Helsinški odbor kritikuje odnos srbijanskih vlasti prema Bošnjacima

ImageHelsinški odbor u
svom septembarskom biltenu o stanju ljudskih prava i sloboda u Srbiji kritikuje
odnos vlasti prema Bošnjacima i Islamskoj zajednici otkrivajući na vrlo
profesionalan način pozadinu napada i prirodu pritisaka na muslimane u Srbiji.


Sandžak:
Neumitna radikalizacija

Sandžak, deo
Srbije na tromeñi sa Bosnom i Hercegovinom i Crnom Go­rom, gde živi najveći
broj bošnjačke manjine u Srbiji, više od dve decenije je na udaru državne
represivne politi­ke koja je imala za cilj minimiziranje te manjine. Odnos
prema islamu i Mu­slimanima u Jugoslaviji počeo je da se zaoštrava i dobija
neprijateljski przvuk još osamdesetih godina, kada srpska elita pokreće
kampanju protiv Musli­mana i iznosi tezu o „islamskom fun­­damentalizmu koji
preti da uništi Ju­goslaviju“. To je bila priprema za geno­cid u BiH, čije su
posledice osetili i Bošnjaci u Sandžaku. Odnos prema muslimanima nije se
suštinski prome­nio, ali se pod pritiskom evropskih or­ganizacija kao što su
Savet Evrope, OEBS i EU, država uzdržava od otvo­rene represije. Meñutim,
država sada primenjuje druge metode kao što su kriminalizacija pojedinaca ili
grupa (vehabije), ali pre svega kroz konstan­tno podrivanje Islamske zajednice
kao jedine institucije koju Bošnjaci imaju, inače od ključnog značaja za njihov
identitet.

Značaj Islamske
zajednice za Bošnjake je izraz potrebe za religijom koja doprinosi jačanju
vlastitiog iden­titeta i doprinosi integraciji društva. Potreba za jačanjem
identiteta je razu­mljiva i kao odgovor na dugogodišnju diskriminaciju i
nevidljivost, te policij­ski teror, otmice i likvidacije tokom ra­ta u Bosni i
Hercegovini. Islamska za­jednica je takoñe, ključna identitetska matrica za
bošnjačku zajednicu u od­sustvu drugih institucija. Zbog toga je i bila na
udaru Beograda i beogradskih „službi“, sve s ciljem da se temeljno de­stabilizuje.
To je dovelo do cepanja Is­lamske zajednice i stvaranje tenzije unu­tar
bošnjačke zajednice što može, ako za­treba, da se brzo pretvori u kriznu tačku.

Bošnjačka
nacionalna manjina u Sandžaku već duže vreme je u žiži javnosti zbog tzv.
sukoba u Islamskoj zajednici, ali i ruvaliteta dve lokalne političke partije,
odnosno njihovih lidera Sulejmana Ugljanina i Rasima Ljajića. To je impliciralo
i sukob na liniji Ministarstva vera i Islamske zajednice u Srbiji na čelu sa
Muamerom Zukorlićem.


 

Poseta reis­ul­uleme
Mustafe Cerića

Dogañaji koji su
prethodili pomirenju dva lidera, u Sandžaku su iskristalisali probleme ovog
regiona. Reč je o poseti vrhovnog poglavara muslimana u BiH reis­ul­uleme
Mustafe Cerića i sprečavanje vlasti da održi skup u Tutinu gde bi Cerić govorio
na glavnom gradskom trgu, kao i razmena oštrih optužbi izmeðu Ministarstva vera
i IZ u Srbiji.

Poseta Mustafe
Cerića bila je povod da se Adem Zilkić, inače bez veće podrške u Sandžaku ali s
podrškom Beograda, pismom obrati Rijasetu IZ u BiH u kojem najoštrije osuðuje
najavu dolaska bosanskog reisa Mustafe Cerića. Zbog toga, kako se ističe, što
je “doprineo produbljivanju podela u Islamskoj zajednici, a naročito meðu
sandžačkim Bošnjacima”. Njegov boravak, kaže se dalje, nije poželjan u
Sandžaku, jer “nije u interesu mira meðu vernicima“.2 Vlada
Republike Srbije samo se nadovezala na ovo pismo sličnom izjavom ministra vera
Bogoljuba Šijakovića, ali i odlukom lokalne vlasti u Tutinu koja je zabranila
najavljeni skup.

Zilkić je takoñe
zatražio od države da uhapsi Zukorlića i da zabrani „bilo kakav skup i
obraćanje na otvorenom prilikom dolaska Cerića“.

lokalne vlasti u
Tutinu koja je zabranila najavljeni skup.

Poglavar IZ u BiH
reis Cerić je prilikom svoje posete Sandžaku istakao da je „Sarajevo duhovni
centar svih Bošnjaka“3. Cerić je takoðe ukazao na kršenja prava
muslimana, što je Ministarstvo vera ocenilo kao „neosnovane i drske“. Zukorlić
je istako alarmantne činjenice koje govore o diskriminaciji Bošnjaka – u
lokalnoj policiji je zaposleno je oko 80 odsto grañana srpske nacionalnosti i
to u gradovima gde ima više od 85 odsto Bošnjaka. Slična je situacija i u
sudstvu i drugim državnim institucijama.

Zbog aktuelnosti
izvještaja obajavićemo ga u cjelosti:

Izvještaj: Helsin ki odbor za ljudska š prava u Srbiji – Br. 40 ● Septembar 2009.