Intervju sa direktorem Mekteba


U mektebima preko 1000 polaznika

 

Intervju sa upravnikom mekteba Mersadom Curi?em, objavljen u Glas islama broj 93, od avgusta 2004. godine.

 

Mersad Curi? je ro?en 1960. godine u selu Po?ega. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a Gimnaziju, na društveno-jezi?kom smjeru, u Novom Pazaru. Godine 1985. završava Filozofski fakultet u Prištini – odsjek za pedagogiju. Po završetku studija radi kao pedagog osnovne škole u Mojstiru punih trinaest godina.

Od 1996. godine radi kao profesor u Medresi, a od 1999. godine i kao upravnik dje?ijeg mekteba.

 

Mersad Curi? je upravnik mekteba "Reuda"i "Wildan" koji rade u okviru Mešihata IZ-e Sand?aka. Ovo je jedna veoma uspješna ustanova koja od svog osnivanja stalno bilje?i rast i napredak u svom radu. Broj u?enika se duplira svake godine. Broj punktova na kojima se odvija nastava tako?er raste. Trenutno se nastava odvija na tri punkta u Novom Pazaru, u Po?egi na jednom mjestu i u Tutinu na dvije lokacije.Sa Curi?em smo razgovarali o radu, o uspjesima i problemima na koje nailaze, o organicionom ustrojstvu ove ustanove, o planovima  za budu?nost…

 

Glas islama: Kada je osnovan Mekteb pri Mešihatu i kako se razvijala ova ustanova?

 

 

Prof. Mersad Curi? u svojoj kancelariji

Prof. Curi?: Imaju?i u vidu neprimjeren sistem odgojno-obrazovnog rada koji se od strane dr?avnih vrti?a nudi bošnja?koj djeci predškolskog uzrasta u Sand?aku, kao i obavezu podizanja mladog naraštaja u islamskom duhu, Mešihat islamske zajednice Sand?aka je po?etkom 1998. godine Mekteb za predškolski uzrast u prostorijama starog mekteba u haremu Altun-alem d?amije.

 Po?elo je sa trinaest polaznika, za koje je bio obezbije?en prijevoz. Ve? sljede?e nastavne godine broj djece se uve?ao, tako da kapacitet jedne prostorije bio je nedovoljan da primi sve zainteresovane polaznike. Na naš zahtjev Mešihat nam obezbje?uje dvije prostorije u novosagra?enom objektu u pomenutom krugu, u kome su do tada bili smješteni u?enici Medrese. Uslovi rada su se stopostotno poboljšali, tako da upisujemo 170 novih polaznika smještenih u pet grupa. Naravno, sa uve?anjem broja polaznika pove?ao se i broj radnika, anga?ovanih oko ishrane, prijevoza i odgoja djece.

Nastavna 2001/02. godina do?ekana je sa novim objektom, novim polaznicima, u haremu Lejlek d?amije. Uvidjevši da je boravak djece u našoj ustanovi godinu ili dvije malo za njihov odgoj, a usljed interesovanja roditelja za nastavak odgojno-obrazovnog rada u islamskom duhu, Mešihat islamske zajednice Sand?aka donosi odluku da po?ne sa radom mekteb za školski uzrast "Wildan", u dijelu novoizgra?enog objekta kod Lejlek d?amije. To je bio novi izazov, ali i odgovornost za našu instituciju. Anga?ujemo iskusan nastavni kadar, za djecu od prvog do ?etvortog razreda, po nastavnom planu i programu koji je opet specifi?an i jednistven ne samo na ovim prostorima nego i mnogo šire.

U tom po?etnom radu susre?emo se sa manjim problemima oko organizovanja nastave, ali vrlo brzo uspostavljamo efikasan sistem rada.

Prošlu nastavnu godinu do?ekujemo u novom objektu na Paricama, koji raspola?e sa najve?im prostornim kapacitetom i u kome smještamo preko ?etiristo polaznika. Samo mjesec dana poslije po?etka nastavne godine, na zahtjev Med?lisa Islamske zajednice Tutin, kre?emo sa radoma izdvojenog odjeljenja u Tutinu i to na dva punkta, u prostorijama Med?lisa i u novoizgra?enom objektuu naselju Kle?e. Nastavnu godinu završili smo sa preko 900 polaznika, 750 u predškolskom i 150 u školskom uzrastu, smještenih u 37 grupa, 25 u predškolskom i 12 u školskom uzrastu.

 

Glas islama – Kakav je odgojno-obrazovni program op kojima se u ova dva mekteba radi? Koje se nastavne oblasti izu?avaju?

 

Prof. Curi? – U izradi programa odgojno-obrazovnog rada u dje?ijem mektebu "Reuda" pošlo se od karakteristika psiho-fizi?kog i socijalnog razvoja djece na uzrastu od tri godine do polaska u školu, razvojnih potreba djece, odgovaraju?ih saznanja i prakti?nih iskustava u odgoju i obrazovanju djece u predškolskom uzrastu, posebno od mišljenja i predloga od srtane Mešihata.

Polaze?i od ?injenice da su djeca naša budu?nost, ?itava organizacija Mekteba prilago?ena je djetetu i njegovim potrebama, razvijaju?i ?itav spektar organizatorskog oblika programa.

U našem Mektebu posebnu pa?nju posvje?ujemo vjerskom odgoju, psihofizi?kom razvoju djeteta i formiranju higijenskih navika, razvoju radoznalosti kod djeteta, zadovoljavanju potreba djece za igrom, dru?enjem, formiranju moralnih osobina, radnih i kulturnih navika, razvijanju ljubavi prema Mektebu.

 

Posebna pa?nja posvje?ena je vjerskom odgoju

Raspored ?asova u petodnevnoj nastavi obuhvata sljede?e aktivnosti: poznavanje okoline, razvoj govora, upoznavanje po?etnih matemati?kih pojmova, fizi?ko sa elementima zdravstvenog odgoja, likovno vaspitanje i muzi?ka kultura. Prenošenje i usvajanje znanja iz pomenutih oblasti je pra?eno gajenjem islamskog identiteta, gdje se djeca upoznaju sa osnovnim islamskim pojmovima, na?inom uzimanja abdesta, obavljanjem namaza, islamskim opho?enjem i pisanjem harfova, te osnovnom konverzacijom na engleskom jeziku shodno uzrastu.

Dje?iji mekteb "Wildan" radi po sistemu školskog i mektebskog rada. Nastava se izvodi u u?ionicama, kabinetu informatike, a vjerski predmeti, prije svega fikh, u d?amijama. Program je uglavnom školski za one predmete koje djeca izu?avaju u školama, sa proširenim sadr?ajem sadr?ajima i nastavak vjerskog obrazovanja iz vjerskih predmeta.

Nastava se izvodi svakim radnim danom po tri ?asa dnevno. Nastavne oblasti koje se izu?avaju. Nastavne oblasti koje se izu?avaju su matematika, zastupljenja sa pet ?asova nedjeljno, engleski jezik, sa dva ?asa, arapski jezik, sa dva ?asa, fizika sa dva ?asa, informatika sa dva ?asa, fikh sa jednim ?asom i kiraet sa jednim ?asom nedjeljno.

Na osnovu nastavnih predmeta koji se izu?avaju se vidi da je naš cilj da programom budu obuhva?eni oni predmeti bez ?ijih poznavanja je nezamisliv njihov ?ivot i rad. Da li je mogu?e za nekoliko godina raditi i ?ivjeti bez poznavanja kompjuterskog obrazovanja, poznavanja engleskog jezika i vjerskog odgoja i obrazovanja. Ja mislim da nije. Iz tog razloga mi ?emo nastaviti sa širenjem školskog mekteba.

Ove godine ?emo otvoriti sedmi, a sljede?e i osmi razred, ?ime ?emo zaokru?iti naš odgojno obrazovni sistem, od predškolskog uzrasta do završetka osmogodišnjeg školovanja.

Kada zaokru?imo ovaj sistem rada pre?i ?emo na realizaciju sljede?eg zadatka: da se djeca prema svojim afinitetima i ?elji opredijele koje ?e predmete više izu?avati.

Vjerujem da ?emo cilj zacrtan pri otvaranju ovog mekteba ostvariti i da ?e ova odgojna ustanova prerasti u jedan pravi bošnja?ki koled?.

 

Glas islama: Kako biste vi danas predstavili ovu obrazovnu ustanovu u kadrovskom i materijalnom smislu? Imate li dovoljno kadrova? Kakvim radnim prostorom raspola?ete?

 

Prof. Curi?: Ovu nastavnu godinu smo završili sa 48 radnika, od kojih su 10 profesora i nastavnika, anga?ovanih u školskom mektebu, 18 vaspita?a anga?ovanih u predškolskom mektebu, zatim 8 voza?a, anga?ovanih na prijevozu djece. Ostali radnici obavljaju poslove na odr?avanju higijene, spremanju i servisiranju hrane, zagijevanju i ?uvanju objekta.

Sa razvojem ustanove uve?ava se i broj radnika na raznim poslovima. Nastavu u školskom mektebu izvode iskusni i provjereni kadrovi, profesori i nastavnici koji rade ili su radili u osnovnim i srednjim školama u našem gradu.

U predškolskom uzrastu je zastupljen mlad, neiskusan kadar i to nam predstavlja jedan od problema u radu. Taj nedostatak iskustva se nadokna?uje maksimalnim anga?ovanjem vaspita?a u izvršavnju svih postavljenih zadataka. Mi smo imali i imamo najte?i zadatak da istovremeno otvaramo nova izdvojena odjeljenja i grupe i da odr?avamo kvalitet rada, pa da ga ?ak u nekim segmentima poboljšamo. Svi koji se bave obrazovanjem znaju koliko je to teško i zato nam je otvaranje novih odjeljenja i grupa toliko dra?e.

Nastavu smo u potpunosti zastupili, ali zbog brzog razvoja nam je potrebno više iskusnih, visoko obrazovanih, vaspita?a.

Kada je u pitanju radni prostor zahvaljuju?i Mešihatu i pojedinim d?amijskim odborima situacija je dosta povoljna. Mi trenutno raspola?emo sa 6 objekata u kojima se izvodi nastava. Ove godine ?emo otvoriti još jedan, a nekoliko je u izgradnji. Prostorije prostorno odgovaraju pedagoškom normama. Nešto više problema imamo kada je u pitanju prostor za igru, koji je u pojedinim našim objektima nedovoljan.

 

Glas islama: Vi ste anga?ovani kao profesor u Medresi. Napravite paralelu izme?u ove dvije ustanove.

 

Prof. Curi?: Ja posmatram radu u ovim ustanovama kao jedinstven odgojno-obrazovni proces. Otvaranje dje?ijih mekteba je bila te?nja da se upotpuni odgojno-obrazovni proces od predškolskog uzrasta do završetka školovanja. Polaznici mekteba su u dobrom dijelu potencijalni u?enici Medrese. Medresa ima neprocjenjivu funkciju i zna?ja u odr?avajnu vjerskog zivota na našim prostorima.

Ja sam u Medresi ve? osam godina, i rad u njoj je za mene jedna velika ?ast, ali i obaveza da sve svoje znanje iz oblasti pedagogije i psihologije prenesem na mla?e generacije.

Pratim razvoj Medrese ve? du?i period i mogu vam re?i da su uslovi ?ivota i rada djece podignuti na visok nivo, a samim tim se kvalitet nastave poboljšava iz godine u godinu. Ve? sada prostorno i kadrovski ona ispunjava sve uslove da preraste u vode?u odgojno-obrazovnu ustanovu u našem kraju. Medresa, kao vjerska škola, pru?a jedno temeljno opšte obrazovanje i uz izu?avanje tri strana jezika omogu?ava svojim svršenicima da upišu i uspješno studiraju bilo koji fakultet. Rezultati koje dobijamo sa raznih fakulteta pokazuju da su u?enici Medrese najbolji ili me?u najboljim studentima.

Dje?iji mekteb je ustanova u razvoju. Svoj rad zasniva na što ve?oj masovnosti obuhvata djece. To je period u kome se postavlja temelj budu?e li?nosti. Svojim kvalitetom rada se izborila za svoj status i ugled, ne samo kod osniva?a Mešihata, nego i mnogo šire.

Na svim testiranjima za polazak u školu naši polaznici posti?u izuzetne rezultate. Li?no sam više puta razgovarao sa ?lanovima komisija za upis djece, kao i sa u?iteljima i pedagozima iz škola i sve informacije su pozitivne. Najbolji dokaz za to je ogromno interesovanje za upis u našim mektebima i nemogu?nost upisa svih zainteresovanih.

Našu ustanovu je posjetilo mnogo ljudi iz zemlje i Svijeta i svi su oni oduševljeni organizacijom, nastavnim planom i rezultatima rada. Za nas je najva?nije mišljenje reisu-l-uleme Mustafe-ef. Ceri?a, koji je prilikom posjete Sand?aku, a i našoj ustanovi, oduševljen nastupom naših polaznika na Bajramskoj sve?anosti, a i samim radom, rekao "Ovo je nešto najbolje što sam vidjeo u Novom Pazaru, ula?ite u razvoj". Te rije?i uva?enog Reisa bile su za nas jedan veliki podstrek za dalji rad.

Ono što je zajedni?ko i za jednu i za drugu ustanovu je veliki rad i anga?ovanje svih zapošljenih. Mnogo je toga što nas vezuje – od zajedni?ke kuhinje do zajedni?kih pojedinih nastavnih kadrova. I Medresa i Mekteb su prihva?eni kod našeg naroda kao dio njih, što oni i jesu. Naravno, svjesni smo nedostataka koji su prisutni, no, na sre?u, njih je sve manje.

 

Glas islama: Vi ste pedagog po struci. Koliko vam ta ?injenica poma?e u radu na mjestu upravnika? Koristite li u radu nau?na dostignu?a pedagogije?

 

Prof. Curi?: Svoj radni vijek zapo?eo sam prije 18 godina u osnovnoj školi u Mojstiru, na mjestu stru?nog saradnika, pedagoga u školi. Punih trinaest godina sam se trudio da se nastavni rad prilagodi pedagoškom normama i pravilima. I sada, kao upravnik odgojno-obrazovne ustanove, još više sm uvjeren da bez poznavanja pedagogije nije mogu?e obavljati bilo koji posao vezan za školstvo. Pogotovo je bitno da rukovodilac ustanove poznaje, organizuje i primjenjuje dostignu?a pedagogjie u nastavi. To što sam pedagog po struci je olakšanje za mene i radnike ustanove, tako da pedagogija ima centralno mjesto u našem radu.

 

Pedagogija zauzima centralno mjesto

?elim napomenuti da je sav naš rad usmjeren ka svestranom odgoju mlade li?nosti. Do toga cilja je neophodno primijeniti sve vrste odgoja – od estetskog odgoja, navikavanja djece na ?isto?u, preko radnog vaspitanja, sticanja radnih navika, zatim formiranja moralnih normi i obi?aja, preko intelektualnog i fizi?kog vaspitanja. Poseban zna?aj pridajemo odgojnoj ulozi svih radnika, ne samo ne samo vaspita?a i profesora nego i radnika na odr?avanju higijene, voza?a i svih ostalih. Ne odgaja samo vaspita?ica svojim pristupom prema djeci, naravno, njen uticaj je veoma bitan, ali je bitna i higijena u prostorijama, ?isto?a kombija, urednost dvorišta i sve ono šta na direktan ili indirektan na?in uti?e na odgoj djece. Mi o svemu vodimo ra?una i trudimo se da boravak djece u našim objektima ostavi dubok trag koji nikada ne?e biti izbrisan. Zbog brzog razvoja ustanove javljaju se i nedostatci kojih smo svjesni. Najbitnije je te nedostatke uo?iti i postepeno, jedan po jedan, rješavati. Mi moramo i?i uzlaznom linijom razvoja i rada i svakog dana kvalitet rada mora biti na ve?em nivou. To se mo?e posti?i samo maksimalnim zalaganjem svih, poštovanjem pedagoških pravila i poštovanjem dostignu?a pedagogije.

 

Glas islama: Koliko pridajete zna?aj stru?nom usavršavanju nastavnika u mektebima?

 

Prof. Curi?: Stru?no usavršavanje nastavnika se sastoji iz dva dijela.Prvi je organizovanje stru?nih predavanja za nastavno osoblje. Mi smo napravili plan odr?avanja predavanja za sljede?u nastavnu godinu. Prije završetka nastavne godine smo ve? imali predavanje iz oblasti pedagogije gdje je predava? bio uva?eni prof. dr. Sait Ka?apor. Za sljede?u godinu smo predvidjeli ?etiri takva predavanja, gdje ?e predava?i biti eminentni stru?njaci iz oblasti predškolske i školske pedagogije, psihologije i teologije. Pored prof. Ka?apora o?ekujemo i druge profesore, prije svega sa našeg Univerziteta , da svojim predavanjima doprinesu poboljšanju kvaliteta rada u našoj ustanovi.

Drugi dio stru?nog usavršavanja se ogleda u studiranju našiv vaspita?a na našem Univerzitetu na smjeru za vaspita?e ili na Islamskoj pedagoškoj akademiji. Naš stav je sasvim jasan: najmanja stru?na sprema sa kojom se mo?e raditi u našoj ustanovi je završena Islamska pedagoška akademija. Mislim da su vaspita?i to ozbiljno shvatili i ve?ina je ve? poodmakla u studiranju. Naša ustanova ?e sve u?initi da omogu?i našim vaspita?ima da što br?e završe školovanje i da postanu okosnica rada ove zna?ajne odgojno-obrazovne ustanove.

 

Glas islama: Kakvi su planovi za naredni period? Do sada imate mektebe u Novom Pazaru i Tutinu. Planirate li otvaranje ovakvih mekteba i u drugim gradovima Sand?aka?

 

Prof. Curi?: Ve? ove nastavne godine planiramo otvaranje izdvojenog odjeljenja u naselju Šutenovac. Izgradnja objekta je pri samom kraju i mi smo dobili zadatak od predsjednika Mešihata islamske zajednice Sand?aka, muftije Muamer-ef. Zukorli?a, da izvršimo sve pripreme za po?etak rada. Pripreme su u toku, upis djece se vrši s' obzirom na prostorni kapacitet i o?ekujem da u ovom objektu smjestimo oko 150 polaznika. Još nekoliko objekata je u izgradnji u kojima je predvi?eno otvaranje novih izdvojenih odjeljenja.

Naš osnovni cilj je otvaranje izdvojenih odjeljenja u svim gradovima Sand?aka. Do sada smo otvorili u Novom Pazaru i Tutinu. Naše zadovoljstvo ne mo?e biti potpuno, bez obzira što ove godine o?ekujemo preko 1000 djece, dok ne krenemo sa otvaranjem izdvojenih odjeljenja u Sjenici, Prijepolju, Priboju Ro?ajama. Naš zahtjev je samo jedan: obezbijedite nam prostor i mi smo spremni vrlo brzo organizovati nastavu. Ako mogu d?emati u Po?egi, Šutenovcu, Tutinu i naselju Kle?e da obezbijede prostor onda to nebi smjelo da predstavlja problem Med?lisima pojedinih gradova.