Vijesti iz Mekteba


VIJESTI IZ MEKTEBA

 

  

PRVA HATMA U MEKEBU «WILDAN»  

           

              U petak, 28. maja u prepunoj «Lejlek-d?amiji» Amina Beširovi? u?enica ?etvrtog razreda osnovne škole Kur'an «28.novembar», 

 od oca  Hakije i majke Sabire, polo?ila je svoju prvu hatmu. To je ujedno bila i prva hatma koju je prou?io neki od polaznika mekteba kao i prvi veliki uspjeh ove odgojne ustanove. Sve?anosti su prisutvovali pored upravnika prof. Mersada Curi?a još i profesori kira'eta male Amine Kemal ef. Jusufovi? i Enisa Jejna.

         Tako?e su bili prisutni polaznici mekteba i njihovi roditelji. Sve?anost je otpo?ela u?enjem odlomka iz Kur'ana kao i sa nekoliko prelijepih ilahija koje su izveli Aminini vršnjaci na bosanskom, engleskom i arapskom jeziku. Nakon toga se skupu obratila prof. Enisa Jejna koja je izrazila sve pohvale ovoj vrijednoj djevoj?ici. Hor mekteba «Wildan» prou?io je nekoliko sura iz Kur'ana, nakon ?ega je prof. Jusufovi? prou?io hatme dovu.

          Na samom kraju, prof. Curi? je kao mali  znak pa?nje, pored mnogobrojnih njenih poklona koje je dobila od svojih drugara iz mekteba, uru?io i jednu knjigu u znak sje?anja na ovaj veliki doga?aj uz sve molbe Allahu d?.š. da svi naši polaznici budu ovako vrijedni i marljivi kao Amina.

 

 

SJEDNICE I SEMINARI U MEKTEBUZgrada mekteba na Paricama

 

        Prošlog mjeseca je u mektebu «Reuda» u objektu na Paricama odr?an seminar za vaspita?ice na kome je govorio prof. Dr. Sait Ka?apor, profesor pedagogije na novopazarskom Univerzitetu. Seminar je organizovan u cilju dodatnog obrazovanja

 vaspita?kog kadra mekteba kako bi se njihov rad sa djecom podigao na još ja?i nivo. Prof. Sait je govorio o na?inima vaspitanja, o tome kako sa kojim uzrastom djece treba postupati, kako rješavati probleme sa kojima se susre?u roditelji, djeca i vaspita?i…

       Bilo je obavezno prisustvo svih vaspita?ica, a nakon predavanja mogle su postaviti pitanje prof. Ka?aporu iz svih oblasti vaspitanja koja ih se ti?u.

Tako?e su odr?ane i par zajedni?kih sjednica cijelog kolektiva na kome se raspravljalo o pojedinim pitanjima vezanim za rad ove institucije, te rješavanju problema koji se neminovno javljaju a koji se moraju otkloniti.

 

 

 

UPIS DJECE ZA NOVU ŠKOLSKU GODINUSa ?asa - Mekteb Reuda

 

          Ve? s kraja ove školske godine otpo?eo je upis za novu školsku godinu. Upisi su u jeku i u «Reuda» i u «Wildan» mektebu i ve? su neke grupe djece formirane. Upis ?e trajati do mjeseca septebra i nakon toga, s tim što postoji bojaznost da ?e grupe biti preoptere?ene te je bolje što prije upisati dijete u planiranu grupu.

        Nova školska godina ?e po?eti u septembru, insallah, u svim mektebovim objektima s tim što se planira po?eti sa radom i u  novom mektebovom objektu u naselju Šutenovac koji je u izgradnji.