Na Internacionalnom univerzitetu na Pravnom fakultetu diplomirala Zumreta Smailović, a na fakultetu

Dobre majke i vrijedne studentice

 
Nije tako česta pojava kod nas da žene koje imaju djecu i mnoštvo porodičnih i poslovnih obaveza uspiju i naðu vremena da uz to završe i fakultet ili magistriraju. Semina i Zumreta su jedne od tih rijetkih, a koje mogu biti uzor mnogim svojim sestrama sa isto toliko ili manje obaveza.

Dobre majke i vrijedne studentice

 
Nije
tako česta pojava kod nas da žene koje imaju djecu i mnoštvo porodičnih
i poslovnih obaveza uspiju i naðu vremena da uz to završe i fakultet
ili magistriraju. Semina i Zumreta su jedne od tih rijetkih, a koje
mogu biti uzor mnogim svojim sestrama sa isto toliko ili manje obaveza.

 

Prva magistrica engleskog jezika pod hidžabom

Semina je roðena u Novom Pazaru 16.09.1971. od oca Nedžiba i majke Najče. Osnovnu  školu je završila u Beogradu, a Gimnaziju u Novom Pazaru, nakon čega je diplomirala na smjeru za engleski jezik u Prištini. Radila u je Gimnaziji kao profesor engleskog jezika da bi potom otišla u Njemačku i tamo usavršila i njemački jezik. Nakon povratka iz Njemačke radila je godinu dana u Gimnaziji u Rožajama, gde je aktivno držala kurseve ne samo engleskog već i njemačkog jezika, a od 1999. do 2000. godine je radila u Kožarsko-tekstilnoj školi u Novom Pazaru. Od 2000. godine radi u Ženskoj medresi „Gazi Isa-beg“ gdje je primljena u stalni radni odnos 01.09.2003. godine. Pohaðala je i tromjesečni oksfordski seminar u Novom Pazaru, a prisustvuje skoro svim seminarima, ne samo Oxfordovim već i Longmanovim. Godine 2005. upisala je postdiplomske studije na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru gdje je počela sa radom kao asistent pripravnik. Od 2006. godine je predavač na Fakultetu islamskih nauka. Radi i kao prevodilac pri Mešihatu Islamske zajednice. Majka je dvoje djece.

Magistarski tezu je odbranila prošlog mjeseca na temu „Uticaj medija na nedosljednu upotrebu britanske i američke varijante u pravopisu i izgovoru neizvornih govornika engleskog jezika“ pred komisijom koju su činili: prof.  dr.  Dragana  Mašović –  profesor  američke  književnosti  na  Internacionalnom univerzitetu, kao predsjednik komisije, doc.  dr.  Erika  Tobolka –  profesor  engleskog  jezika  na  istom univerzitetu, kao mentor i prof. dr.  Ljiljana Jovković –  profesor  poslovnog engleskog  jezika   takoðe na našem univerzitetu, kao član komisije. Pomenuta komisija i brojni prisutni su ocijenili Semininu magistarsku tezu, koja ima devet poglavlja sa mnoštvom slika, grafikona i tabela,  kao izuzetno iscrpan, opsežani originalan naučno-istraživački rad, sa neospornim doprinosom unapreðenju nastave engleskog jezika. Sticanjem naučnog saznanja o postojanju  mnogobrojnih varijanti engleskog jezika, zatim koji nastavni materijali i od kojih izdavača se primjenjuju u nastavi engleskog jezika i prema tome koja varijanta engleskog jezika se primjenjuje u nastavi te koliko mediji utiču na britansku varijantu engleskog jezika kako bi se dao doprinos unapreðenju nastave engleskog jezika na taj način što bi uticali na učenike i nastavnike da ne miješaju varijante i da se odluče za odreðenu varijantu koja im odgovara, postignuti su ciljevi i zadaci ovog istraživanja.

Prva diplomirana pravnica pod hidžabom

Kako je već pomenuto, na Internacionalnom univerzitetu na Pravnom fakultetu je diplomirala i  Zumreta (Župljanin) Smailović. Zumreta je roðena 06.01.1979. godine u Novom Pazaru. Osnovnu školu završila u Novom Pazaru, nakon čega je upisala Medresu „Gazi Isa-beg“ vanredno iz razloga što tada još uvijek nije bilo osnovano žensko odjeljenje Medrese. Diplomirala je u Medresi „Osman-ef. Redžović“ u Visokom. Iste godine upisuje Pravni fakultet u Sarajevu. Zbog udaje 1999. godine privremeno prekida studije, da bi ih 2003. godine nastavila na Internacionalnom univerzitetu u Novom  Pazaru.  Majka je troje djece.

Njen diplomski rad, koji je odbranila proteklog mjeseca, nosi naziv „Zastarjelost u obligacionom pravu“. Komisiju su činili: mentor prof. dr. Ilija Zindović, prof. dr. Sefer Meðedović i prof. dr. Filip Turčinović. Zumreta je, kao i Semina, izuzetno dobro odbranila svoj diplomski rad, a odbrani su, pored porodice i prijatelja, prisustvovali i njeni brojni kolege, poznanici i univerzitetski profesori i radnici.

Semina i Zumreta su ovim pokazale da porodica, djeca i posao ne mogu i ne smiju biti prepreka današnjoj muslimanki na putu ka napretku, već još veća motivacija, želja za uspjehom i sticanjem znanja, kako to islam od nje i traži.

Sve čestitke ovim vrijednim hanumama!

Piše: Sanela Karišik