“Dijalozi studenata” i saradnja sa Niškom Narodnom bibliotekom

ImageU organizaciji Debatnog kluba
studenata Univerziteta u Novom Pazaru organizovan je XI Tradicionalni
filozofski kolokvijum pod nazivom “Dijalozi studenata”.

Dijalozi studenata

U organizaciji Debatnog kluba studenata Univerziteta u Novom
Pazaru organizovan je XI Tradicionalni filozofski kolokvijum pod nazivom
“Dijalozi studenata”.

Filozofsko-tematska cjelina dijaloga nosi naziv “Susret
ideja Istoka i Zapada”, a koncepcijska podjela svakog od ovih filozofskih
kolokvijuma odnosi se na takmičarski i debatni dio. Studenti I i IV godine Fakulteta
humanističkih nauka i Pravnog fakulteta, njih preko stotinu, pokazali su danas
na koji način i koliko studiozno razmišljaju o problematikama i temama, kako iz
oblasti filozofije u užem smislu, tako i iz oblasti najvažnijih filozofskih
disciplina: etike, estetike, retorike i logike.

Nakon takmičarskog dijela, biće odabrano deset najboljih,
kako u pogledu izrade seminarskog rada, tako i u pogledu retoričkih sposobnosti
i oratorskog umijeća autora. Prema riječima organizatora i idejnog tvorca ovih
dijaloga, prof. Dr Šefketa Krcića, izbor od deset najboljih radova i izlagača
je u skladu sa intencijom Univerziteta za postojanjem stalne intelektualne
postavke koju će činiti upravo ovakvi studenti. Kako je istakao, čak i nakon
završetka studija, angažman ovakvih studenata – akademskih graðana činiće nešto
što predstavlja dobru polaznu osnovu i stabilan oslonac daljeg razvoja
Univerziteta.

Takoðe, tri najbolja učesnika ovogodišnjih dijaloga
predstaviće svoje radove i retoričko umijeće na Dan Univerziteta, u okviru
oficijelnog dijela svečanosti.  

Filozofski skupovi i manifestacije ove vrste su sastavni dio
nastavnog i vannastavnog programa na Univerzitetu u Novom Pazaru, a po ugledu
na svjetski poznate univerzitete, kao što je Harvard.

Uporedo sa ovim filozofskim kolokvijumom, na incijativu
Debatnog kluba studenata Univerziteta i uz podršku Senata Univerzteta, uskoro
će biti formiran Centar za retoriku, kao svojevrsna škola retoričkih vještina
za studente.   

XI tradicionalnim “Dijalozima studenata” zvanično je najavljen
početak manifestacije Univerzitetsko proljeće, koja se održava svake godine sa
ciljem promocije sveukupnog intelektualnog stvaralaštva.


 

Sporazum o saradnji

Univerzitet u Novom Pazaru – Departman u Nišu i niška
Narodna biblioteka “Stevan Sremac”, sklopili su Sporazum o saradnji.

Sporazumom se obezbjeðuje veća dostupnost za studente
Departmana svih bibliotečkih fondova i čitaoničkog prostora  Narodne biblioteke “Stevan Sremac”.

Niški departman Univerziteta u Novom Pazaru će, sa svoje
strane, finansijski omogućiti grupno učlanjenje prvih dvadeset studenata, na
godišnjem nivou. Ova vrsta finansijske podrške Departmana studentima, neće
izostati ni kada je u pitanju godišnja članarina svih ostalih koji studiraju na
nekom od odsjeka i smjerova.

Slijedeći ciljeve proklamovane Bolonjskom deklaracijom,
Univerzitet u Novom Pazaru – Departman u Nišu, neprekidno djeluje u smislu
implementacije visokostručnih i obrazovnih vrijednosnih evropskih sistema.

Niški departman upisao je do sada šest generacija studenata,
a nastavni proces je povjeren grupi od stotinak uglednih profesora i predavača.
Nastavni angažman uglednih poslenika naučne misli, umjetnosti i kulture bio je,
a i danas jeste, najbolja preporuka za veliki broj onih koji su postali
studenti Univerziteta u Novom Pazaru – Departmana u Nišu.

Nastao na tlu vijekovnog prožimanja različitih kultura,
Univerzitet u Novom Pazaru i na ovaj način potvrðuje istinitost proklamovane
misije – da visoko obrazovanje i neprestano intelektualno usavršavanje budu
najprepoznatljiviji brendovi ovog podneblja.

Služba za informisanje UNINP

Senada Leković