Ummete Kur'ana – Hamza SUBAŠIÆ

Ako analiziramo današnje stanje našeg ummeta,
sigurno ćemo se složiti u konstataciji da je ono više nego teško i
jadno. Kako se to može objasniti, kad smo mi ummet Knjige, ummet
Kur'ana, koji je «tibjanen li kulli šej'in» objašnjenje za sve?! Kako se to može objasniti, kada ta Knjiga započinje sa riječima «iqre’ bismi rabbike» ?!
Poslanik nam je još sa Arefata poručio:»Ostavljam vam dvije stvari, ako
ih se budete držali i ako po njima budete živjeli, nikad nećete
zalutati i nikad nećete biti poniženi. Ostavljam vam Allahovu knjigu i
moj sunnet»! A šta je s nama? Kakav je naš odnos prema Kur'anu i
sunnetu? Kad učimo, kad čitamo i kad razmišljamo o sadržaju Kur'ana,
njegovim surama, ajetima i riječima? Kao i sve drugo, i Kur'an nam je
postao dio «folklora», kojim formalno započinjemo naše sastanke,
susrete i derneke od kojih očekujemo što više efekata, para i aplauza!
Onoliko koliko se iskreno i suštinski bavimo Kur'anom, takvo će nam
biti stanje. Muslim bilježi da je Resul, s.a.v.s, rekao:»Zaista Allah
ovom Knjigom jedne uzdiže, a druge ponižava»! Osman, r.a, je
rekao:“Tako mi Allaha, da su nam srca čista, nikad se ne bi zasitila
Kur'anom“!

Šta znamo o našoj knjizi?
Mjesec Kur'ana je ramazan.
Noć u kojoj je počelo objavljivanje Kur'ana je «Lejletul kadr».
Noć Kadr je skrivena u neparnim noćima zadnje trećine ramazana.
Ta noć je vrijednija od hiljadu mjeseci!
Kur'an ima 114 sura ili poglavlja.
Kur'an ima 6236 ajeta. Prvi broj šest označava šest ajeta
el-Fatihe, zadnji broj šest, šest ajeta sure en-Nas, a srednji broj 23
označava vremenski period u kojem je objavljen Kur'an koji započinje
el-Fatihom, a završava surom en-Nas.
Kur'an ima 77845 riječi.
Kur'an ima 330733 harfa.


Kur'an ima 30 džuzeva ili dijelova. Svaki džuz ima po 20 stranica.
Kuran ima 60 hizbova.
Kur'an ima 240 Rub'ova.
Mekkanskih sura u Kur'anu ima 85.
Broj medinskih sura je 29.
Kur'an je objavljivan u periodu od 23 godine.
Kur'an ima slijedeća imena: al-Furqan, at-Tanzil, az-Zikr, al-Kitab,
al-Wahj, Ahsanul-hadith, As-siratul mustaqim, ar-Ruh, al-U'rwatul
wuthqa…
U Kur'anu ima 14 / 15 ajeta poslije čijeg čitanja treba učiniti sedždu.
Najduža sura u Kur'anu je sura el-Beqareh, ima 286 ajeta.
Najduži ajet u Kur'anu je 282. ajet sure el-Beqareh. Govori o dugu.
Najduža riječ u Kur'anu je Fe'esqajnakumuhu, (فأسقيناكموه) ima 11 harfova.
Najkraća sura u Kur'anu je sura el-Kewther, ima 3 ajeta.
Najkraći ajet u Kur'anu je: Mudhammetani (مدهامتان), sura ar-Rahman.
U Kur'anu se spominju imena 25 poslanika.
Pet sura imaju nazive po imenima poslanika: Junus, Hud, Jusuf, Ibrahim, Muhammed.
Poslanik koji se najviše spominje u Kur'anu je Musa, a.s. Spomenut je 136 puta.
Šest sura u Kur'anu imaju nazive po životinjama: Al-Baqara (krava),
An-Naml (mravi), Al-Fil (slonovi), An-nahl (pčela), Al-ankabut (pauk).
Deset sura imaju nazive prema vremenskim periodima: suretul
fedžri (zora), suretul-lejli (noć), suretud-duha (sredina
prijepodneva), suretul asri ( ikindija ili vrijeme uopšte).
Kaznene mjere spomenute u Kur'anu su: kazna za zinaluk, kazna za
potvoru, kazna za kraðu, kazna za razbojništvo i kazna za nepravdu.
U Kur'anu su spomenute slijedeće životinje: krava, komarica, muha,
mravi, pčele, zmija, deve (kamile), pas, vrana, slonovi, pauk, lav,
skakavci, vuk, pupavac (ptica), konji, mazge, magarac.
U Kur'anu je po imenu spomenuto pet meleka: Džibril, Mika'il, Malik, Harut i Marut.
Biljke spomenute u Kur'anu su: crni luk, smokva, gorušica, šipak,
bosiljak, zeqqum (drvo u džehennemu), smreka, lotos, leća, krastavica,
pšenica, palme, bijeli luk, metljika, trnje, tikve, grožðe, masline,
banane.
U Kur'anu su spomenuta slijedeća zanimanja: kovač, stolar, tkač,
pletač, ratarstvo, ronilaštvo, obrada plemenitih metala, moreplovstvo,
kuhar, mesar, bojarstvo.
Dijelovi ljudskog tijela spomenuti Kur'anu: srce, ruka, stomak, jezik,
oko, noga, čelo, leða, koža, uho, glava, usta, vrat, lice, crijeva,
peta, vršci prstiju, obraz, grlo, grudi, usne, stopalo, zub, bok,
kosti, lakat.
Kur'an ima redoslijed sura po objavljivanju i po mushafu.
Tri su sure čiji je redoslijed isti i po objavi i po mushafu, a to su: Sad, Nuh i el-Infitar.
U Kur'anu samo dva ajeta sadrže sve harfove arapskog jezika. 154. ajet Alu Imran i 29. ajet sure el-Feth.
Sura el-Ikhlas je, zbog svog sadržaja, ravna trećini Kur'ana.
Sura el-Mudžadele je jedina sura u čijem se svakom ajetu spominje Allah.
Sura et-Tewbe je jedina sura na čijem početku nema bismille.
Sura en-Neml je sura sa dvije bismille. Jednom na početku, i drugom u 30. ajetu.
Prvi koji je sakupio Kur'an je Ebu Bekr es-Siddik.
Prvi koji je ljude sakupio na jedan kiraet Kur'ana je Othman b. Affan.
Jedina žena čije se ime spominje u Kur'anu je Merjem, majka Isa, a.s.
Jedini ashab čije se ime spominje u Kur'anu je Zejd b. Harithe.
Sure el-Beqareh i Alu Imran su u hadisu označene sa «Ez-Zahrawani».
Sura Jasin je srce Kur'ana.
Ukras Kur'ana je sura er-Rahman.


Jedine sure koje počinju sa «O vjernici» su: el-Maideh, el-Mumtehineh i el-Hudžurat.
Jedino mjesto u Kur'anu gdje se Allah obraća direktno kafirima je 7. ajet sure et-Tahrim. («Ja ejjuhel-lezine keferu, la ta'tezirul jewme…»).
Riječima «el-Hamdu lillahi» počinje pet sura u Kur'anu, ito:
1. el-Fatiha – el-Hamdu lillahi arbbil alemin.
2. el-En'am – el-Hamdu lillahil-lezi khalekas-semawati wel erda…
3. el-Kehf – el-Hamdu lillahil-lezi enzele ala abdihil kitabe…
4. Sebe’ – el -Hamdulillahil-lezi lehu ma fis-semawati wel erdi…
5. Fatir – el-Hamdu lillahi fatiris-semawati wel erdi…
Riječima «el-Hamdu lillahi» zavrašava pet sura u Kur'anu, ito:
1. El-Isra –« We kul el-Hamdu lilahi..
2. En-Neml –«We kulil hamdu lillahi
3. Es-Saffat – «Wel hamdu lillahi rabbil alemin».
4. Ez-Zumer – «We kile el-hamdu lillahi rabbil alemin».
5. El-Džathije– «Fe lilahil hamdu rabbis-semawati we rabbil erdi».
6.
Šest sura u Kur'anu počinje sa «tesbihom».
Kur'anskim kraticama počinje 19 sura.
Tri sure u Kur'anu se završavaju po svojim nazivima: Al-Mau'un, Al-Masad, An-Nas.
Sure iz grupe Al-Hawamim su: Gafir (Mu'min), Fussilet, Aš-Šura, Az-Zukhruf, Ad-dukhan, Al-Džathijeh, Al-Ahqaf.
Riječ koja se nalazi tačno na sredini Kur'ana je «Firaq». «Haza firaqu bejni we bejnek» ! (Al-Kahf, 78. ajet). Po nekim drugim računanjima srednja riječ Kur'ana je «weljetelattaf», u 19. ajetu sure Al-Kahf.
Dva harfa, ha i dal u riječi «uhdithe» (70. ajet sure al-Kahf), nalaze se tačno na sredini Kur'ana.
Najjači ajet u Kur'anu je ajetul kursijj. On je 255. ajet
sure el-Beqareh. Ima 50 riječi, 185 harfova i u njemu se spominje pet
Allahovih lijepih imena: Allah, el-Hajj, el-Qajjum, el-Alijj i el-Azim.
Ovih pet Allahovih imena sadrže 25 harfova.
Najveći broj spomenut u Kur'anu je: 100 hiljada.
Najpoznatiji tefsiri Kur'ana su: Tefsir imama At-Taberija, «Veliki
tefsir» imama Ibn Kethira, Ruhul-me'ani od imama al-Alusija, tefsir
imama al-Kurtubija, «Mefatihul-gajbi» od Fakhru-Razija, «U hladovima
Kur'ana» od Sejjida Kutba.
Tumač Kur'ana je Abdullah b. Abbas, r.a.