Duplo ništa

| Glas islama | Broj 191
| Piše: Dr. Admir Muratović |

ImageSvima koji su imali imalo svijesti, osjećaja za trenutak, bilo je jasno da se iza bolnog  raspada bivše Jugoslavije krije jedan drugi proces: redefinisanje odnosa meðu narodima koji su živjeli na tom prostoru.

Nije bila nikakva tajna da su dvije najveće zajednice, Srbi i Hrvati,
imali svoje nezasićene apetite koji su se ogledali u težnji za “najvećim
kolačem”, odnosno dominacijom nad svim ostalim, pozivajući se na
nekakvo vjekovno kvazi-pravo.
Ostali su bili prinuðeni da na mukotrpan način brane svoje stečene
pozicije. U dobroj mjeri su to i uspjeli. Slovenci su odmah dobili svoju
državu, nakon 21 dan rata. “Zlonamjernici” kažu da su imali “malo
srpskih grobova” na svojoj teritoriji, te zbog toga nisu imali “većih”
problema. Makedonci su dobili svoju državu. Crnogorci, iako preko leða
Bošnjaka i Sandžaka, svoju. Bosna je platila krvavu cijenu svoje
nezavisnosti. Albanci sa Kosova su riješili svoje probleme. Maðari
dobili Maðarsku u EU, ali i školovanje na maternjem jeziku i još niz
prava. Nisu ni oni zadovoljni, no, bolje išta nego ništa.
Šta smo mi, Bošnjaci Sandžaka, dobili nakon 20 godina od početka tog
procesa?! Hej, 20 godina!
Dobili smo duplo ništa: Sulejmana Ugljanina i Rasima Ljajića!

Memorandum o specijalnom statusu Sandžaka
U nekoliko prošlih brojeva pisali smo u ulozi Sulejmana Ugljanina u tom
burnom vremenu, zato što je bio grlatiji, a i gramziviji, želeći da sve
“zasluge” prigrabi za sebe. No, nepravedno bi bilo zaboraviti da je u
tom “duplom ništa” svesrdno učestvovao i drugi srpski ministar bošnjačke
nacionalnosti Rasim Ljajić, tadašnji predsjednik Vlade Sandžaka.
Ugljanin i Ljajić su na političkoj platformi, koja se je bazirala na
Referendumu iz 1991. godine, dobili vlast u Sandžaku, a danas 20 godina
poslije toga one koji i pomenu ime Sandžak nazivaju destabilizirajućim
faktorom.
MNVS, na čijem čelu su bili Ugljanin i Ljajić, pozivajući se na sva
relevantna meðunarodna dokumenta, zakone i povelje, usvojilo je 1993.
godine Memorandum o specijalnom statusu Sandžaka  u kojem je, izmeðu
ostalog, stajalo:
1. U okviru ostatka Jugoslavije ( Srbije i Crne Gore – u daljem tekstu
Jugoslavije) uspostavlja se specijalni status za Sandžak (u daljem
tekstu Sandžak). Funkcije državne vlasti ostvarit će se preko organa
Sandžaka i preko organa u opštinama u njegovom sastavu, osim u onim
slučajevima izričito predviðenim ovim Memorandumom…
Od toga da Sandžak ima svoj Ustav, Skupštinu i Vladu, dvojica srpskih
ministara bošnjačke nacionalnosti sveli su svoje zahtjeve na Audi 8,
ličnog vozača, mjesto za članove porodice i par istomišljenika u
odborima, dok su Bošnjaci kojima su sve to obećavali izbačeni iz Ustava,
i dobili ono „duplo ništa“.
4. Prava i obaveze Sandžaka će se regulisati Ustavom Sandžaka u čijoj
prvoj izradi će učestvovati i odgovarajuće tijelo, odnosno stručnjaci
Meðunarodne konferencije o bivšoj Jugoslaviji.
5. Sandžak će imati demokratsku izabranu Skupštinu, kao i zakonodavno
tijelo, guvernera i Vladu kao nosioce izvršne vlasti, uključujući
policiju pod njihovom kontrolom, te neovisno sudstvo Sandžaka i druge
organe predviðene ovim Memorandumom. Prvi izbori za sve organe održat će
se pod nadzorom OUN, EZ i KESS-a.
Ugljanin i Ljajić poručuju 1993. godine: Vojska napolje iz Sandžaka, a
2009. istim tim tenkovima aplaudiraju.
7. Područje Sandžaka bit će trajno demilitarizovano pod nadzorom OUN i
EZ, što obavezuje jugoslovenske vlasti da u roku od 30 dana od
potpisivanja ovog Memoranduma povuku sve vojne efektive sa područja
Sandžaka, kao i  one policijske snage koje premašuju potrebe normalnih
okolnosti.
Šta su nam to garantovali, a ispalo je „duplo ništa“
8. Ustavom Jugoslavije i Ustavom Sandžaka bit će garantovana ljudska i
manjinska prava prema najvišim standardima prihvaćenim u
meðunarodno–pravnim dokumentima:
Muslimanskom narodu se garantuje:
– Pravo na zaštitu od bilo koje aktivnosti koja može ugroziti postojanje
naroda; (Duplo ništa)
– Sva kulturna prava kao što su: pravo na identitet, kulturu,
vjeroispovijest, upotrebu svog jezika i pisma u javnom i privatnom
životu; (Duplo ništa)
– Pravo na obrazovanje u skladu sa nacionalnim vrijednostima; (Duplo
ništa)
– Srazmjerno učešće u svim organima vlasti i nediskriminaciju u
ekonomskoj i socijalnoj sferi i političkom životu i u pristupu
sredstvima javnog informisanja; (Uspjeli su postati srpski ministri)
– Slobodu pojedinca u pogledu nacionalnog opredjeljivanja; (Rekao
Koštunica da smo Bošnjaci?!)
Sandžak „republika Šumadija“
Ugljanin i Ljajić su tada obećavali Vladu Sandžaka koja će imati
odreðene nadležnosti, a danas nakon 20 godina postali su „Šumadinci“.
Obećavali su „domaću“ policiju, a 20 godina nakon toga Ugljanin šalje
„svoju“ policiju u Tutin da spriječi dolazak reisuleme dr. Mustafe
Cerića, pripadnike Crvenih beretki da pucaju u Bošnjake, dok Ljajić
ništa ne čini da to spriječi. Rasim Ljajić umjesto poreza od specijalnog
statusa šalje Kasima Zoranića i njegove horde korumpiranih inspektora
da reketira upravo one ljude koji su mu najviše pomogli da politički
uspije.
B. Nadležnost organa vlasti SANDŽAKA
1. Organi vlasti Sandžaka bit će isključivo odgovorni za:
– Školstvo (osnovno, srednje, više i visoko);
– Kulturne institucije i programe;
– Radio i televiziju;
– Izdavanje dozvola za rad preduzeća i radnji;
– Korišćenje prirodnih bogatstava, rudarstvo, poljoprivredu, šumarstvo,
lov i ribolov;
 – Zdravstvenu i socijalnu zaštitu i socijalno osiguranje;
– Saobraćaj i komunikacije na području Sandžaka;
– Proizvodnju energije;
 – Kontrolu komercijalnih banaka, štedionica i drugih finansijskih
institucija;
– Policiju;
– Organizaciju pravosuða;
– Oporezivanje za potrebe specijalnog statusa.
Vlastima u Srbiji, kada je u pitanju njihova nadležnost nad Sandžakom,
„ostavljali su mrvice“: zaštitu čovjekove okoline i sistem prijenosa
električne energije.
2. Organi Jugoslavije dijelit će odgovornost sa organima vlasti Sandžaka
za ostvarivanje sljedećih nadležnosti na području Sandžaka:
– Za zaštitu čovjekove okoline, pri čemu će organi Jugoslavije
odreðivati najniže standarde;
– Za magistralne i regionalne puteve i željeznicu na području Sandžaka,
cjevovode, poštu, telegraf i telefon;
– Sistem prijenosa električne energije.
Nakon usvajanja ovog Memoranduma MNVS je obavijestio državne organe SRJ o
istom.
SKUPŠTINI SR JUGOSLAVIJE
Beograd
PREDMET: Dostava Memoranduma o uspostavljanju specijalnog statusa za
Sandžak, kao zvaničnog prijedloga MNVS za rješenje statusa muslimanskog
naroda u Sandžaku.
U želji da pruži puni doprinos i aktivno se uključi u razumno, pravedno i
mirno razrješenje sveukupne jugoslovenske krize, Muslimansko nacionalno
vijeće Sandžaka, kao jedini legitimni predstavnik muslimanskog naroda
na ovim prostorima, sačinilo je i usvojilo Memorandum o uspostavljanju
specijalnog statusa za Sandžak, kao konkretan i jasan prijedlog za
rješenje muslimanskog pitanja u ostatku Jugoslavije.
Definišući ovaj Memorandum MNVS, ustvari, inicira i pokreće razgovore na
ovu temu, sa najvišim organima SRJ, Srbije i Crne Gore, te nadležnim
meðunarodnim činiocima koji traže pravu formulu za trajno rješenje ovog
pitanja.
U tom cilju dostavljamo vam ovaj dokument i tražimo da isti razmotrite i
prihvatite kao osnov za voðenje daljih razgovora i pregovora oko
rješavanja pomenutog pitanja.
Smatramo neophodnim da najviši savezni i republički organi razmotre
ponuðeni Memorandum, kao legitimni zahtjev muslimanskog naroda Sandžaka
koji želi na pravedan i legalan način da trajno riješi i osigura svoj
opstanak na ovim prostorima.
Napominjemo da je MNVS u proceduri usvajanja Memoranduma dobilo podršku i
pristanak svih muslimanskih institucija, političkih stranaka, zajednica
i udruženja na ovim prostorima, tako da ovaj Memorandum predstavlja
legitiman zahtjev za optimalno rješenje statusa Muslimanskog naroda u
Sandžaku.
Očekujemo da nam nakon razmatranja ponuðenog dokumenta dostavite vaš
stav u pismenoj formi.
Novi
Pazar,17.06.1993.g.                                                                              MNVS
Predsjednik Sulejman Ugljanin
Dostavljeno:
– Skupštini SR Jugoslavije, Vladi SRJ, Skupštini R. Srbije, Vladi R.
Srbije, Skupštini R. Crne Gore, Vladi R. Crne Gore.
Sulejman Ugljanin i Rasim Ljajić + rad na sprovoðenju u djelo
Memoranduma o specijalnom statusu Sandžaka = Duplo ništa!
Vrijeme je za naše ljude!