NASTAVNI PLAN I PROGRAM ISLAMSKE VJERONAUKE – ILMUDIN

ZA SREDNJU ŠKOLU

 

Cilj i zadaci:

 

Cilj nastave islamske vjeronauke u srednjem obrazovanju i
odgoju je pružiti mladima cjeloviti vjernički pogled na svijet, s posebnim
naglaskom na vjernički praktični život, a takoðe i budući vječni život. To
znači da mladi na primjeran način upoznaju vlastitu vjeru u njenoj duhovnoj, moralnoj,
socijalnoj, misionarskoj i drugim dimenzijama, pri čemu se izlaganje vjerskog
viðenja i postojanja svijeta obavlja u veoma otvorenom i tolerantnom dijalogu s
ostalim znanostima i teorijama. Način pristupa je islamsko viðenje koje
obuhvata sva pozitivna iskustva ljudi, bez obzira na njihovu nacionalnu
pripadnost i vjersko obrazovanje. Upoznavanje je istovremeno informativno-spoznajno
i doživljajno-djelatno, s nastojanjem da se osnovne postavke sprovedu u svim
segmentima života: odnos prema Bogu, prema svijetu, prema drugim ljudima i
odnos prema samom sebi. Znači, cilj je vjeronauka, informativo-formativni
pristup vjeri i izgradnja pogleda na svijet kroz prizmu vlastitog vjerovanja, maksimalno
poštujući sve navedene datosti.

Zadaci odgojno-obrazovnog rada u nastavi vjeronauke:

– da se kod učenika razvije svijest o Bogu kao Stvoritelju, i
odnos prema ljudima kao najsavršenijim Božijim stvorenjima.

– da se učenici osposobe (na uzrastu učenika primjeren način) za
postavljanje pitanja o cjelini i najdubljem smislu postojanja čovjeka i svijeta,
o ljudskoj slobodi, životu u zajednici, smrti, odnosu sa prirodom koja nas
okružuje, kao i za razmišljanje o tim pitanjima u svjetlu vjere islama.

– da se kod učenika izgrade i razviju sposobnosti dubljeg razumijevanja
i vrednovanja kulture i civilizacije u kojoj žive, uspona i padova u povijesti
čovječanstva, kao i dostignuća u raznim oblastima naučnog djelovanja.

– da se učenicima pomogne u odgovornom oblikovanju zajedničkog
života s drugim, u iznalaženju ravnoteže izmeðu vlastite ličnosti i zajednice, u
ostvarivanju susreta sa svijetom (sa ljudima različitih kultura, religija i
pogleda na svijet, s društvom, s prirodom) i s Bogom.

– da se kod učenika izgradi
uvjerenje da je njegov život na ovome svijetu samo priprema za vječnost, da su
svi stvoreni da budu sudionici vječnog života, te da se iz te perspektive kod
učenika razvije sposobnost razumijevanja, preispitivanja i vrednovanja
vlastitog odnosa prema drugom čovjeku kao Božijem stvorenju i izgradi spremnost
za pokajanje.

 

OPŠTE NAPOMENE ZA REALIZACIJU NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA VJERONAUKE U SREDNJOJ ŠKOLI

 

 

Vjerska pouka u srednjoj školi je posebno delikatna. Srednjoškolac
se našao u novoj sredini, pred novim izazovima, mogućnostima, prepun želja da
ih ostvari. Osnovni problem je nepovjerenje prema novoj sredini, prema samome
sebi i naglašena kritičnost autoriteta. Stoga, vjeroučitelj u srednjoj školi
mora poći od te činjenice da je on čovjek koji “razbija” barijere
nepovjerenja. Zato je u realizaciji nastavne jedinice naglasak na doživljajnom,
a onda na spoznajnom području. Stoga su teme tako birane da se mladi čovjek
prvo zadivi datoj činjenici, doživljaju, sadržaju, da prema njoj mora zauzeti
svoj stav, a “čisto vjerski pristup” je svjetlo koje mu pomaže da
pravilnije i cjelovitije olakša zauzimanje stava.
Način realizacije nastave
vjeronauke i ovog puta isključivo ide putem iskustva, doživljaja, a osnovna
misao vodilja je otkriti sebe kao vrijednost, prihvatiti, poštivati i tako izgraditi
povjerenje prema drugima.
1. Uvodni čas
Zadatak nast. jed.:
Upoznavanje učenika sa predmetom Islamska vjeronauka – Ilmudin i planom i
programom za prvi razred srednje škole.

I  UVOD

Cilj nast. teme:

Upoznavanje učenika sa historijatom Arapa prije i za vrijeme
objave Kur'ana.
*
2. Arabijsko poluostrvo, religija i
društvo prije objave Kur'ana
Zadatak nast. jed.:
Upoznavanje učenika sa položajem Arabijskog poluostrva, religijama prisutnim
kod Arapa i položaj tadašnjeg društva.
*
3. Objava Kur'ana, poslanička
misija Muhammeda a.s., iseljenje u Medinu i reorganizacija zajednice
Zadatak nast. jed.:
Upoznavanje učenika sa početkom objave Kur'ana, poslaničkom misijom Muhammeda a.s.
i prilikama koje su dovele do iseljenja muslimana u Medinu i njihov uticaj na
reorganizaciju zajednice.
*
4. Utvrðivanje preðenog
gradiva

II  OČUVANJE IZVORNOG UČENJA

Cilj nast. teme:
Upoznati učenike sa osnovnim izvorima islama.
*
5. Izvori islama, historijat i
sadržaj Kur'ana
Zadatak nast. jed.:
Upoznati učenike sa Kur'anom kao prvim izvorom islama.
*
6. Hadis Božijeg Poslanika
Muhammeda a.s.
Zadatak nast. jed.:
Upoznati učenike sa Hadisom (praksom) Muhammeda a.s. kao drugim izvorom islama.

III  KONCEPCIJA ŽIVOTA

Cilj nast. teme:
Upoznati učenike sa koncepcijom života vjernika na ovom svijetu.
*
7. Islamsko vjerovanje u Boga dž.š.,
društvo, sloboda volje i sudbina
Zadatak nast. jed.:
Upoznati učenike sa islamskim vjerovanjem u Stvoritelja, odnosom prema
okruženju, te slobodom izbora ponašanja i Božijim predodreðenjem.
*
8. Utvrðivanje preðenog
gradiva

IV  ČOVJEK I NJEGOVA VJEROVANJA

Cilj nast. teme:
Upoznati učenike sa šest imanskih šartova (uvjeta).
*
9. Vjerovanje u Boga dž.š, meleke i
objavljene knjige
Zadatak nast. jed.:
Upoznati učenike sa prva tri imanska šarta (uvjeta).
*
10. Vjerovanje u Božije poslanike, Sudnji
dan i Božije odreðenje
Zadatak nast. jed.:
Upoznati učenike sa druga tri imanska šarta (uvjeta).

V  VRŠENJE VJERSKIH DUŽNOSTI

Cilj nast. teme:
Upoznati učenike sa islamskim šartovima (uvjetima).
*
11. Namaz (molitva) i post.
Zadatak nast. jed.:
Upoznati učenike sa dva, meðu vjernicima, najzastupljenija islamska šarta.
*
12. Zekat (porez za opšte dobro) i
hadž (hodočašće u Meku)
Zadatak nast. jed.:
Upoznati učenike sa dva islamska šarta, uslovljena materijalnim mogućnostima
vjernika.
*
13. Utvrðivanje preðenog
gradiva

VI  NJEGOVANJE DUHOVNOG ŽIVOTA

Cilj nast. teme:
Upoznati učenike sa duhovnom stranom islama.
*
14. Suština sufizma i Božija
naklonost
Zadatak nast. jed.:
Upoznati učenike sa suštinom sufizma i Božijom naklonosti prema onima koji Ga
mnogo veličaju.

VII  ETIKA ISLAMA

Cilj nast. teme:
Upoznati učenike sa islamskom etikom (moralom).
*
15. Osnove islamskog morala, grijeh
i njegovo ispaštanje
Zadatak nast. jed.:
Upoznati učenike sa osnovama islamskog morala, vrstama grijeha i njihovim
ispaštanjem na ovom i budućem svijetu.

VIII  POLITIČKI SISTEM ISLAMA

Cilj nast. teme:
Upoznati učenike sa političkim sistemom islama u prošlosti i sadašnjosti.
*
16. Historija hilafeta i
funkcionisanje islamske države
Zadatak nast. jed.:
Upoznati učenike sa historijom hilafeta i funkcionisanjem islamske države kroz
četiri kategorije vlasti.
*
17. Savjetovanje i kontakt sa
narodom i inostrana politika
Zadatak nast. jed.:
Upoznati učenike sa islamskim konceptom savjetovanja u upravljanju i
meðunarodnom politikom.
*
18. Utvrðivanje preðenog gradiva i
svoðenje rezultata

IX  PRAVNI SISTEM ISLAMA

Cilj nast. teme:
Upoznati učenike sa islamskim pravnim sistemom.
*
19. Poseban doprinos muslimana i
prvi pisani ustav
Zadatak nast. jed.:
Upoznati učenike sa doprinosom muslimana pravnoj nauci i Medinskom poveljom kao
prvim pisanim ustavom.
*
20. Glavne karakteristike islamskog
prava, zakonodavstvo i sudstvo
Zadatak nast. jed.:
Upoznati učenike sa osnovnim karakteristikama islamkog prava, te zakonodavnom i
izvršnom vlašću.

X  EKONOMSKI SISTEM ISLAMA

Cilj nast. teme:
Upoznati učenike sa finansijskim kategorijama koje čine islamski ekonomski
sistem, kao i sa onima koje su islamom zabranjene.
*
21. Naslijeðe, testament i javna
dobra
Zadatak nast. jed.:
Upoznati učenike sa islamskim tretmanom nasljednog prava i testamenta, kao i
javnih dobara.
*
22. Društvena osiguranja,igre na
sreću, zajam uz interes
Zadatak nast. jed.:
Upoznati učenike sa nedozvoljenim finansijskim kategorijama u islamu, kao što
su hazardne igre i kamata.
*
23. Utvrðivanje preðenog gradiva

XI  MUSLIMANSKA ŽENA

Cilj nast. teme:
Upoznati učenike sa položajem žene u islamu.
*
24. Dužnosti i prava žene u islamu
Zadatak nast. jed.:
Upoznati učenike sa dužnostima i pravima žene u islamu.

XII  POLOŽAJ NEMUSLIMANA U ISLAMSKOJ
DRŽAVI

Cilj nast. teme:
Upoznati učenike sa statusom nemuslimana u islamskoj državi na osnovu Kur'ana i
prakse Muhammeda a.s.
*
25. Osnovna načela i praksa Božijeg
Poslanika a.s.
Zadatak nast. jed.:
Upoznati učenike sa odnosom Božijeg Poslanika prema nemuslimanima.
*
26. Kasnija praksa i društvena
autonomija
Zadatak nast. jed.:
Upoznati učenike sa odnosom muslimanskih vlasti prema nemuslimanima u periodu
nakon smrti Božijeg Poslanika.
*
27. Utvrðivanje preðenog gradiva

XIII  DOPRINOS MUSLIMANA NAUCI I
UMJETNOSTI

Cilj nast. teme:
Upoznati učenike sa doprinosom muslimana u svjetskoj nauci i umjetnosti.
*
28. Stav islama prema nauci i
umjetnosti
Zadatak nast. jed.:
Upoznati učenike sa islamskim stavom prema nauci i umjetnosti.

 1. Doprinos islama društvenim
  naukama
  Zadatak nast. jed.:
  Upoznati učenike sa doprinosom islama u oblasti prava, sociologije, historije, geografije
  i astronomijie.
 2. Doprinos islama prirodnim
  naukama
  Zadatak nast. jed.
  Upoznati učenike sa doprinosom islama u oblasti medicine, optike, zoologije, hemije,
  fizike i matematike.
 3. Utvrðivanje preðenog gradiva

XIV  OPŠTA HISTORIJA ISLAMA

Cilj nast. teme:
Upoznati učenike sa historijom halifeta nakon smrti Božijeg Poslanika i
četvorice prvih halifa.

 1. Emevije, Abasije i Andaluzijski
  hilafet
  Zadatak nast. jed.:
  Upoznati učenike sa najpoznatijim dinastijama u islamskoj vlasti.

 XV  SVAKODNEVNI ŽIVOT MUSLIMANA

Cilj nast. teme:
Upoznati učenike sa praktikovanjem islamskih propisa u različitim situacijama u
životu muslimana.

 1. Roðenje, početak života, brak i
  smrt
  Zadatak nast. jed.:
  Upoznati učenike sa islamskim propisima u situacijama od roðenja do smrti.
 2. Hrana, piće i odijevanje
  Zadatak nast. jed.:
  Upoznati učenike sa dozvoljenim i zabranjenim jelima, pićima i načinom
  odijevanja muslimana.
 3. Namaz, vrste namaza i olakšice
  u namazu
  Zadatak nast. jed.:
  Upoznati učenike sa osnovnim stubom islama – namazom (molitvom), njegovim
  vrstama i olakšicama u vanrednim situacijama.
 4. Utvrðivanje preðenog gradiva
 5. Svoðenje
  rezultata

  Literatura:
  Vjeronaučni udžbenik “Uvod u islam” autora Muhammeda Hamidullaha.

  Nastavna sredstva:
  Tabla, kreda, geografske karte, ilustracije, fotografije i sl.