Da li je šehid osoba koja pogine od udara groma

PITANJE: Kakav je status osobe koja pogine od udara groma? Da li se ona smatra šehidom?

ODGOVOR: Kada se spomene riječ šehid obično se odmah pomisli na osobu
koja je peselila ili poginula u borbi, braneći svoju vjeru, čast,
dostojanstvo i sl. Meðutim, islamska ulema razlikuje dvije vrste šehida
i to: one koji su šehidi na dunjaluku i na Ahiretu, to jest one koji su
poginuli u borbi, braneći neku od univerzalnih vjerskih vrijednosti,
kako smo ranije spomenuli. Što se tiče ove vrste šehida, za njih
postoje odreðeni propisi na dunjaluku po kojima se razlikuju od ostalih
osoba koje su preselile, a to je način njihovog opremanja i ukopa. Po
mišljenju hanefijske uleme, takvog šehida nije potrebno gasuliti, niti
opremati u ćefine, već će mu se samo klanjati dženaza i ukopat će se u
odjeći u kojoj je poginuo. Za razliku od hanefija, većina islamske
uleme smatra da osobu koja pogine braneći svoju vjeru nije potrebno
gasuliti, opremati u ćefine, niti joj klanjati dženazu, već će se samo
ukopati. Dakle, po pitanju dunjalučkih propisa koji se odnose na umrle,
šehid ima poseban tretman, a kada je u pitanju Ahiret, njemu će biti
pripremljena posebna nagrada, tako da je to šehid sa potpunom nagradom.
Druga vrsta šehida su oni koji imaju samo ahiretski status šehida, što
znači da se dunjalučki propisi koji se odnose na prvu vrstu ne odnose
na njih, već će se prema njima primijeniti svi propisi opremanja koji
se odnose na umrle osobe.
Status šehida na Ahiretu i ahiretsku nagradu za šehide, prema mišljenju
islamske uleme, ima više osoba. Spominju se: osoba kojoj je nasilje
učinjeno i koja je nepravedno ubijena, osoba koja se utopila u vodi,
osoba koja preseli na putu traženja nauke, koja strada u požaru, koja
strada u ruševinama (posljedica rušenja zgrade zbog zemljotresa i sl.),
osoba koja preseli na putu obavljanja hadža ili umre, osoba koju
rastrgnu divlje zveri, osoba koja padne sa svoje jahalice i od toga
pogine, osoba koja preseli uoči petka i sl.
Analizirajući stavove islamske uleme po pitanju osoba koje imaju
ahiretski status šehida, ne nailazi se spominjanje osobe čija je smrt
posljedica udara groma. Meðutim, uzimajući u obzir ono što je
spomenuto, iz čega se jasno može razumjeti da status šehida imaju one
osobe čija je smrt uzrokovana vanjskim faktorima – požar, divlje zveri,
ruševine, gušenje u vodi i sl., može se analogno tome reći da i osoba
koja preseli od posljedica groma, koji, izmeðu ostalog, uzrokuje
opekotine ili požar, ima status ahiretskog šehida.
To znači da će ta osoba, ukoliko je prethodno bila vjernik i izvršavala
vjerske dužnosti, na Ahiretu, inšallah, imati posebnu nagradu
namijenjenu šehidima. Što se tiče dunjaluka, ona će biti ogasuljena,
opremljena  u ćefine i klanjat će joj se dženaza, odnosno, prema njoj
će se primijeniti svi oni propisi koji se primjenjuju prema umrlim
osobama. Allah najbolje zna.