Izvještaj o radu

U 2005. godini se
odgojno-obrazovni rad u ovoj ustanovi, na čelu sa upravnikom Mersadom Curićem,
odvijao na 7 punktova, sa ukupno 1.000 polaznika, rasporeðenih u 45 grupa (30
grupa predškolskog i 15 grupa školskog mekteba). Ukupan broj zaposlenih u ovoj
ustanovi je brojao 65 lica, od kojih su, pored upravnika i sekretara, 25 bile
vaspitačice, 15 predavača, 9 vozača, 9 higijeničarki, 2 kuharice i 2 ložača.

            Početak nove školske 2005/06. god. je u Mektebu za predškolski uzrast
"Reuda"
donio niz kvalitativnih promjena.
Formirana je 30 grupa sa 820
polaznika. Nastava se odvijala na 6 lokacija:

u objektu kod Altun-alem džamije – 170 djece u 6 grupa,

u objektu kod Hajrudin džamije – 350 djece u 10 grupa,

u objektu u Šutenovcu – 135 polaznika u 6 grupa,

u objektu u Požegi – 45 polanika u 2 grupe,

u Tutinu na 2 punkta (naselje Kleče i prostorije Medžlisa) – 120 polaznika u 5
grupa.
            Mekteb
za školski uzrast "Wildan"
u prošloj godini je upisao 180
polaznika u 15 grupa starosti od 7 do 14 godina. U nastavi je bilo angažovano 5
profesora i 10 nastavnika. Rad se odvijao u objektu kod Lejlek džamije u
prostorijama opremljenim neophodnim inventarom, kao i u kabinetu informatike. Pri
ovom mektebu radila je i škola za talentovanu djecu uzrasta od 5. do 8.
razreda, za predmete Engleski jezik i Matematika.
            Prijevoz djece je organizovan u 9
kombi-vozila, čime je bilo obuhvaćeno 75% polaznika. Svaki od 9 vozača je u
prosjeku dnevno imao po 7 vožnji, uz dodatno angažovanje po jedne vaspitačice
radi veće bezbjednosti djece. I pored svih preduzetih mjera, u martu je tragično,
nakon izlaska iz kombija, petogodišnja djevojčica izgubila život, nakon čega je
preduzeto niz aktivnosti da se takav slučaj ne bi ponovio. Ovaj nemili dogaðaj,
meðutim, nije izazvao osipanje djece tako da se nastavilo sa normalnim radom
Mekteba.
            U cilju kvalitetnijeg rada ove
ustanove, formiran je Upravni odbor Mekteba. Takoðe je nabavljeno 10
tv-prijemnika, nekoliko tobogana i drugih rekvizita za igru i rekreaciju djece.
Za te namjene su ureðeni i odgovarajući prostori pri objektima na Paricama i u
Požegi, te Kleču u Tutinu. Uspostavljena je saradnja sa Zdravstvenim centrom u
Novom Pazaru radi redovnih pregleda djece, te predavanja za roditelje za
vrijeme roditeljskih sastanaka.
           
U toku godine održano je niz priredbi raznim povodima, a najznačajnije su:
ramazanske priredbe, bajramske svečanosti, te nastupi na svečanosti u povodu
ispraćaja hadžija i na svečanoj akademiji maturanata Medrese