
Fakultet za islamske studije i Medresa „Gazi Isa-beg“. Izborno tijelo
za izbor članova Sabora sa područja svakog medžlisa čine članovi
skupštine medžlisa.
Ukoliko na izborima za organe Islamske zajednice dva ili više kandidata
dobiju isti broj glasova, bit će izabran onaj sa višim obrazovanjem.


Refik Sadiković, Glas islama