Policija u Prijepolju omogućila upad

ImagePošto je u nedjelju
06.07.2008. godine na legalno izabrane predstavnike Islamske zajednice u
Prijepolju izvršen napad od strane lica bliskih smenjenom Nadiru Daci
ću kojom
prilikom je nekoliko osoba i povr
ijeðeno, policija u Prijepolju je ponovo pokazala svoju
tendencioznost.


Naime, prisutni vjernici
su odbili napad huligana i zaštitili imame, dok je policija sve to pomno ali
mirno sa strane posmatrala. Iako je bilo tu
če i lomljenja inventara Medžlisa od strane Nadirovih plaćenika, policija nije ništa preduzimala.
Kada su utvrdili da huligani ne mogu završiti posao i upasti u prostorije
, proradile su dobro dokazane službe i njihove
veze koje mnogi nazivaju tajne. Policija je zatim brutalno upala i imame sa
ahmedijama,
članove Medžlisa i njihovog advokata, uz upotrebu sile, izbacila i privela u prostorije
policijske uprave u Prijepolju. Nekoliko
časova su imami zadržani u
prostorij
ama policijske uprave.
Dok su imame dr
žali u svojim
prostorijama
, policija je
dopustila da huligani nesmetano u
ðu
u prostorije Med
žlisa.
Policija je prethodno zablombirala vrata tih prostorija uz obrazlo
ženje da će sud
naknadno nalo
žiti dalje
postupke ali o
čito da je u
Prijepolju na sceni brutalna tortura nad imamima koji su ostali uz Islamsku za
jednicu a njihove prostorije su pod opsadom
kako od strane pu
čista koji očigledno imaju podršku šefova  prijepoljskih policijskih službi tako i
Prijepoljske policije.

U razgovoru sa
advokatom imama iz Prijepolja Sabahudinom Hajdarevi
ćem potvrðeno nam je da su pripadnici MUP-a pogazili ljudska i
vjerska prava imama i  vjernika koji su
na brutalan na
čin
maltretirani. Hajdarevi
ć kaže da u svom životu nije
vidio takvu brutalnost policije koja mu je nare
ðivala šta da govori, kako da se ponaša itd. i da će se za svoja i prava svojih klijenata boriti pred
doma
ćim ako treba
i pred me
ðunarodnim
sudovima. Protiv policajaca i huligana su podnesene krivi
čne prijave.


Media centar