VRIJEDNOST ZNANJA

Uzvišeni Allah stvorio je ljude sa jednom zadaćom, a to je da se samo Njemu Uzvišenom ibadeti. Uzvišeni Allah kaže: “I džine i ljude stvorio Sam samo zato da Me obožavaju. Ja ne tražim od njih opskrbu, niti tražim da Me hrane.” (Ez-Zarijat, 56–57) Ako nas je Uzvišeni stvorio radi ibadeta Njemu, onda se postavlja pitanje je li moguće da se ibadeti Allahu bez znanja? Nije moguće. Nemoguće je činjenje ibadeta bez znanja. Dakle, znanje je put do ibadeta, tj. put do ostvarenja cilja zbog kojeg nas je Uzvišeni Allah stvorio.

Muhammed b. Sirin, rahimehullah, rekao je: “Niko neće obožavati Allaha ne posjedujući znanje, a da mu to obožavanje neće nanijeti više štete nego koristi.”

 

Kur’an i Sunnet o znanju

– Znamo da prva naredba koja je došla u Kur’anu jeste “Uči” i ona nam kazuje o bitnosti znanja (nauke).

– Nigdje u Kur’anu nećemo naći da Uzvišeni Allah Svome Poslaniku naređuje da traži povećanje neke druge blagodati osim znanja.  Rekao je Uzvišeni Allah: “I reci: – Gospodaru, povećaj mi znanje!” (Ta-ha, 114)

– Po pitanju Svoje jednoće (tevhida), Uzvišeni navodi najbolje svjedoke: navodi Sebe, pa meleke, pa učene ljude. Kaže Uzvišeni Allah: “Allah svjedoči da nema istinskog boga dostojnog obožavanja mimo Njega, i meleki i učeni to svjedoče!” (Alu Imran, 18)

– Znanje je uzrok povećenja bogobojaznosti, da čovjek sa znanjem postaje osoba koja se najviše boji Uzvišenog Allaha. Kaže Uzvišeni Allah: “A Allaha se boje od robova Njegovih učeni.” (Fatir, 28)

– Znanje je najbolji vid borbe. Kaže Uzvišeni Allah: “I Kur’anom se svim silama protiv njih bori.” (Furkan, 52)

Kaze Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko dođe u moju džamiju, a nije došao osim zbog hajra – dobra, da se poduči ili druge podučava, on je na stepenu borca na Allahovom putu.” (Ibn Madže, 227;  šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim)

– Dovoljno je i to da nakon smrti čovjeku se prekidaju djela, osim troje, a jedno od tih djela jeste “…znanje kojim se drugi koriste.” (Muslim, 1631)

A jedan od najljepših hadisa, a svi su hadisi lijepi, jeste hadis koji nam prenosi Kajs ibn Kesir r.a., gdje kaže: „Došao je jedan čovjek iz Medine Ebu Derdau u Damask, pa mu reče Ebu Derda: ‘Zbog čega si, brate, došao?’ On mu odgovori: ‘Zbog hadisa. Rekli su mi da ga ti prenosiš od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.’ ‘Nisi došao zbog neke potrebe, nisi došao radi trgovine’ – upita ga Ebu Derda. Reče: ‘Nisam, došao sam isključivo tragajući za ovim hadisom’ – odgovori on. Ebu Derda, radijallahu anhu, mu reče: ‘Čuo sam da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: – Ko izabere put traženja znanja, Allah će mu njime olakšati put do Dženneta. Uistinu, meleki svojim krilima natkriljuju onoga koji traži znanje iz zadovoljstva prema onome što on čini. I, uistinu, za učenjaka sve traži oprosta, pa, čak i riba u vodi. Vrijednost učenjaka nad pobožnjakom poput je vrijednosti Mjeseca nad zvijezdama. Doista su učenjaci nasljednici vjerovjesnika, a vjerovjesnici nisu iza sebe ostavili ni dinare ni dirheme, već su ostavili znanje, pa ko ga uzme, uzeo je veliko dobro.” (Ebu Davud, 3641; Ibn Madže, 183; šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim)

 

Rečeno je o znanju

Rekao je Ebu Kulaba: “Učenjaci su poput zvijezda ili znakova koji se slijede u mrkloj noći.” (Hil’jetul-evlija, 2/283)

Muhammed b. Sirin rekao je: “Doista je ovo znanje vjera, pa dobro gledajte od koga je uzimate.” (Hil’jetul-evlija, 2/278)

Jahja b. Ebu Kesir prenosi da su Sufjana es-Sevrija, rahimehullah, upitali do kada će izučavati hadise, pa je odgovorio: “Ako ima nešto bolje od izučavanja hadisa vi mi recite, pa ću se ja tome posvetiti.” (Sijeru a‘lamin-nubela, 7/243)

Abdurrahman b. Mehdi rekao je: “Čovjek je u većoj potrebi za znanjem nego za jelom i pićem.” (Hil’jetul-evlija, 9/4)

Sufjan es-Sevri, rahimehullah, rekao je: “Nije mi poznato da je ijedan ibadet bolji od traženja znanja.” (Džamiu bejanil-ilm, 1/124)

Upitao je Musa, alejhi selam: „Gospodaru, koji Te se robovi najviše boje?” Reče: “Najučeniji.” (Sunenus-salihin, 183)

Seida b. Džubejra upitali su koji su znakovi propasti naroda, pa je odgovorio: “Nestanak učenjaka.” (Hil’jetul-evlija, 4/276)

Rekao je Hasan: “Da nije učenjaka, ljudi bi bili poput životinja.” (Muhtesar Minhadžul-kasidin, 24)

Također je rekao: “Tinta učenjaka će se mjeriti sa krvlju sehida na Sudnjem danu.” (Sunenus-salihin,183)

Upravo zbog ovoga znanju pripada velika važnost i sve ovo treba da nas podstakne da vjersko znanje tražimo i čuvamo. Medresa je najbolja prilika za buduće srednjoškolce, gdje će zasigurno, ukoliko budu vrijedni, marljivi i iskreni, pokupiti ovu veliku nagradu, a ima li ljepše nagrade od toga da budeš nasljednik vjerovjesnika i poslanika, najboljih ljudi koji su ikada hodali zemljom. Sufjan b. Ujejna, rahimehullahu te‘ala, također je rekao: “Na dunjaluku nema ničega vrednijeg od vjerovjesništva, a nakon vjerovjesništva nema ničega vrednijeg od znanja.”

Učenici Medrese u toku svog školovanja dobiju puno korisnih znanja, poruka, savjeta i uputa od svojih profesora. Ukoliko ih prihvate i primijene koristit će im na oba svijeta, bez obzira čime će se baviti nakon Medrese.

I pored ove nagrade pokupi još jednu nagradu – da odrasteš u pokornosti Uzvišenom Allahu i zaslužiš hladovinu na Sudnjem danu koji traje pedeset hiljada godina, danu koji će djecu sijedom učiniti.

Naša posljednja dova je Elhamdulillahi Rabbil-alemin.

 

Glas islama 290, strana 21,hfz.  Adnan Dupljak- odgajatelj