Odbranio magistarsku tezu pod nazivom Islamsko bankarstvo  koncepcije i mehanizmi

ImageNa Internacionalnom univerzitetu, uspješnom odbranom svog magistarskog rada, zvanje magistra nauka ponio je prof. Enver-ef. Gicić. Roðen je u Žabrenu 04.03.1976. godine, opština Sjenica. Osnovno obrazovanje je završio u svojoj opštini, Medresu „Gazi Isa-beg“ u Novom Pazaru, a Fakultet islamskih nauka u Libanu. Za vrijeme svog dosadašnjeg rada u Medresi, pet godina unazad, predavao je filozofiju, akaid, historiju islama i imamet. Radio je i kao imam u džamiji u Potoku, a trenutno je imamskom dužnošću vezan za džamiju Ahmed Vojvode (tzv. Koraćka džamija). Oženjen je Libankom, magistricom šerijatskog prava, s kojom u braku ima troje djece.

Inače, svoj postdiplomski studij uspješno je okončao na Interncionalnom
univerzitetu, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, na Smjeru za
menadžment vjerskih organizacija, a početkom proteklog mjeseca uspješno
je odbranio i svoj magistarski rad na temu „Islamsko bankrastvo –
koncepcije i mehanizmi“. Komisiju su činili prof. dr. Sulejman Topoljak
– profesor šerijatskog prava na Islamskom pedagoškom fakultetu u
Bihaću, kao predsjednik komisije, prof. dr. Hasan Hanić kao mentor,
inače redovni profesor istraživanja marketinga na Ekonomskom fakultetu
u Beogradu i doc. dr. Zuhdija Adilović, profesor akaida na Islamskom
pedagoškom fakultetu u Zenici, kao član komisije i komentor.
Uvodnu riječ i biografiju kandidata iznio je prof. dr. Sulejman
Topoljak, a referat Komisije o ocjeni magistarskog rada podnio je
mentor prof. dr. Hasan Hanić. Nakon postavljenih pitanja i odgovora
kandidata na njih, te povlačenja komisije radi donošenja odluke o
odbrani rada, jednoglasno je odlučeno, pred brojnim prisutnim kolegama,
rodbinom i porodicom, da je prof. Enver Gicić odbranom svoje teze
stekao akademski naziv magistra ekonomskih nauka iz oblasti bankarstva.

Magistar Enver-ef. Gicić je jedan od bivših učenika Medrese „Gazi
Isa-beg“ u Novom Pazaru koji je, stekavši akademsko zvanje magistra
ekonomskih nauka, još jednom potvrdio da je kvalitet obrazovanja koji
Medresa nudi svojim učenicima, kao temelj daljem obrazovanju,
nemjerljiv.
Sve čestitke profesoru i njegovoj porodici, uz želje da se ummet
okoristi njegovim znanjem i da on od toga na Sudnjem danu bude imao
koristi. Amin!

Sanela KARIŠIK