40 hadisa o ramazanu

Image1. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika,
s.a.v.s., da je rekao: Ko posti ramazan vjerujući i nadajući se nagradi, bit će
mu oprošteni grijesi koje je prethodno počinio!

2. Ebu Hurejre, r.a., takoðer, prenosi od Allahovog Poslanika,
s.a.v.s.: Kada nastupi ramazan, otvore se džennetska, zatvore džehennemska
vrata a šejtani se povežu!

3. Ebu Se'id el-Hudri, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik,
s.a.v.s., rekao: Allah će sedamdeset godina udaljiti vatru od osobe koja posti
jedan dan na Allahovom putu!

4. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s.,
rekao: Allah Uzvišeni je rekao: Svako čovjekovo djelo primada njemu, izuzev
posta! On pripada Meni i Ja posebno za njega nagraðujem!

5. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s. da je
rekao: Post je štit, pa kada neko od vas posti neka ne govori bestidne riječi i
neka se ne dere, a ako ga neko opsuje ili napadne, neka kaže: Ja postim!

6. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s. da
je rekao: Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, zadah iz usta postača
kod Allaha je bolji od mirisa miska!

7. Ebu Hurejre prenosi od Poslanika, s.a.v.s., i sljedeći
hadis: Postač ima dvije radosti: prilikom iftara i prilikom susreta sa svojim
Gospodarom!

8. On, takoðer, prenosi i ovaj hadis: Svaki čovjekov posao
se višestruko nagraðuje. Dobro djelo se nagraðuje od deset do sedam stotina
puta osim posta, jer je Allah Uzvišeni rekao: On je Moj i Ja za njega
nagraðujem. On ostavlja svoje strasti i hranu radi Mene!

9. Sehl b. Sa'd, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s.,
rekao: U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih, izuzev postača,
niko drugi neće ući! Oni će ustati i niko drugi na njih, osim njih, neće ući!
Kada oni na njih uðu, vrata će se zatvoriti i na njih niko više neće ući!

10. Talha b. Ubejdullah, r.a., prenosi da je Allahovom
Poslaniku, s.a.v.s., došao jedan beduin i, izmeðu ostalog, ga upitao:
Obavijesti me o onome što mi je Allah učinio obaveznim od posta?! On je
odgovorio: Mjesec ramazan, osim ako ti još nesto hoćeš dobrovoljno!

11. Huzejfe b. el-Jeman, r.a., prenosi da je čuo
Vjerovjesnika, s.a.v.s., kako kaže: Smutnja za čovjeka može biti u njegovoj
porodici, imovini i u susjedu, a otklanja je obavljanje namaza, post i
dijeljenje zekata!

12. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s., da je
rekao: Zapostite kada vidite mlaðak i prestanite postiti kad ga vidite! Ako on
bude zastrt oblakom, onda upotpunite ša'ban tridesetim danom!

13. Abdullah b. Omer, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s.:
Ne postite dan ili dva prije ramazana, izuzev ko već posti neki post neka ga
onda i dovrši!

(Ovdje se misli, kako tvrde islamski učenjaci, da se ne
posti dan-dva prije ramazana i tako dočekuje taj mjesec. Time se želi odvojiti
nafila od farz-posta.)

14. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika,
s.a.v.s., da je rekao: Nemojte postiti kada nastupi druga polovina ša'bana!

(Neki učenjaci smatraju da je ovo Poslanikova, s.a.v.s.,
preporuka kako bi vjernik bio jači i spremnije dočekao ramazan.)

15. Abdullah b. Amr b. el-As, r.a., prenosi od Poslanika,
s.a.v.s.: U postu je suzbijanje strasti moga Ummeta!

 

alt

16. Abdullah b. Mes'ud, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik,
s.a.v.s., rekao: Ko ima mogućnost za brak, neka se ženi, jer to bolje djeluje
na obaranje pogleda i najsigurnije zaštićuje polni organ, a onaj koji to nije u
mogućnosti, neka posti, jer je post jedna vrsta zaštite!

17. Sevban, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s., da je
rekao: Post mjeseca ramazana odgovara postu deset mjeseci, a post šest dana ševvala,
nakon njega, odgovara postu dva mjeseca, pa to predstavlja post čitave godine!

18. Ebu Ejjub, r.a., prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s.,
sličan hadis: Ko isposti ramazan, zatim to poprati sa šest dana ševvala, kao da
je čitavo vrijeme postio!

19. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s,
rekao: Ko se ne proðe lažnog govora i postupka po njemu, Allahu nije potrebno
da on ostavlja svoje jelo i piće.

20. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s.,
rekao: Pet dnevnih namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana, iskupljuju
grijehe, ako se izmeðu njih ne čine veliki grijesi.

21. Abdullah b. Abbas, r.a., je rekao: Allahov Poslanik,
s.a.v.s., je bio najdarežljiviji meðu ljudima, a najdarežljiviji je bio u
ramazanu, kada se Džibril sastajao s njim. Džibril se sastajao s njim svaku noć
tokom ramazana kada je zajedno s njim učio Kur'an. Allahov Poslanik, s.a.v.s.,
kada bi se s njim sastao, bio je darežljiviji od vjetra koji donosi plodonosnu
kišu.

22. Enes b. Malik, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s.,
rekao: Ustajte na sehur, jer je u njemu, doista, berićet!

23. Od Amra b. el-Asa, r.a., se prenosi da je Muhammed,
s.a.v.s., rekao: Razlika izmeðu našeg posta i posta židova i kršćana je u
ustajanju na sehur.

24. Od Sehl b. Sa'da , r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik,
s.a.v.s., rekao: Ljudi će biti u dobru sve dok budu žurili s iftarom.

25. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik,
s.a.v.s., rekao: Allah Uzvišeni je rekao: Moji najdraži robovi su oni koji
najviše žure s iftarom.

26. Od Selmana b. Amira ed-Dabbija, r.a., se prenosi da je
Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Kada se neko od vas iftari, neka se iftari
hurmama, a ako ih nema, neka se onda iftari vodom, jer je ona čista.

27. Enes b. Malik, r.a., kaže: Allahov Poslanik, s.a.v.s.,
bi se iftario sirovim hurmama prije nego bi klanjao. Ako ne bi našao sirove
hurme, iftario bi se suhim. Ako ne bi našao ni suhe hurme, iftario bi se
gutljajem vode.

28. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik,
s.a.v.s., rekao: Kada od vas neko zaboravi pa nešto pojede, ili se napije, neka
dovrši svoj post, jer ga je to Allah nahranio i napojio.

29. Aiša, r.a., kaže: Allahovog Poslanika, s.a.v.s., je
zaticala zora, a on je od odnosa sa svojim ženama bio džunub pa bi se tada okupao
i postio.

30. Zejd b. Halid el-Džuheni, r.a., prenosi od Allahovog
Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: Ko pripremi iftar postaču, imat će nagradu
kao i on, a da se postaču njegovi sevapi uopće ne umanju!

 

alt

31. Enes b. Malik, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik,
s.a.v.s., došao kod Sa'da b. Ubade, r.a., koji mu je iznio hljeba i maslinovog
ulja, koje je Vjerovjesnik jeo i, nakon toga, proučio dovu: Neka se kod vas
iftare postači, neka vašu hranu jedu pobožni i neka za vas istigfar čine
meleki.

32. Od Aiše, r.a., se prenosi da je Muhammed, s.a.v.s.,
rekao: Ko je umro, a ostao je dužan post, napostit će za njega njegova najbliža
rodbina!

33. Abdullah b. Abbas, r.a., je rekao: Allahovom Poslaniku,
s.a.v.s., je došao jedan čovjek i rekao: Allahov Poslaniče, majka mi je umrla a
ostala je dužna mjesec dana posta. Hoću li ja to za nju nadoknaditi?! Da –
rekao je on – jer dug prema Allahu je najpreči da se obavi!

34. Od njega se, takoðer, prenosi da je jedna žena došla
Vjerovjesniku, s.a.v.s., i spomenula mu da je njena sestra ostala dužna postiti
mjesec dana, budući da je, ploveći morem, umrla i nije to izvršila. Poslanik,
s.a.v.s., joj je rekao: Posti za svoju sestru!

35. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s.,
rekao: Ko provede Lejletu-l-kadr u ibadetu, vjerujući i nadajući se nagradi,
bit će mu oprošteni prethodni grijesi!

36. Od, Aiše, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik,
s.a.v.s., preporučio: Tražite Lejletu-l-kadr u neparnim noćima posljednjih
deset dana ramazana!

37. Aiša, r.a., kaže: Pitala sam Poslanika, s.a.v.s.:
Allahov Poslaniče, šta misliš, kada bih znala u kojoj noći se nalazi
Lejletu-l-kadr, šta bih u njoj učila? On je odgovorio: Uči: ALLAHUMME INNEKE
‘AFUVVUN, TUHUBBU-L-‘AFVE, FA'FU ‘ANNI / Allahu, Ti si Onaj koji oprašta, Ti voliš
praštanje, pa oprosti meni!

38. Od Aiše, r.a., se prenosi da je rekla: Kada bi nastupila
zadnja trećina ramazana, Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi provodio noć u ibadetu,
probudio bi svoju porodicu i trudio se da ibadet bude što bolji.

39. Abdullah b. Omer, r.a., je rekao: Allahov Poslanik,
s.a.v.s., je boravio u i'tikafu zadnjih deset dana ramazana.

40. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je neki beduin došao
Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i upitao ga: Allahov Poslaniče, uputi me na
djelo, s kojim ću, ako ga budem uradio, ući u Džennet! On mu odgovori: Da
obožavaš Allaha, ne pripisujući mu druga, da obavljaš namaz, da daješ zekat i
da postiš ramazan. Beduin tada reče: Tako mi Onoga u čijoj je ruci moj život,
ja na ovo ništa dodati neću! Kada se on okrenuo, Vjerovjesnik, s.a.v.s., je
tada rekao: Kome pričinjava zadovoljstvo da gleda u jednog od stanovnika
Dženneta, onda neka pogleda u ovoga!