Bošnjaci u Sandžaku nisu ravnopravni

http://www.sandzaknews.info/images/stories/ime1.jpgBošnjacima 
u Sandžaku i Srbiji u svakodnevnom životu  uskraćena su  ljudska
prava garantovana medjunarodnim normama, Ustavom i  Zakonima Srbije, i to
 upravo od strane državnih organa Republike Sribije.


Osnovno načelo
jednakosti medju svim ljudima ne primenjuje se u odnosu na bošnjake.

Bošnjaci u
Sandžaku i Srbiji realno nemaju pravo na sudsku žaštitu.

Kakav je položaj
bošnjaka pred sudovima, i drugim državnim organima najbolje pokazuje činjenica
da niti jedan postupak nije sproveden na bosanskom jeziku.

Zakonik o
krivičnom postupku propisuje obavezu suda da pouči učesnike u postupku o pravu
korišćenja manjinskih jezika, ali se ova odredba prema bošnjacima ne
primenjuje.

Na ovaj način
sud vrši prisilnu asimilaciju bošnjaka u sveri upotrebe jezika i na direktan
način uskraćuju pravo na odbranu bošnjacima.

Pozivamo
sve sudove u Sandžaku da objave,

koliko je
postupaka vodjeno na bosanskom jeziku,

u koliko
predmeta su bošnjaci od strane suda poučeni o pravu korišćenja bosanskog
jezika,

u koliko
predmeta im je ta pouka uskaraćena.

Bošnjacima se
uskraćuje pravo na sudsku zaštitu jer se na štetu Bošnjaka često koriste dokazi
koji nisu izvedeni na Zakonom propisani način, t.j. montirani dokazi.

Ovakav položaj
bošnjaka pred sudovima proizilazi iz činjenice da su sudovi i tužilaštva u
Sandžaku skoro sasvim etnički ičišćeni od bošnjaka, što je posebno iznaženo u
odnosu na tužioce i krivične sudije.

Ministarstvo
prosvete Republike Srbije diskriminiše učenike koji su se izjasnili da
pohadjaju islamsku veronauku.

Činjenica je da
ovo ministarstvo nije omogućilo organizovanje islamske veronauke u školama i
ako je to bilo dužno da organizuje.

Ovom
diskriminacijom povredjuju se prava dece od strane Ministarstva prosvete što
samo po sebi govori o stepenu njene brutalnosti.

Analiza i drugih
ljudskih prava bošnjaka u Sandžaku i Srbiji navodi na zaključak da se prema
njima sprovodi asimilacija u svim sverama ljudskog života, uz brutalnu primenu
državne prinude prema svakom ko se tome na bilo koji način suprostavlja.

Centar za
zaštitu ljudskih prava i toleranciju iz Prijepolja poziva sve državne organe da
prestanu sa kršenjem ljudskih prava bošnjaka u skladu sa Ustavom, Zakonima
Srbije i medjunarodnim normaama.

Posebno želimo da
ukažemo da se u Evropi u 21.vijeku nikako ne može tolerisati prisilna
asimilacija bošnjačke manjine obzirom da su bošnjaci nedavno preživeli genocid
pred očima Evropske i svedske javnosti.

U PRIJEPOLJU

25.09.2009. god

PREDSEDNIK CENTRA

Duraković R. Alen