Saopćenje za javnost Agencije za halal certificiranje

ImagePovodom objavljenog teksta u turskom listu „Sabah" u
kom su citirani navodi Nezavisnog instituta za provjeru kvaliteta Odjela za
ishranu u Njemačkoj da je slučajnom kontrolom utvrðeno postojanje svinjskog
mesa u kokošijoj pašteti „Argeta" Agencija za certificiranje halal
kvalitete želi informisati javnost o sljedećem:

– Agencija za certificiranje halal kvalitete je izvršila
certificiranje „Argeta" doo

Sarajevo

prema Proceduri certificiranja po kojoj se vrši certificiranje svih
zainteresiranih preduzeća.

– Da bi jedno preduzeće dobilo Halal certifikat neophodno je
da svoju proizvodnju uskladi sa zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2007 (menadžment
preduzeća mora biti opredijeljen za proizvodnju halal proizvoda, sektor nabave
mora obezbijediti halal sirovine, prilikom prijema sirovina vrši se njihova
kontrola i propisno skladištenje, tokom proizvodnje moraju se poduzeti sve
neophodne mjere sigurnosti za proizvodnju halal proizvoda, mora se izvršiti
propisno skladištenje gotovih proizvoda, transport i distribucija proizvoda
vrše se na način da se obezbijedi sigurnost halal proizvoda).

– Nakon implementacije zahtjeva Halal standarda u „Argeta"
doo Sarajevo izvršen je certifikacijski audit od strane audit tima Agencije
prilikom čega je utvrðeno da je „Argeta" doo Sarajevo uskladila svoju
proizvodnju sa zahtjevima halal standarda i da se za navedeno preduzeće može
izdati Halal certifikat. Stručna komisija za verifikaciju audita je pregledala
kompletnu dokumentaciju i izvještaj sa provedenog certifikacijskog audita i
ocijenila da se za navedeno preduzeće može izdati halal certifikat.

– Upravni odbor Agencije je 18.09.2007. godine donio odluku
broj 116/07 kojom se firmi ”Argeta” d.o.o., Srajevo, odobrav upotreba i
isticanje Zaštitnog znaka halal kvalitete i isticanje riječi „HALAL" ili
„HALAL PROIZVOD" na sljedećim proizvodima:

1. Kokošija pašteta 95 gr.

2. Kokošija jetrena pašteta 95 gr.

3. Kokošija junior pašteta 95 gr.

4. Kokošija light pašteta 95 gr.

5. Pureća pašteta 95 gr.

– Nakon dodjele Halal certifikata Agencija za certificiranje
halal kvalitete vrši provjere (najavljeni i nenajavljeni auditi) usklaðenosti
proizvodnje halal proizvoda u „Argeta" doo

Sarajevo
. Takoðer, agencija vrši uzorkovanje
navedenih proizvoda sa tržišta te vrši analize proizvoda na prisustvo haram
sastojaka. Analize se vrše u relevantnim i referentnim laboratorijama. Na
osnovu izvršenih najavljenih i nenajavljenih kontrola i uzorkovanja proizvoda.

– Takoðer, želimo istaknuti da je fabrika „Argeta" doo

Sarajevo
jedna od
najsavremenijih fabrika za proizvodnju hrane u Evropi i da ispunjava najviše
standarde vezane za proizvodnju hrane. Na osnovu svega gore navedenog želimo
informisati javnost da halal certificirani proizvodi preduzeća „Argeta" doo

Sarajevo
ne
sadrže u sebi haram (zabranjene) ili mešbuh (sumnjive) sastojke.

U Halal standardu BAS 1049:2007 kao haram sastojci navode se:

4.1.1 Hrana životinjskog porijekla

Zabranjuje se hrana životinjskog porijekla od sljedećih
životinja:

    * svinjetina i
meso divlje svinje,

    * meso psa, zmije
i majmuna,

    * mesožderi sa
kandžama i očnjacima, kao što su lavovi, tigrovi, medvjedi i ostale slične
životinje,

    * ptice
grabljivice sa kandžama, kao što su orlovi, lešinari i sl.,

    * štetočine, kao
što su pacovi, stonoge, škorpioni i sl.,

    * životinje koje
je prema islamskim propisima zabranjeno ubijati, kao što su mravi, pčele i
djetlići,

    * životinje koje
se smatraju odvratnim, kao što su uši, crvi, muhe i sl.

    * životinje koje
žive i na kopnu i u vodi, kao što su žabe, krokodili i sl.

    * mazge i domaća
magarad,

    * otrovne i opasne
morske životinje,

    * meso bilo koje
od dozvoljenih životinja ukoliko nije zaklano po islamskim propisima,

    * krv.

4.1.2 Hrana biljnog porijekla

Zabranjuje se hrana biljnog porijekla od otrovnih i opojnih
biljaka, osim onih kod kojih se štetne materije eliminišu tokom procesa
proizvodnje.

4.1.3 Napici (pića)

Zabranjuje se alkohol i drugi opojni i po zdravlje štetni
napici (pića).

4.1.4 Aditivi

Zabranjuje se upotreba aditiva u prehrani od bilo koje
sirovine navedene u tačkama od 4.1.1. do 4.1.3.

Mešbuh (sumnjivi) sastojci su oni za koje se ne može sa
sigurnošću utvrditi da li su halal ili haram i kao takvi nisu dopušteni za
konzumiranje sve dok se ne utvrdi da su halal (dozvoljeni). Generalno, svi
sastojci dobiveni od GMO su mešbuh jer se još uvijek ne može sa sigurnošću
utvrditi kakav uticaj na zdravlje ljudi imaju GMO proizvodi. Ovdje se koristi
tzv. princip predostrožnosti – zabranjuje se upotreba GMO proizvoda sve dok se
sa sigurnošću ne utvrdi njen uticaj na zdravlje ljudi.Islamska zajednica u
Bosni i Hercegovini,Na kraju želimo upozoriti javnost da se u navedenom tekstu
u listu „Sabah", a koji su citirali mediji iz regiona, navode informacije
koje izazivaju sumnju u istinitost i dobronamjernost autora teksta („a
proizvoðači su im saopćili da je to samo neki dodatak") – iako niko nije
kontaktirao proizvoðača a kamoli da je navedeno ime osobe ili da je dobijen
pismeni odgovor). Takoðer, neki od medija iz regiona su objavili (i potencirali)
da se radi o proizvodima iz fabrike „Argeta" doo

Sarajevo
iako je gotovo svima poznato da se
mesni proizvodi iz BiH ne mogu izvoziti na tržište EU (samo je dozvoljen izvoz
ribe).

Nadamo se da će EU uskoro dozvoliti izvoz mesnih proizvoda
iz BiH za kojima postoji velika tražnja na tržištu EU. Bitno je naglasiti da je
tražnja za BiH halal certificiranim mesnim proizvodima iz BiH upravo
najizraženija. Takoðer, želimo istaknuti da firme koje prolaze proces
certificiranja od strane Agencije moraju ispuniti najstrožije kriterije (dokazivanje
halal statusa od farme/njive do stola). Agencija za certificiranje halal
kvalitete je na posljednjem rangiranju 180 halal agencija u svijetu rangirana u
„TOP 5" na svijetu i prvi smo u Evropi. Naš sistem certificiranja je
ocijenjen najvišim ocjenama i naša iskustva su ugraðena u novi Svjetski Halal
standard OIC, suraðujemo sa svim relevantnim domaćim i meðunarodnim vladinim, nevladinim
i biznis organizacijama. Novi Svjetski halal standard će precizirati koje
uvjete moraju ispuniti akreditaciona, certifikaciona tijela i laboratorije da
bi mogli provjeravati i potvrðivati da je neki proizvod halal što će ubuduće
doprinijeti sigurnosti halal proizvoda i onemogućiti proizvoljno i nerelevantno
iznošenje informacija o halalu u javnosti.

Zahvaljujemo se našoj javnosti na strpljenu i povjerenju
koje su konzumenti halal proizvoda proizvoda iskazali prema Agenciji za
certificiranje halal kvalitete i omogućili nam ispunjavanje naše misije – obezbijediti
sigurne halal proizvode za konzumente halal proizvoda.