hfz. Amir Pramenković uspješno odbranio magistarski rad

Isa a.s. u Kur'anu i Bibliji 

Dana 02.07.2007. godine u prepunoj sali Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, hfz. Almir Pramenković branio je magistarsku tezu na temu: „Isa a.s./Isus u Kur'anu i Bibliji“ pred tročlanom komisijom u sastavu: hfz. dr. Safet Halilović – predsjednik, hfz. dr. Metin Izeti – mentor i dr. Selejman Topoljak – član komisije.
Tema je uraðena na 400 stranica, uz korištenje obimne literature.

Almir Pramenković je roðen1981. godine u Tutinu. Nakon srednje  „Gazi Isa-beg“ medrese upisa je Fakultet islamskih nauka koji veoma uspješno završava u Sarajevu akademske 2004/05. godine. Hifz (učenje Kur'ana napamet) završava pred hfz. Dževadom Šošićem, a u Sarajevu 2003. godine polaže hafiski ispit.
Dobitnik je nagrade „Enciklopedija Britanica“ od reisu-l-uleme dr. Mustafe-ef. Cerića kao najbolji student Fakulteta islamskih nauka. Dekan FIN-a, akademik Enes Karić, uručio mu je plaketu za postignute rezultate na polju sticanja znanja i učenja tokom studija. Radi učenja arapskog jezika boravio je mjesec dana u Egiptu i deset mjeseci u Siriji.                                   
Živi u Novom Pazaru. Radi na Fakultetu za islamske studije kao asistent na predmetu akaid i kao profesor istog predmeta u „Gazi Isa-beg“ medresi, koju je i sam pohaðao. Oženjen je.
Ovo je još jedan dokaz da u Sandžaku ima potencijala, inteligentnih ljudi i da je Internacionalni univerzitet bio prijeko potreban ovoj regiji.

Piše: Salahudin FETIÆ