O ramazanu (Amr Halid)

ImageŽeliš li ući na vrata Er-Rejjan? Zamisli svoga dostojanstva
i ponosa kada čuješ poziv: „Gdje su postači?", a ti podigneš ruku!

 

Ramazan je propisan druge godine po hidžri. Poslanik, s.a.v
s., je postio devet ramazana. Propisan je iste godine kada je propisana i borba
na Allahovom putu. Naredba o postu je objavljena u mjesecu šabanu, a o džihadu
u mjesecu ramazanu, prije bitke na Bedru, znači, nakon mjesec dana.

Kakva je veza izmeðu posta i džihada, pa da budu propisani
iste godine u približno vrijeme? Veza je veoma čvrsta, jer je post zapravo
džihad sa samim sobom. Kada pobijediš u borbi sa samim sobom, spreman si boriti
se s neprijateljem. Nije slučajnost što su najveća osvajanja i
najveličanstvenije pobjede bile u mjesecu rama­zanu: Bitka na Bedru, osvajanje
Mekke, Bitka na Kadisiji, Bitka Ajnu Džalut, osvajanje Andaluzije, Bitka na
ostrvu Rodos, Bitka Nehaved, 6. oktobra, 1973. godine… sve ove bitke su se
odigrale u mjesecu ramazanu.

Zbog veličine snage koju borba sa samim sobom daje čovjeku u
borbi protiv neprijatelja, stanje muslimana se može promijeniti samo trudom
postača. Kada budeš želio da islam trijumfuje i povrati svoje dostojanstvo, ti
se potrudi postiti istinskim i potpu­nim postom. Ove godine ćemo postiti
istinskim postom, jer jedino na takav način možemo promijeniti stanje
muslimana.

Da li je post propisan odjednom? Ne, već je propisan u dvije
etape. Prva etapa je dobrovoljna. Kada je Poslanik, s.a.v.s., učinio hidžru, u
Medini su Jevreji postili Ašuru, pa je Poslanik, s.a.v s., rekao: „Nama je
preči Musa nego Jevrejima." Oporučio je da se ovaj dan posti, ali nije
bila obaveza. Nakon odreðenog perioda, post je prerastao u obavezu.

Post kao stroga obaveza je prošao kroz dvije faze. Prva faza
je bila veoma teška, dok je u drugom dijelu olakšano. U početku je bilo
propisano da, ako bi čovjek zaspao poslije akšama ili klanjao jaciju, ne bi
mogao jesti sve do narednog dana po akšamu. Ako bi nekim slučajem zaspao, a
nije se iftario, ne bi se mogao iftariti sve do akšama narednog dana. Čovjek,
ako bi zaspao po akšamu, nije mogao imati odnos sa suprugom i jesti hranu sve
do akšama nare­dnog dana. To je uzrokovalo nekoliko dogaðaja. Omer je jednom
došao kod svoje supruge nakon akšama i zatekao je kako spava. On je pozvao u
postelju, ali je ona rekla da je zaspala i da joj je sada odnos s mužem haram.
Ali on je tvrdio da nije zaspala. Sutra­dan je otišao Allahovom Poslaniku,
s.a.v s., i upitao ga: „Poslaniče, imam li ja ikakva opravdanja kod
Allaha?".

Drugi slučaj se odnosi na čovjeka koji je došao s njive
umo­ran i gladan, pa je rekao ženi da mu pripremi iftar. Ona je otišla, ali
kada se vratila, zatekla je muža kako spava. On je nastavio postiti naredni
dan, ali se onesvijestio. Nakon toga je objavljen ajet:

Dozvoljava vam se da se u njima dok traje post sastajete sa
svojim ženama; one su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća. Allah zna da vam je
bilo taško, pa je prihvatio pokajanje vaše i oprostio vam. Zato se sada
sastajte sa njima u želji da dobijete ono što vam je Allah već odredio. Jedite
i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore; od
tada postite sve do noći. Sa ženama ne smijete imati snošaja dok ste u i'tikafu
u džamijama. To su Allahove granice, i ne približujte im se! Eto tako Allah
objašnjava ljudima propise Svoje da bi se onoga što im je zabranjeno
klonili.[1]

Zbog čega je post na početku bio veoma težak, pa je poslije
stiglo olakšanje? Kako bi osjetili Allahovu milost prema nama. Nama je upućena
poruka: „Pogledajte Moju milost prema vama. Bilo vam je nareðeno da klanjate 50
namaza, pa je skraćeno na 5 namaza!" Zamisli da čovjek uvečer, u 8 sati,
klanja neki farz koji je, na primjer, 44. po redu! Uzvišeni nam Allah želi
kazati da je Njegova milost prema nama široka i velika.

Mudrost posta

Da li nam je post propisan kako bi gladovali i žednjeli? Šta
se mora ostvariti tokom posta?

Ajet je u ovome jasan i nedvosmislen:

O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima
prije vas, da biste se grijeha klonili.[2]

Ako si postio/la, bit ćeš bogobojazan/na. Ako ramazan proðe,
a nisi postao/la bogobojazan/na, nisi postio/la istinskim postom.
Bogobo­jaznost je da činiš ono što ti je Allah naredio i da ostavljaš ono što
ti je zabranio.

Ramazan kao šefa'adžija

Ramazan i njegovo zauzimanje je dokaz Allahove ljubavi prema
Svojim robovima. Kako će se post zauzimati za nas? Kako će nas očistiti od
malih i velikih grijeha? Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao:

"Pet dnevnih namaza, džuma do džume, ramazan do
rama­zana, brišu hrðave postupke".

Iz ovoga hadisa vidimo da su za neke grijehe dovoljni samo
dnevni namazi. Za neke malo teže je potrebna džuma, dok je za one teže potreban
ramazan.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi, kada bi došao mjesec šaban,
govorio: „Allahu, daj nam blagoslov u šabanu i daj da dočekamo rama­zan!"
Allahov Poslanik nikada nije molio Allaha da mu produži život, već je govorio:
„Volio bih da budem ubijen." I: „Šta ja imam s dunjalukom?" Ali je
molio Allaha da mu produži život kako bi dočekao ramazan. On bi ovo govorio, iako
su mu svi grijesi bili oprošteni i obećan mu najveći stepeni u Džennetu. Ovo je
vrijednost ramazana.

Zauzimanje ramazana

Šta znači to da će se ramazan i Kur'an zauzimati za vjernike
na Sudnjem danu? Pogledaj ovaj hadis: "Kur'an i post će se zauzimati za
čovjeka na Sudnjem danu. Post će reći: ‘Gospodaru, ja sam mu zabranio hranu i
ostale pro­htjeve, pa mi dopusti da se zauzmem za njega’. Kur'an će reći: ‘Ja
sam ga odvratio od noćnog  spavanja, pa
me učini njegovim zago­vornikom’, i Allah će im to dopustiti."

Kada te grijesi budu opteretili, doći će post i Kur'an i za
tebe se zauzimati, pa će im Allah dozvoliti zauzimanje. Zamisli, farzovi koje
ti je Allah naredio se zauzimaju za tebe!

Kako to da se grijesi dogaðaju i pored toga što su šejtani
povezani?

Allahov Poslanik, s.a.v.s., u hadisu kojeg prenose Buhari i
Muslim, kaže:

"Kada nastupi mjesec ramazan, otvore se vrata Dženneta,
zatvore se vrata Džehennema i uvežu se i bace u okove šejtani."

Da li je ovo otvaranje džennetskih i zatvaranje
džehennem­skih vrata samo metafora ili se to stvarno dogaða? Učenjaci kažu da
se vrata Dženneta otvaraju, vrata Džehennema zatvaraju i da se šejtani stvarno
bacaju u okove. Pogledajte Allahove ljubavi prema nama! Kako se, onda, i pored
vezivanja šejtana, dešavaju grijesi? Postoji loša duša. Tvoja duša i tvoja
strast su ti koji te navode na grijeh tada, a ne šejtan, jer je šejtan bačen u
okove.

Ramazan će svjedočiti protiv tebe na Sudnjem danu. Čudno je
da neki ljudi čine više grijeha tokom ramazana nego vani. Duše takvih ljudi u
sebi nose više zla od samih šejtana. Allahov Poslanik, s.a.v s., kaže:

„Kada doðe mjesec ramazan, pozivač pozove: ‘O vi koji želite
dobro, pristupite, a vi koji želite zlo omanjite. Allah ima one koje oslobaða
od Vatre u ramazanu.’ I tako svaku noć."

Zbog čega ne bismo postili sve dok ne budemo osloboðeni
Vatre? Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao:

„Postaču se, pri iftaru, dova ne odbija."

Tvoja dova, u trenutku iftara je sigurno primljena. Allahov
Poslanik, s.a.v s., je rekao: "Neka je ponižen onaj koji dočeka ramazan, a
ne budu mu oprošteni grijesi."

Onaj ko proživi ramazan, a ne budu mu oprošteni grijesi,
zaslužuje da bude licem položen u zemlju. U hadisi-kudsiju stoji:

„Svako djelo sina Ademovog pripada njemu, osim posta. Post
je Moj i Ja za njega nagraðujem. Kada neko od vas bude postio, neka ne govori
ružne riječi, neka ne viče i bezumno se ponaša. Ako ga neko bude opsovao, neka
kaže: Ja postim, ja postim!"

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao:

"Tako mi Onoga u Čijoj je ruci Muhammedova duša, zadah
iz postačevih usta je kod Allaha, dž.š., bolji od mirisa miska."

"Postač ima dvije radosti: kada se iftari, raduje se
iftaru, a kada se sretne sa svojim Gospodarom, radovat će se svom postu."

Bogobojaznost u mjesecu ramazanu

Da li moraš svakodnevno biti na najvećem stupnju
bogobo­jaznosti? Naravno da to ne možeš postići. Ali bogobojaznost mora
preovladati u tvome životu. Svaku večer ramazana, prije nego kreneš u postelju,
moraš sebe zapitati: Šta sam ja danas uradio/la? Ako si u 60% djela bio
bogobojazan/na, onda je to dobro, ako si u 80% njih bio bogo­bojazan/na, onda
je bogobojaznost ovladala tvojim životom. Neka ti je mubarek, tebi su oprošteni
grijesi i ti si spašen/a od Džehennema.

Mi postimo zato što nam post pomaže u bogobojaznosti. I ako
bismo istinski postili, onda bismo bili bogobojazni. Žena koja, nakon ramazana,
ostavi svoju mahramu, treba plakati nad svojim stanjem. Šta je tek s onom koja
je uopće ne stavlja?

Oni koji počnu u ramazanu klanjati namaze u džamiji i nakon
ramazana to nastave, ostvarili su cilj koji ramazan od njih traži. Ista tako,
one žene koje su počele učiti Kur'an u toku ramazana i s tom praksom nastavile
kasnije, i one su ostvarile cilj ramazana: ‘…da biste bili bogobojazni’.
Riječ leallekum, upotrijebljena u Allahovim riječima, označava sigurnost, iako
u običnom govoru znači možda. Allah ti poručuje: ako budeš istinski postio/la,
bit ćeš bogobojazan.

Ja govorim s uvjerenjem, Allah je svjedok toga, da sam vidio
veliki broj ljudi koji su iz ramazana izašli kao bogobojazni, iako se mislilo
da je to nemoguće. Ti mladići i te djevojke su izašli iz ramaza­na bolji nego
što su ušli u ramazan i oni su postigli pravi cilj posta.

 

Šta u postu donosi bogobojaznost?

 

Post jača našu unutarnjost, a slabi sve drugo. Post znači
uste­zanje od hrane, pića i tjelesnih prohtjeva od zore do akšama. U takvom
stanju, dominacija tijela nad dušom slabi. Sva Allahova stvorenja su stvorena
od jedne materije. Meleki su stvoreni od svje­tlosti, džinni od vatre… Samo
je čovjek stvoren od dva elementa: tijela i duše. Tijelo je poput vanjske opne
u čijoj unutarnjosti se nalazi duša. Oba ova dijela dolaze iz različitih
izvora: izvor tijela je prašina i zemlja, dok je izvor duše udahnuće s nebesa.

Polovina čovjeka je sa Zemlje, a druga polovina s nebesa.
Unutar tebe se nalaze ove suprotnosti. Duša je zarobljena u tijelu i ne može se
iz njega osloboditi, osim kada joj to tijelo omogući. Svaki od ovih čovjekovih
dijelova ima sebi odgovarajuću hranu. Hrana za tijelo raste na Zemlji, jer je i
tijelo stvoreno od zemlje; dok hrana duše dolazi s nebesa, jer je i duša s
nebesa. Hrana tijela je jelo, piće i strasti, dok je hrana duše Kur'an, namaz,
sjećanje na Allaha i sadaka.

Kao što tijelo osjeća potrebu za hranom, tako i duša osjeća
potrebu za bogobojaznošću. Da bi čovjekov život bio ispravan, nužno je
uspostaviti ravnotežu izmeðu tijela i duše. Post dolazi i zaustavlja hranu
predviðenu za tijelo, nudeći duši njenu hranu. Tako duša jača, a s njom i
bogobojaznost.

Prvi rezultat posta je oslobaðanje duše okova tijela. Seksualni
poriv je, po riječima psihologa, najsnažniji poriv i glavni pokretač većine
čovjekovih postupaka. Post zaustavlja i ovo. Post regulira hranu, piće i
strasti i tako jača bogobojaznost. Post pomaže čovjeku u borbi sa samim sobom,
jača društvene veze meðu ljudima i bliži dobre. Dakle, mudrost i cilj posta je
bogobojaznost!

 

Noć vrednija od 84 godine

 

Šta je Allahov Poslanik, s.a.v s., kazao o ovoj noći i kako
je opi­sao? A mi…? Kako se mi za nju pripremamo? Kada je očekujemo?

Selman El-Farisi prenosi: „Allahov Poslanik, s.a.v s., nam
je jednom držao predavanje, pa je rekao: ‘O ljudi, došao vam je veliki i
mubarek mjesec. Mjesec u kojem je kaderska noć koja je vrednija od hiljadu
mjeseci.'" Zamisli, noć vrednija od 84 pune godine! Ako budeš Allahu ibadet
činio/la u noći kaderskoj, računat će ti se da si ibadet činio/la punih 84
godine uzastopno. Ako budeš klanjao/la dva rekata namaza u ovoj noći, kao da si
klanjao/la 84 godine; ako udijeliš sadaku, kao da si je udjeljivao/la 84
godine. Zamisli koliko će otežati vaga tvojih dobrih djela nakon ove noći
provedene u ibadetu!

Ovdje ne treba misliti da je dovoljno samo otići u džamiju
27. noći mjeseca ramazana. U pitanju je mnogo više, u pitanju je trud i
zalaganje da se pronaðe ova noć.

„O ljudi, došao vam je veliki i mubarek mjesec. Mjesec u
kojem je kaderska noć koja je vrednija od hiljadu mjeseci. Allah je post u
njegovim danima učinio obavezom, a klanjanje noćnog namaza dobrovoljnim
ibadetom. Ko se Allahu u ovom mjesecu pri­bliži dobrim djelom, kao da je učinio
farz van njega…" Ko bude klanjao dva rekata nafile kao da je klanjao
neki farz, a ko bude udijelio sadaku kao da je udijelio obavezni zekat.

Ovo slijedi onome ko obavi nafilu. Šta je s onim ko obavi
kakav farz? Onaj ko u ramazanu obavi farz, kao da je obavio 70 far­zova van
ramazana. Ako budeš u ramazanu klanjao/la podne, raču­nat će se kao 70 farzova,
svaki pomnožen s deset sevaba i imaš 700 sevaba. Ako budeš klanjao/la namaz u
džematu, imat ćeš 18.900 dobrih djela, a u običnim danima to je 27 sevaba. Zamisli
koliko samo pet dnevnih namaza donosi dobrih djela!

U hadisu stoji: „Ramazan je mjesec strpljivosti, a nagrada
za strpljivost je Džennet. To je mjesec smiraja i mjesec u kojem se po­većava
nafaka vjernicima. Ko pripremi iftar postaču, to će mu biti oprost grijeha,
osloboðenje od Vatre, i imat će nagrade koliko i onaj što je postio, a da se
njemu neće oduzeti ništa od njegove nagrade."  Ashabi rekoše: „Allahov Poslaniče, nema svako
od nas nešto čime će pripremiti iftar postaču." Poslanik, s.a.v.s., odgovori:
„Allah će nagraditi onoga ko postaču pruži hurmu, čašu vode ili mlijeka."

Šta ti slijedi ako pružiš iftar postaču? Oprost grijeha!
Osloba­ðanje od vatre! I dobit ćeš nagradu kao i postač, s tim da se njemu neće
nimalo umanjiti od njegove nagrade.

Ovo je mjesec čiji je početak milost, sredina oprost
grijeha, a kraj izbavljenje od Vatre. Ovakav redoslijed je zbog toga što mi u
ramazan ulazimo s grijesima. Da bi ti Allah oprostio grijehe, treba prvo da ti
ukaže milost. Kada ti ukaže milost, On ti oprosti grijehe; a kada ti oprosti
grijehe, On te izbavi iz vatre. Čuvaj se da te ne mine magfiret u deset
srednjih dana ili da ne stekneš osloboðenje od Vatre, jer si zanemario/la prve
dvije trećine ramazana.

U drugom hadisu, Allahov Poslanik, s.a.v s., kaže: „Došao
vam je mjesec ramazan, mjesec bereketa. Allah vas u ovom mje­secu pokriva, na
vas spušta milost i smanjuje vaše grijehe i uslišava dove. Gleda u vaše
nadmetanje u činjenju dobra i ponosi se vama pred svojim melekima. Pa pokažite
pred Allahom da činite dobro. Nesretnik je onaj ko bude uskraćen od
Allaha."

Proživi ovaj mjesec radi Allaha kako bi bio/la osloboðen/a
Vatre i pogledaj sljedeći Poslanikov, s.a.v.s., hadis:  "U Džennetu imaju vrata koja se zovu
Rejjan. Na njih će ući postači na Sudnjem danu i više niko osim njih. Reći će
se: ‘Gdje su postači?’. Oni će ustati i na njih niko drugi neće ući. Kada uðu,
ona će se zatvoriti i niko više na njih neće ući."[3]

Allahov Poslanik, s.a.v s., je rekao u Džennetu, nije rekao
Džennetima. Da je rekao ovako, to bi značilo da su ova vrata van Dženneta. Ali,
ova vrata su u Džennetu i to je posebna nagrada. Tada će se pozvati džennetlije
koji su istinski postili. Sve džennetlije su postači, ali se post razlikuje od
čovjeka do čovjeka.

Želiš li ući na vrata Er-Rejjan? Nema problema, zato je tu
ramazan. Ako si sposoban/na postiti istinskim postom, sa svim onim što on
zahtijeva, bit ćeš od onih koji će ući na ova vrata. Zamisli svoga dostojanstva
i ponosa kada čuješ poziv: „Gdje su postači?", a ti podigneš ruku!

Ima i nešto ljepše. Zbog čega su ova vrata nazvana imenom
Er-Rejjan – Žeð? Zar nisi iz Poslanikove, s.a.v.s.,  ruke popio/la gutljaj nakon kojeg nikada
nećeš ožednjeti? Šta se krije iza ovih vrata u Džennetu? Er-Rejjan će ti dati
sve ono od čega si se tokom posta odrekao/la. Bit ćeš pozvan/a da dobiješ
džennetski dvorac, uživati u nje­govim blagodatima kakvim nema premca.
Plemeniti ajet kaže: U njemu će imati sve što požele.

U hadisu kojeg bilježi Taberani stoji: „Džennet se iz godine
u godinu uljepšava za ramazan."

Dok ti postiš, Džennet se uljepšava i priprema da te
prihvati. U nastavku hadisa stoji: „Kada doðe ramazan, Džennet kaže: ‘Allahu
moj, odredi mi u ovom mjesecu od Tvojih robova moje stanovnike.’  A hurije govore: ‘Allahu naš, daj nam u ovom
mjesecu od Tvojih robova muževe.'"

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Ko u ovom mjesecu
sačuva sebe, pa ne bude pio alkohol, ne bude na vjernika iznio potvoru i u
njemu ne učini grijeh, Allah će ga svake večeri oženiti jednom od hurija i
izgraditi mu dvorac u Džennetu od zlata, srebra i dragog kamenja. Kada bi se
svi ljudi okupili u njemu, ne bi bili ništa veći od kozijeg konopca na
dunjaluku."

Zar nećeš postiti ramazan? Poslušaj Poslanikove, s.a v.s.,
riječi: "Ko isposti ramazan, vjerujući da je to obaveza i nadajući se
nagradi za to, oprostit će mu se prijašnji grijesi."

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je još rekao: "Ko klanja u
ramazanu (nafile), vjerujući da je to obaveza i nadajući se nagradi za to,
oprostit će mu se prijašnji grijesi."

Vjerujući, znači, radi Allahovog zadovoljstva. Isto tako,
čovjek se svakodnevno mora sjećati i razmišljati o nagradi koja mu slijedi.
Postio/la si 30 dana. Allah ti je oprostio grijehe koje si ranije činio/la.
Drugi hadis je došao kao olakšanje vjernicima, jer nije kazano ‘ko klanja svaku
noć teravije vjerujući i nadajući se nagradi’. Zatim dolazi i drugo olakšanje:
„Ko provede Lejletul-kadr u iskrenoj vjernosti, računajući na sticanje njenih
blagodati, oprostit će mu se prijašnji grijesi."

 

[1] Kur'an, sura: El-Bekara, ajet 187.

[2] Kur'an, sura: El-Bekara, ajet 183.

[3] Prenosi ga Buhari.

 

Poglavlje iz knjige: SPOZNAJ SEBE I KOSMOS – SPOZNAT ÆEŠ
STVORITELJA, Autor: Amr Halid, Izdavač: El-Kelimeh, Novi Pazar, 2007. god.