REISU-L-ULEMA: Izraditi globalni muslimanski kalendar

Image

U vezi razilaženja oko datuma početka
Kurban bajrama, reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić je uputio otvoreno pismo
vrhovnom muftiji Kraljevine Saudijske Arabije Šejhu Abdulazizu Al
Al-Šejhu i vrhovnom muftiji Republike Turske Šejhu Mehmedu Gormezu u
kojem se kaže:

Otvoreno pismo reisu-l-uleme dr Mustafe Cerića vrhovnim muftijama Kraljevine Saudijske Arabije i Republike Turske

Hvala Allahu Gospodaru svjetova i neka je salavat i selam na sve Allahove vjerovjesnike! Uzvišeni Allah u Kur'anu Časnom kaže:
Danas sam vam dovršio vašu vjeru i uputpunio sam Svoju blagodat prema
vama pa sam, stoga, zadovoljan da vam islam bude vjera (Kur'an, 5:3).

Imam
el-Bejheqi prenosi od Džabira, r.a., da je Allahov vjerovjesnik održao
hutbu na oprosnom hadždžu u vrijeme tešrīqa pa je rekao: – O ljudi,
vaš Gospodar je jedan i vaš otac je jedan, pa stoga nema prednosti Arap
nad ne-Arapom, niti ne-Arap nad Arapom, niti crveni nad crnim, niti crni
nad crvenim, osim po pobožnosti, tj., karakteru moralne ličnosti!
  

Poštovani vrhovni muftija Šejh Abdulaziz Al Al-Šejh,

Poštovani vrhovni muftija Šejh Mehmed Gormez,

Dobili
smo Vaše odluke koje govore o Vašem razilaženju oko prvog zu-l-hidžeta
ove 1433. hidžretske godine pa time i oko dana Arefata i prvog dana
Kurban bajrama.

Argumentacija
vrhovnog ulemanskog vijeća Kraljevine Saudijske Arabije da nije bilo
moguće vidjeti mlaðak prije isteka 30 dana od mjeseca zu-l-qa'deta može
biti razumljiva i prihvatljiva za stanovnike Arabije, ali nije ni
razumljiva ni prihvatljiva za ostali svijet. 

Isto
tako, argumentacija Vrhovne uprave za vjerska pitanja Republike Turske
da nije moguće mijenjati takvim napravljen prema preciznom računanju
vremena je razumljiva i prihvatljiva za Tursku, ali nije ni razumljiva
ni prihvatljiva za ostali svijet, zato što su hadždž i kurban ibadeti
koji su odreðeni mjestom i vremenom, a to je dan Arefata, prema hadisu u
kojem se kaže: – Hadždž je Arefat! (الحج عرفة ).

Veliki
je grijeh da se dan Arefata, koji treba da bude dan globalnog jedinstva
muslimana, pretvara u dan rasprave o pitanju kojeg su savjesni i
odgovorni ljudi trebali davno riješiti, a ne svojim neslaganjem dovoditi
u pitanje sami smisao Arefata, hadždža i kurbana.

Ko
je odgovoran što se ovih dana muslimani dijele i udaljuju jedni od
drugih zbog oprečnih metoda oko odreðivanja početka lunarnog mjeseca pa
umjesto da u duši osjećaju mir i zadovoljstvo što pripadaju univerzalnom
ummetu na dan Arefata, oni su uznemireni i razočarani zato što ne znaju
kako da objasne sebi, svojim komšijama i prijateljima zašto nema
jedinstvenog muslimanskog kalendara iz Mekke za cijeli svijet, kao što
postoji Kibla?

Razilaženje
oko dana Arefata i Kurban bajrama nanosi veliki duševni bol muslimanima
širom svijeta. To stanje je nedopustivo i neodrživo pa, stoga, mi
apelujemo na Vrhovno ulemansko vijeće  Kraljevine Saudijske Arabije i
Vrhovnu upravu za vjerska pitanja Republike Turske da preispitaju svoje
odluke i suglase se oko dana Arefata i prvog dana Kurban bajrama radi
suštine ibadeta na Arefatu, tavafa oko Kabe i žrtve kurbana, a ne puke
forme. Jer, Uzvišeni Allah kaže: – Pitaju te o mlaðacima. Reci: "Oni su
ljudima oznake o vremenu i za hadžiluk. Ne iskazuje se čestitost u tome
da sa stražnje strane u kuće ulazite, nego je čestitost u tome da se
Allaha bojite. U kuće na vrata njihova ulazite i Allaha se bojte, da
biste postigli ono što želite". (Kur'an, 2:189).

Dakle,
Kur'an nas poučava da su mlaðaci samo znakovi a ne predmeti obožavanja,
jer bi to bio širk. Suština islama, a to su šehadet, namaz, post, zekat
i hadždž je da oplemeni ljudsku dušu, da zbliži ljude i kod njih
potakne dobro i lijepo. Podjela oko metoda odreðivanja globalnog
muslimanskog kalendara je suprotna tom duhu islama. Zbog toga, mi
predlažemo da sluga dvaju harema Mekke i Medine, kralj Abdllah bin
Abdulaziz, po ugledu na historijski priznatu znanstvenu tradiciju
ustanovi astronomski obzervatorij u Mekki, gdje će se okupiti
muslimanski svjetski znanstvenici i zajedno sa tradicionalnom ulemom
tačno izračunati kretanje mlaðaka i na temelju toga uraditi globalni
muslimanski kalendar, kojeg će, zasigurno, muslimani svijeta prihvatiti i
slijediti.

Mekka je
grad objave Kur'ana, u Mekki je Kaba – Kibla svih muslimana, u Mekki je
Arefat – jedinstveno mjesto i jedinstveni dan ibadeta svih muslimana i
zato je važno da na dan Arefata budemo svi zajedno u dovama i mislima.

To
je pravi smisao islama, to je prava poruka hadždža, to je prava briga
za Ummet, to je istinski savjestan i odgovoran odnos prema muslimanskom
položaju u svijetu, posebno tamo gdje su muslimani u manjini i gdje
nastoje da ispravljaju krivu sliku o islamu.

Tako i mi ovdje u Bosni i živimo za dan kada ćemo biti sretni i zadovoljni što su se veliki ujedinili oko velikog dana Arefata.

Stoga
vas molimo, u ime budućnosti naše djece i cijelog Ummeta, da čujete
ovaj naš glas i poštedite muslimansku globalnu zajednicu duševnog bola
zbog podjele oko dana Arefata i prvog dana Kurban bajrama!

Muslimani
cijeloga svijeta zaslužuju da ih se poštuje i da im se dopusti pravo na
radost i sreću u njihovoj vjeri na veliki dan Arefata, na
blagoslovljeni dan Bajrama i na iskrenu žrtvu Kurbana!

Allah vas nagradio i sve nas uputio na pravi put! Amin!

Izvor: MINA