Dr. Mustafa Imamović – Historija Sandžaka

Image"Konvencija je ipak, makar i formalno, omogućavala odrzavanje jedinstva
Bosnjaka na cijelom njihovom etničkom prostoru, od Kosovske Mitrovice
na istoku do Une i Save na sjeverozapadu."

Austro-Ugarska je zeljela da i vojnički osigura svoj polozaj u Bosni
zaposjednućem Limske doline, odnosno Novopazarskog sandzaka. Turska je,
sa druge strane, nastojala dobiti priznanje privremenog karaktera
okupacije i neotuðivosti sultanovih suverenih prava nad Bosnom. Zato su
obje strane, svaka iz svojih interesa zeljele zakljuciti meðusobnu
konvenciju kojom bi se rijesila ova pitanja. Konvencija je bila od
posebnog značaja za Bosnjake.
Pored toga sto je odredio da će Austro-Ugarska "okupirati i upravljati
pokrajinama Bosnom i Hercegovinom", član 25. Berlinskog ugovoraje
izričito naglasio da "austro-ugarska vlada ne zeli da primi na sebe
upravu Novopazarskog sandzaka koji se prostire izmeðu Srbije i Crne
Gore u pravcu jugoistoka, do iza Mitrovice, te će u njemu i dalje
funkcionirati osmanska uprava". Ali, da bi se osiguralo novo političko
stanje, "sloboda" i sigurnost puteva, Austro-Ugarska zadrzava za sebe
pravo da na cijelom području starog bosanskog vilajeta drzi svoje
garnizone i da ima u svojoj vlasti njegove vojničke i trgovačke puteve.
Na kraju je samo spomenuto da austrijska i osmanska vlada "zadrzavaju
pravo da se o pojedinostima sporazumiju". To je značilo da će
Austro-Ugarska djelimicno zaposjesti Novopazarski sandzak, na osnovu
posebnog sporazuma sa Turskom. Austrijska i ugarska liberalna opozicija
su trazile da se uopste ne ide u Sandzak, dok je vojna stranka
insistirala na punoj okupaciji, isto kao sa Bosnom i Hercegovinom.
Andrassy je izabrao srednje rjesenje, djelimicnu okupaciju na osnovu
posebnog sporazuma, drzeći se principa da Osmansku carevinu treba
podrzavati tako dugo dok se ne zamijeni nečim boljim. Zaposjednuće
Sandzaka Andrassy je obrazlagao potrebom stvaranja odbrambenog bedema
za utvrðenje Bosne i Hercegovine. "Novopazarski sandzak je za Bosnu
isto sto i posjedovanje Bosfora za Cmo more". Ulaskom u Sandzak "bilo
bi in concreto dokazano da na granici Bosne za nas nema vise Pirineja".
Meðutim, potpuno zaposjedanje Sandzaka i izbijanje na albansku granicu
Osmanska carevina bi shvatila kao direktno ugrozavanje i preduzela bi
korake u cilju odbrane, sto bi imalo dalekosezne političke posljedice.
Dalje bi se, uz malo ucesće austrijskih trupa, spriječilo četovanje po
Sandzaku. Spriječilo bi se i stvaranje velike slavenske drzave na
Balkanu i suzbila ruska politika, koja pod vidom zastite slavenskog i
krsćanskog pravoslavnog stanovnistva provodi svoju hegemoniju. Iz svih
ovih razloga, Andrassy se odlučio za drzanje Sandzaka zajednički sa
Turskom. U tom smisluje već početkom augusta 1878. Austro-Ugarska
ponudila Porti redigiran projekt konvencije u 13 tačaka. Osmanska
vladaje stavila vise primjedbi na ovaj nacrt. U početku je Turska
zeljela pozuriti zaključenje konvencije, ali je kasnije, pod utiskom
hrabrog otpora Bosnjaka, zauzela ostriji stav prema Beču. Osmanska
vlada je početkom oktobra pristajala na konvenciju samo ako sadrzi
priznavanje sultanovih suverenih prava i provizomi karakter okupacije,
u smislu pismene izjave od 13. jula, koju su dali austrougarski
delegati na kongresu.
Na osnovu izvjestaja Hafiz-pase, vojnog komandanta Bosne, koji je nakon
pada Sarajeva stigao u Istanbul sredinom septembra, sastavilaje Porta
cirkulamu notu o zlodjelima austrougarske vojske u Bosni, koju je
predala silama potpisnicama Berlinskog ugovora. Nota je u cijelosti
objavljena 7. X 1878. u londonskom listu Standard. Osmanski predstavnik
u Beču, Karatheodory-pasa, inače fanariotski Grk, zvanično je
obavijestio Andrassyja, 8. X 1878, da nakon svih dogaðaja u Bosni
sultan kao halifa ne moze dati pristanak na zaključenje konvencije. U
vezi s tim, Andrassy je dao instrukciju grofu Zichyju, svom ambasadoru
u Carigradu, da član 25. samo "fakultativno" predviða konvenciju, čije
eventualno nezaključenje neće spriječiti Austro-Ugarsku da postupa
prema Berlinskom ugovoru. Već 4. oktobra Andrassy je cirkularnim
telegramom izvijestio svoje ambasadore u Istanbulu, Londonu, Berlinu,
Parizu, Petersburgu i Rimu da sa indignacijom odbacuje optuzbe navedene
u osmanskoj noti. On je ponovno naglasio grofu Zichyju da je
zaključenje konvencije uvijek smatrao fakultativnim, a ne obaveznim.
Bez obzira na ove izjave, Austro-Ugarska je imala dosta razloga da zeli
sto brze zaključenje konvencije. Prije svega, granica izmeðu Bosne,
Sandzaka i Crne Gore nije bila jasno utvrðena, pa su nemiri i sukobi
bili česti.
Bečka Trgovačka komora je trazila da se hitno uspostavi carinska
granica jer se utvrdilo da preko Sandzaka ulazi u Bosnu necarinjena
roba. Iz Sandzaka su stizale vijesti o djelatnosti muftije Semsekadića,
poznatog branioca Bosne, koji je zivo nastojao organizirati otpor i
spriječiti dolazak austrougarske vojske. Konzul Jellinek javio je iz
Prizrena da je muftija Semsekadić zaplijenio i unistio 240.000 oka vina
namijenjenih austrougaskoj vojsci. To je izazvalo nesigurnost meðu
trgovcima i liferantima pa je Austro-Ugarska na svaki način zeljela
obezbijediti sigurnost i slobodu na trgovačkim putevima u dolirii Lima.
Austro-Ugarska se, meðutim, nije usuðivala preuzeti rizik novog rata.
Generalstab se plasio da će udvostručiti dotadasnje velike gubitke i
istovremeno jos vise razdraziti već i onako ogorčeno i nezadovoljno
javno mnijenje u Monarhiji. Radi pritiska na Portu, okupacione vlasti
su nastojale da otpremanjem adresa i poklonstvenih deputacija prikazu
kako se samo stanovnistvo BiH odriče sultana i moli aneksiju od cara i
kralja. Prvu takvu deputaciju primio je Franjo Josip 14. XI 1878. u
Budimpesti.
S druge strane, osmanska vlada je u meduvremenu od većine sila dobila
potpuno negativan odgovor na svoju cirkularnu notu o zlodjelima
austrougarske vojske u BiH. Videći da je ostala usamljena, osmanska
vlada je 17. XI 1878. izjavila spremnost da se zajednička uprava u
Novopazarskom sandzaku uredi jednom konvencijom sa Austro-Ugarskom. Da
bi Portu, a posebno sultana, uvjerila u svoje najbolje namjere,
austrougarska vladaje opozvala iz Bosne generala Josipa Filipovića,
koji je optuzivan kao neprijatelj Bosnjaka. Obavjestavajući Zichyja o
tome, Andrassy mu posebno podvlači da je hercog Wilhelm Wurttemberg,
kome je, umjesto Filipovića, povjerena vrhovna komanda, "obljubljen kod
tamosnjih Turaka", tj. Bosnjaka.
Krajem decembra 1878. sultan je izdao iradu o mjesovitoj upravi u
Novopazarskom sandzaku pa su pregovori o Konvenciji ubrzo nastavljeni.
Ovi pregovori su uspjesno okončani potpisivanjem Konvencije 21. IV
1879. u Carigradu.
U uvodu Konvencije se potvrðuje da "činjenica okupacije ne vrijeða
suverena prava" sultana nad Bosnom i Hercegovinom, dok privremenost
okupacije nije uopće spomenuta. Konvencija jamči slobodu
vjeroispovijesti svim stanovnicima okupirane pokrajine. Posebno se
Bosnjacima zajamčava pravo da slobodno odrzavaju veze sa svojim
duhovnim poglavarom u Carigradu, da ujavnim molitvama spominju ime
sultana (halifa) i da na dzamijama ističu osmansku zastavu, tamo gdje
je to već bio običaj. Bosnjacima se jos posebno garantuje lična i
imovinska sloboda i sigurnost. Prihodi Bosne i Hercegovine koristiće se
isključivo za upravu i druge potrebe ove pokrajine, a razni osmanski
novac biće i dalje slobodno upotrebljavan u poslovnom prometu. Porta će
po svom nahodenju raspolagati oruzjem, ratnim i dmgim materijalom koji
je ostao po utvrðenjima ili garnizonima Bosne. Inventar i primopredaju
ovog materijala izvrsiće posebni komesari obiju vlada. Pitanje putnih
isprava, sto je za Bosnjake bilo od posebnog značaja, te postupanje sa
stanovnicima Bosne i Hercegovine, koji putuju iz ili u pokrajinu,
urediće se naknadnim sporazumom.
Odredeno je da će austrougarske tmpe imati garnizone u Priboju,
Prijepolju i Bijelom Polju, kojeje naknadno zamijenjeno sa Pljevljima.
Ukupan broj vojnika ne smije biti veći od 4-5 hiljada, s tim da i Porta
ima pravo drzati jednak broj vojnika u tim mjestima. Pregovori o
konačnom zaposjedanju doline Lima zavrseni su 26. VII 1879. uSarajevu.
Sa austrijske strane pregovoreje vodio tadasnji zemaljski poglavar
Wilhelm von Wurttemberg sa stabnim oficirima, a sa turske Husni-pasa sa
pukovnikom Saidom i majorom Hilmi-begom. Sve je teklo bez teskoća, osim
sto se primjećivalo da Turci nastoje odugovlačiti pregovore. Na
trazenje Austro-Ugarske, sultanje početkomjula 1879. pozvao muftiju
Semsekadića kao svog gosta u Istanbul i time ga udaljio sa granica
Bosne, čijeg se uticaja i djelovanja Austrija posebno pribojavala.
Semsekadićje u Istanbulu dočekan savelikim počastima. Lično gaje primio
sultan Abdul-Hamid II. Semsekadić je za sebe i svoju pratnju dobio
poseban konak sa redovnom godisnjom platom. Nikada se nije vise vratio
u svoja rodna Pljevlja i svoj rodni kraj.
Ovaj veliki bosnjački patriota, alim i ratnik umro je u Istanbulu 29. 1
1887. Ulazak austrougarskih četa u Sandzak počeo je 8. VIII 1879. posto
su prethodno izgraðeni putevi prema Gorazdu i Čajniču. Zaposjednuće
odreðenih tačaka proslo je bez incidenata i uz pokusaj da se svemu da
vid prijateljstva dviju vlada. Već 14. septembra Polimlje je bilo
zaposjednuto. Timeje izvrsena odluka Berlinskog kongresa.
Austro-Ugarskaje u zvaničnim izvjestajima tvrdila da je odredbe
Konvencije izvrsila u cijelosti, ali je u praksi stvarno odstupila od
skoro svih njenih tačaka. Konvencija je ipak, makar i formalno,
omogućavala odrzavanje jedinstva Bosnjaka na cijelom njihovom etničkom
prostoru, od Kosovske Mitrovice na istoku do Une i Save na
sjeverozapadu.
"Prema tome, velikosrpska hegemonisticka politika zadnjih 150 godina
nije se u biti promijenila, jer joj je osnovni cilj osvajanje
teritorija, prodor na zapad preko Drine, progon i unistvanje nesrpskih
naroda radi stvaranja Velike Srbije i to da svi Srbi zive u jednoj
drzavi. "
Meðunarodni naučni skup "JUGOISTOČNA EUROPA 1918.-1995."
Rijetko je u svijetu jedan narod uspio da u posljednjih 150 godina
prosirisvoj drzavni teritorij i protjera nesrpske narode, kao sto su to
postigli Srbi. Interesantno je naglasiti da se taj njihov uspjeh ne
temelji na pobjedama u ratu, nego za pregovaračkim stolovima, uz
podrsku njihovih ratnih saveznika. Uza Srbija, koja je obuhvaćala
Beogradski pasaluk, poslije Balkanskih ratova 1912. i 1913. godine
prosirila se teritorijalno na Kosovo, dio Sandzaka i tzv. jugoslavensku
Makedoniju. U tijeku prvog Balkanskog rata srpske postrojbe su u tim
područjima počinile zločin genocida nad Albancima,Bosnjacima i
Makedoncima.
Palili su čitava naselja ubijajući civilno stanovnistvo na
najprimitivniji način, nozevima, sjekirama i tupim drvenim maljevima.
Takav zločin nije bio zabiljezen u Europi od Selidbe naroda. Progon
nesrpskog stanovnistva nastavio se poslije uspostave srpske vlasti,pa
je doslo do masovnog iseljavanja, sto je uvjetovalo izmjenu demografske
strukture i provodjenje srpske kolonizacije na oteta imanja prognanika.
Prvo navedeno prosirenje srpskog teritorija, na kojem je provedena
kolonizacija predstavlja početak realizacije političkog programa, koji
je definiran u "Načertaniju" iz 1844. godine, Ilije Garasanina.
Srpska ideologija osvajanja teritorija

Srpski nacionalni program u "Načertaniju" 1844. godine polazi od obnove
Dusanova carstva iz XIV. stoljeća, uz odreðene promjene koje su bile
posljedica političkih dogasanja sredinom proslog stoljeća. U stvari
"Načertanije" je postalo sinonim za velikosrpski hegemonizam u odnosu
nasusjedne narode. U tom nacionalnom programu polazi se od činjenice da
se Srbi ne mogu zadovoljiti dobicima iz Prvog i Drugog srpskog ustanka,
te da će nastaviti borbu za preuzimanje prevlasti na balkanskim
prostorima. U "Načertaniju" je navedeno u kojim zemljama Srbija treba
organizirati promidzbeni i obavjestajni rad, radi pripreme pripajanja
tih zemalja svojoj drzavi. Zbog toga taj program nije publiciran sve do
1906. godine. Nacionalnim programom se predviða priključenje Bosne i
Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, sjeverne Albanije, Srijema, Banata i
Bačke. Prvi put se u srpski nacionalni teritorij uključuju poručja
bosansko-hercegovačka i vojvoðanska, koja nisu bila obuhvaćena
Dusanovim carstvom. Kasnije "Načertanije" će postati srpska ideologija
ne samo dinastije Obrenovića i Karaðorðevića, već i svih velikosrpskih
programa do onih genocidnih četničkih Stevana Moljevića i Draze
Mihailovića, kao i Memoranduma SANU od 1986. godine.
Prema tome, velikosrpska hegemonisticka politika zadnjih 150 godina
nije se u biti promijenila, jer joj je osnovni cilj osvajanje
teritorija, prodor na zapad preko Drine, progon i unistvanje nesrpskih
naroda radi stvaranja Velike Srbije i to da "svi Srbi zive u jednoj
drzavi". Zbog toga se vrsi promjena etničke strukture kolonizacijom
osvojenih teritorija. Da bi proveli programsku politiku vode ratove i
provode agrarne reforme na osvojenim područjima radi kolonizacije
srpskog stanovnistva. Mi ćemo se u nasem razmatranju osvrnuti na neke
aspekte agrarne reforme i kolonizacije 1918. godine.
Promjene vlasnistva nad zemljisnim posjedom 1918. godine
Radi boljeg uvida u stanje vlasnistva nad zemljisnim posjedom prije
agrarne reforme 1918. i 1919. godine u Bosni i Hercegovini, gdje je ona
na najdrastičniji način provedena, koristit ćemo se posljednjim popisom
zemljisnog posjeda i stanovnistva po vjerskoj pripadnosti, provedenog
1910. godine u Austro-Ugarskoj. Prema tom popisu Bosnjaci su imali 91,1
posto, Srbi pravoslavci 6,0 posto, Hrvati katolici 2,6 posto i "ostali"
0,3 posto zemljisnog posjeda. Poslije uspostave Kraljevine Srba, Hrvata
i Slovenaca, bosnjacki narod je dosao u podreðeni polozaj, jer je dobio
status vjerske manjine, pa mu je oduzeta politička i kulturna
autonomija. Prvom agrarnom reformom od 1918. i 1919. godine na perfidan
način proveden je genocid nad Bosnjacima oduzimanjem zemljisnog
posjeda, uz simboličnu naknadu, koja nije nikada u cijelosti isplaćena.
Preko noći su mnoge obitelji bogatasa zemljoposjednika postale
socijalni problemi, bez sredstava za zivot. Nekim obiteljima su čak
uzeli gospodarske zgrade i okućnice. Počeo je proces masovnog
osiromasenja bosnjačkog naroda i egzodus u Tursku.
Otetu zemlju bosnjačkih obitelji dobile su srpska domaćinstva iz Bosne
i Hercegovine, Hrvatske krajine, Srbije i Crne Gore. U zemljisnje
knjige upisali su se kao vlasnici koji nista nisu platili za dobiveni
posjed. To im je bila nagrada za to sto pripadaju povlastenoj naciji.
Glavno je bilo provesti nasilno izmjenu demografske strukture, srpskom
kolonizacijom, u skladu načertanijevskog programa. Naime, po svaku
cijenu se nastoji prikazati Bosnu i Hercegovinu kao srpsku zemlju, koja
se treba u povoljnom povijesnom momentu priključiti Velikoj Srbiji.
Omjer genocida nad Bosnjacima mozemo ilustrirati pokazateljima o
promjeni vlasničke strukture zemljisnog posjeda, koji je oduzet prvom
agrarnom reformom 1918. i 1919. godine. Bosnjacima je oduzeto ukupno
1.175.305 hektara poljoprivrednog i sumskog zemljista. Od akcionarskih
drustava, banaka i drugih institucijaoduzeto je 110.922 hektara
zemljista.
Prema tome, oduzeto je ukupno 1.286.227 hektara poljoprivrednog i
sumskog zemljista. Cjelokupna zemlja oduzeta po prvoj agrarnoj reformi
1918. i 1919. godine je dodijeljena 249.518 srpskoj obitelji, meðu
kojima su bili i naseljenici, kolonizatori izvan Bosne i Hercegovine, a
naročito "solunasi". Imamo li u vidu da je svaka obitelj imala u
prosjeku po četiri člana, onda proizlazi daje skoro jedan milijun
stanovnika srpske nacionalnosti postao vlasnikom i posjednikom
zemljista i znatno se obogatio. Ostrica agrarne reforme 1918. I 1919.
godine najvise je bila usmjerena protiv pripadnika islamske
vjeroispovijedi, radi ponovnog ozivljavanja svetosavske ideologije čija
je sintagma – jedan narod jedne religije u jednoj drzavi. Zbog toga je
agrarna reforma na genocidan način provedena i nad zemljoposjednicima
muslimanima koji su zivjeli u Makedoniji, na Kosovu i Metohiji, te
Sandzaku i Crnoj Gori. Njima je oduzeto ukupno 231.098 hektara
zemljista, koji su dodijeljeniu vlasnistvo 48.267 srpskih obitelji.
Primjenom navedene metodologije da je svaka obitelj u prosjeku imala
četiri člana, proizlazi da je skoro 200 tisuća članova srpskih obitelji
dobilo zemlju, čime se je znatno izmijenila vlasnička i etnička
struktura stanovnistva. Proces iseljavanja i sa tog područja je
nastavljen u Turskoj, paralelno s kolonizacijom srpskog stanovnistva,
iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Dalmacije, Like, Banije i Korduna.
U Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca agrarna reforma 1918. i 1919.
Godine je provedena u znatno blazem obliku u Hrvatskoj i Sloveniji, u
odnosu na područja u kojima su zivjeli Bpsnjaci. Primijenjena je na
veleposjednike i oduzeto im je relativno manje zemljista, sto prema
statističkim pokazateljima predstavlja oko 1/4 od ukupno oduzete zemlje
u drzavi. To iznosi 406.981 hekatara zemljista, koje je podijeljeno na
316.762 srpske obitelji, koje su pretezito kolonizirane iz pasivnih
krajeva. Tako je na tom području skoro 1.200.000 članova obitelji
dobilo zemlju u vlasnistvo i posjed. Agrarna reforma 1918. i 1919.
godine jedino nije provedena u Srbiji, u granicama bivseg Beogradskog
pasaluka do 1912. godine, sto je dokaz povlastenog polozaja srpskih
veleposjednika u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Iz navedene
analize vidi se da je prvom agrarnom reformom od 1918. i 1919.godine
oduzeto bivsim zemljoposjednicima u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca
1.924.307 hektara zemljista i podijeljeno na 614.603, pretezito, srpske
obitelji. Primjenivsi usvojenu metodologiju da obitelj ima prosjecno
četiri člana, proizlazi da je oko 2.450.000 članova obitelji dobilo u
vlasnistvo i posjed zemlju, a da za nju nisu nista platili. S
povijesnog gledista, agrarna reforma je doprinijela najvećoj
kolonizaciji srpskog naroda u prostore preko Drine u Kraljevini Srba,
Hrvata i Slovenaca. To je bio politički koncipiran plan srpske
teritorijalne ekspanzije u poslijeratnim uvjetima. Najveći stradalnici
bili su pripadnici islamske vjeroispovijedi Bosnjaci, Albanci, Turci i
Makedonci, jer od ukupno oduzetog zemljista po agrarnoj reformi bilo je
3/4 otetog iz njihovog posjeda i vlasnistva.
Povijesno, Banjaluka nije srpski grad
Pokraj agrarne reforme 1918. i 1919. godine, kojom je na temelju
diskriminatorskog zakona oduzeta zemlja Bosnjacima, koristene su i
terorističke metode, kao poznati "mars smrti" u 1919. godini na
Bosnjake iz Lijevče polja kraj Banjaluke. Na plodnim ravničarskim
područjima Lijevče polja zivjelo je pedeset tisuća Bosnjaka, od kojih
su vise tisuća vlasnika zemljisnog posjeda ubili srpski teroristi
prilikom "marsa smrti", a preostali dio civilnog stanovnistva su
protjerali sa stoljetnih ognjista. Duga kolona stradalnika isla je
pjesice do zbirnih logora na Kosovu i Sandzaku, odakle su prebačeni u
Tursku i naseljeni u Anadoliji. Tada su Bosnjaci izgubili zemljisni
posjed u općini Banjaluka na najbrutalniji način, genocidom.
Srpske obitelji, bezemljasi i solunasi su se naselili u kuće i
zaposjeli otetu zemlju Bosnjaka. Doslo je do nagle promjene demografske
i vlasničke strukture u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Radi
ilustracije navode se statistički pokazatelji da do 1878. godine
nijedna srpska obitelj nije bila vlasnik zemljisnog posjeda u Lijevče
polju kraj Banjaluke. Tek poslije agrarne reforme 1918. i 1919. godine
intenzivira se naseljavanjei kolonizacija srpskog stanovnistva u općini
Banjaluka. Prema prvom popisu stanovnistva u Bosni i Hercegovini, za
vrijeme Austro-Ugarske, 1879. godine, prema vjerskoj pripadnosti u
gradu Banjaluci, Bosnjaci muslimani su bili apsolutna većina
stanovnistva od 67,71 posto; a od 1895. godine pa sve do 1991. godine
njihov se postotak neprekidno smanjivao, te je 1991. pao na 19,35
posto.
Broj Hrvata katolika u 1879. godini iznosio je 10,52 posto, da bi se
postupno povećavao te 1931. godine narastao na 29,26 posto. Na toj
razini se zadrzao sve do 1953. godine, kada je iznosio 28,34 posto.
Poslije je doslo do naglog smanjenja broja Hrvata u ukupnoj populaciji,
pa je njihov udio pao na 10,97 posto u 1991. godini. Pravoslavno
stanovnistvo obuhvaća Srbe i Crnogorce, pa ih je prilikom popisa, 1879.
godine, bilo 19,80 posto. Od tada se njihov udio u ukupnoj populaciji
povećava, te 1931. godine iznosi 30,53 posto, a intenzivniji porast
nastaje 1948. godine kada dostize 34,78 posto, da bi 1991. godine
iznosio 49,3 posto. Iz navedenih pokazatelja moze se zaključiti da
Banjaluka nije povijesni srpski grad, kako tvrdi ratni zločinac Radovan
Karadzić, jer se srpsko stanovnistvo u taj grad počelo naseljavati u
XIX. stoljeću.
Nagli porast srpskog stanovnistva nastaje poslije provedene agrarne
reforme 1918. i 1919. godine, kada su Srbi oteli zemlju od Bosnjaka, i
nakon katastrofalnog potresa 1969. godine, kada su u najvećem broju
dobili posao i novosagraðene stanove. Uz to povećanju udjela srpskog
stanovnistva u gradu Banjaluci doprinio je korpus JNA od 25 tisuća
vojnika i 700 časnika, od poručnika do generala, koji su pretezito iz
Srbije i Crne Gore.
Povijest se na jedan način ponavlja. U tijeku srpske agresije, od 1992.
Do danas, srpski agresor provodi genocid na Hrvatima i Bosnjacima u
gradu Banjaluci. Kako je registrirala statistika prilikom popisa
stanovnistva, 1991. godine, u okolici Banjaluke bilo je dvanaest
naselja s etnički čistom hrvatskom većinom, ali iz njih su u srpskoj
agresiji protjerani skoro svi Hrvati, a njihove kuće i zemljiste
zaposjele su srpske obitelji. Proces nasilne promjene demografske
strukture i zemljisnog vlasnistva vrsi se sistematski od uspostave
Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (SHS), pa traje skoro 80 godina,
ali sve do 1992. godine Srbi nisu u gradu Banjaluci činili apsolutnu
većinu stanovnistva.
Simbolična naknada za otetu zemlju

Zastupnik u Saboru – parlamentu – Narodnoj skupstini Kraljevine SHS dr.
Stjepan Radić u svojim govorima i napisima odupirući se hegemoniji,
izmeðu ostalog kritizirao je i način sprovoðenja agrarne reforme 1918.
i 1919.godine, kojom je nasilno oduzeta bosnjačka zemlja (od aga i
begova). Zbog toga je radikalski zastupnik Punisa Račić izvrsio zločin
pucajući u hrvatske zastupnike u njihovim zastupničkim klupama, ubivsi
Pavla Radića i Ðuru Basaričkog i ranivsi Stjepana Radića, Ivana Pernara
i Ivana Granðu, pa je dr. Stjepan Radić od posljedica teskog ranjavanja
umro 6. kolovoza 1928.godine. Poslije je odlučeno da se Bosnjaci
obestete za oduzeta imanja, pa je drzava priznala da je bilo
"nepravilnosti" u provoðenju agrarne reforme. Doneseni su zakoni o
financijskoj likvidaciji odstete za oduzeto zemljiste poslije 1928.
godine s kojima se počinje regulirati isplata zemljista.
Zemljiste je tada procijenjeno za 60 posto manje od stvarne trzisne
vrijednosti, a isplata se je vrsila u gotovom novcu i obveznicama na
rok od 50 godina sa četiri posto kamata godisnje. Isplata je vrsena dva
puta godisnje počevsi od 1923. godine i trebala je trajati do 1971.
godine. Bosnjacima je isplaćivana naknada za oduzeto zemljiste po dva
osnova, za aginsku zemlju (s kmetovskim odnosima) i begovsku zemlju (s
najamnim odnosima). Do početka Drugog svjetskog rata bivsi vlasnici su
naplatili za aginsku zemlju 125 milijuna dinara u gotovini, ili 49
posto, a u obveznicama 36 posto, sto novčano izrazeno iznosi 46,8
milijuna dinara. Ukupno je naplaćeno 171 milijun dinara ili 67,4 posto,
a otalo nenaplaćeno 83,2 milijuna dinara ili 32,6 posto. Za razliku od
obestećenja vlasnika za aginsku zemlju, naknada za otetu begovsku
zemlju planirana je isključivo u obveznicama, s rokom isplate od 50
godina. Od ukupno predviðenih 650 milijuna dinara u 36 polugodisnjih
rata, isplaćene su samo četiri u iznosu 139,5 milijuna dinara, ili
manje od 1/4, odnosno 21,5 posto. Prema tome, nije isplaćeno 510,5
milijuna dinara, ili 78,5 posto. Iz navedenih pokazatelja jasno se vidi
da oduzeta zemlja bivsim zemljoposjednicima (agama i begovima) nije
nikada u cijelosti plaćena, pa nije mogla postati vlasnistvo Srba, niti
se je pravno valjano mogla prenijeti na njihove potomke. Prema
misljenju pravnih eksperata pravo na neisplaćenu zemlju nikada ne
zastarjeva, a zemljisna dokumentacija o provoðenoj agrarnoj reformi
sačuvana je u Arhivu grada Sarajeva i Beču.
Sazetak
Nakon Balkanskih ratova 1912. i 1913. počeo se primjenjivati
nacertanijevski nacionalni program velikosrpskog hegemonizma,
kolonizacijom srpskog stanovnistva na osvojenim teritorijama Kosova,
dijela Sandzaka i tzv. jugoslavenske Makedonije. Taj proces
kolonizacije srpskog stanovnistva preko Drine intenziviran je poslije
Prvog svjetskog rata, kada je stvorena Kraljevina Srba, Hrvata i
Slovenaca, 1918. godine. Meðu prvim zakonskim aktima nove drzave bila
je Agrarna reforma 1918. godine, radi kolonizacije i promjene
demografske i vlasničke strukture stanovnistva. Ona je najdrastičnije
provedena u Bosni i Hercegovini, nad zemljoposjednicima Boðnjacima
muslimanima, od kojih je oduzeto 1.286.227 hektara poljoprivrednog i
sumskog zemljista kasnije podijeljenog na 249.518 srpskih obitelji.
Na isti način postupljeno je prema muslimanima zemljoposjednicima u
ostalim dijelovima Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca pa i onima koji
su zivjeli u Makedoniji, Kosovu i Metohiji, te Sandzaku i Crnoj Gori.
Na pripadnike islamske vjeroispovijedi otpada 3/4 od ukupnog zemljista,
koje je oduzeto agrarnom reformom od 1918. i 1919. godine, sto ih je
dovelo u tezak ekonomski polozaj i prisililo na iseljavanje u Tursku.
Iz prezentiranog razmatranja se vidi da je u Hrvatskoj (Dalmacija,
Slavonija), Vojvodini i Sloveniji agrarna reforma primijenjena na
krupne zemljoposjednike, pa im je oduzeto 406.981 hektar zemljista, sto
je ispod 1/4 ukupnog zemljista, te je podijeljeno na 316.762 srpske
obitelji. Ukupno je agrarnom reformom oduzeto 1.924.307 hektara
zemljista i podijeljeno na 614.603, pretezno srpske, obitelji. Na taj
način, prema primijenjenoj metodologiji u analizi proizlazi da je blizu
2.450.000 članova obitelji dobilo u vlasnistvo i posjed obradivo i
sumsko zemljiste, pa je time izvrsena prva kolonizacija srpskog
stanovnistva, s čime je izmijenjena demografska i vlasnička struktura
nad zemljistem u prvoj Jugoslaviji.
Muslimani i Bosnjaci u Srbiji i Cnoj Gori poslije Berlinskog kongresa 1878.

"Tokom velike istočne krize 1875-1878, odnosno u ratovima 1876-1878,
autonomnim knezevinama u Srbiji i Crnoj Gori priznat je odlukom
Berlinskog kongresa status nezavisnih i suverenih drzava, uz znatno
teritorijalno prosirenje."
Tokom velike istočne krize 1875-1878, odnosno u ratovima 1876-1878,
autonomnim knezevinama u Srbiji i Crnoj Gori priznat je odlukom
Berlinskog kongresa status nezavisnih i suverenih drzava, uz znatno
teritorijalno prosirenje. Srbija je prosirena tako sto je dobila četiri
nova okruga: niski, pirotski, toplički i vranjski.
Prema podacima iz 1874. na tom je prostoru zivjelo ukupno 6.566
muslimana, različite etničke pripadnosti. Jedan od uslova koji su
velike sile okupljene na Berlinskom kongresu postavile Srbiji da bi joj
priznale nezavisnost bio je da na svojoj teritoriji osigura slobodu
vjeroispovijesti. Povod tome bila je zalba upućena Kongresu od strane
Univerzalne izraelske alijanse (Alliance Israelite Universalle),
meðunarodne organizacije sa sjedistem u Parizu, na diskriminaciju
Jevreja u Srbiji.
U članu 35. Berlinskog ugovora odreðeno je da se u Srbiji "neće moći
nikome razlika u vjeri i vjeroispovijedi protivstaviti kao uzrok da
bude isključen, ili da je nesposoban za uzivanje graðanskih i
političkih prava, da ne bude primljen u javne sluzbe, zvanja i časti,
ili da ne vrsi razne zanate i industrije ma u kom mjestu to bilo.
Sloboda i javno vrsenje crkvenih obreda biće ujamčeni svima srpskim
graðanima, kao i strancima, i nikakva smetnja neće se moći činiti
hijerarhijskom ureðenju raznih vjeroispovijedi, niti odnosima njihovim
sa crkvenim starijesinama svojim."
Ovu odredbu srpska vlada je odmah 1878. pretočila u član 77. Zakona o
ureðenju osloboðenih predela, kojim se "graðanima muhamedanske kao i
graðanima svake druge zakonom priznate vere" potvrðuje pravo i sloboda
da ravnopravno obavljaju "verozakonske odredbe veroispovedi svoje".
Pored toga, imenovan je i muftija, kao muslimanski vjerski poglavar, sa
sjedistem u Nisu. U stvarnosti, muslimansko se stanovnistvo iz četiri
novopripojena okruga skoro u cijelosti, milom ili silom, iselilo.
Pojedini krajevi, kao Topolica i dijelovi vranjskog okruga, koje je
uglavnom nastanjivalo albansko muslimansko stanovnistvo, potpuno su
opustjeli. Posto nije bilo mogućnosti da se brzo izvrsi unutrasnja
kolonizacija, to mnoga zemljista vise godina nisu obraðivana niti je na
njih naplaćivan porez. Usljed toga je, kako je to pisao bivsi ministar
narodne privrede Kosta Stojanović, srpska drzava imala ogrom nu stetu.
Situacija u Crnoj Gori, koja je Berlinskim kongresom takoðer stekla
nezavisnost, bila je slična onoj u Srbiji. Ratovima i odlukom Kongresa
pripali su Crnoj Gori značajniji bosnjački gradski centri: Niksić,
Podgorica, Spuz, Berane, Kolasin i Bar. Ovi su gradovi, kao i
muslimanska sela u plodnim dolinama, odmah bili izlozeni velikom
imigracionom talasu siromasnog pravoslavnog stanovnistva sa okolnih
planina. Većina bosnjačkog stanovnistva u meðuvremenu je pobjegla u
Bosnu i Hercegovinu, Sandzak, Kosovo i Albaniju. Od tada je počelo
lutanje mnogih bosnjačkih porodica iz danasnje Crne Gore, ne samo po
Balkanu nego istovremeno sve do Anadolije i sjeverne Amerike. Oni koji
su ostali činili su malu islamsku zajednicu, sa crnogorskim muftijom na
čelu, čije je sjediste bilo prvo u Starom Baru, a potom u Podgorici.
Jedino su Bosnjaci Plava i Gusinja odbili da priznaju odluke Berlinskog
kongresa. Oni su pruzili odlučan oruzani otpor odlukama Berlinskog
kongresa, odnosno pripajanju Plava i Gusinja Crnoj Gori. Na čelu
oruzanog otpora bio je Ali-beg Sabanagić, poznat kao Ali-pasa
Gusinjski. On je sa svojim Plavljanima i Gusinjanima pune dvije godine
odolijevao crnogorskoj vojsci.i postalo je predmetom opsirne prepiske
meðu velikim silama. Austro-Ugarska je početkom 1880. pokrenula akciju
da se izvrsi "formalna predaja" Plava i Gusinja Crnoj Gori.
Ali-pasa Gusinjski se, uz podrsku Albanaca sa Metohije i Rugova,
ponovno tome oruzano suprotstavio. U vremenu od 7/8. do 13. 1 1880.
voðenaje velika i krvava bitka sa Crnogorcima. To je uvjerilo velike
evropske sile da se na tom području odluke Berlinskog kongresa ne mogu
provesti bez daljeg prolijevanja krvi.
Na incijativu Francuske, izvrsena je kompenzacija tako sto je mjesto
Plava i Gusinja Crnoj Gori predat Ulcinj sa usćem Bojane. Primopredaja
Ulcinja izmeðu osmanskih i crnogorskih jedinica izvrsena je 26. XI
1880. godine. Ali-beg Sabanagić je za zasluge dobio od sultana zvanje
pase. Područje Plava i Gusinja je izdvojeno u poseban sandzak, koji je
kao arpaluk predat na upravu samom Ali-pasi Gusinjskom.