Obustavljeni nezakoniti radovi na vakufskoj imovini

ImageVjernici Islamske zajednice su u nedjelju 29. avgusta 2010. godine,
devetnaestog dana ramazana, spriječili još jedno otimanje vakufske
imovine. Naime na vakufskoj parceli na Hadžetu, kod pete mjesne
zajednice, na vakufu „Mearif“, gradska uprava Novog Pazara je
neovlašćeno upala na vakufski posjed i otpočela izgradnju dječijeg
obdaništa. Ova uzurpacija vakufskog zemljišta dogodila se bez ikakvih
prethodnih konsultacija sa rukovodstvom Islamske zajednice, koja je
nakon donošenja Zakona o vraćanju imovine crkvama i vjerskim zajednicama
podnijela zahtjev, i ovaj vakuf, kao i svi ostali, je u procesu
vraćanja Islamskoj zajednici.

Na vakufu „Mearif“ su već iskopani temelji, i na gradilištu je bilo nekoliko graðevinskih radnika koji su pripremali armaturu za dalje radove. Kada su vjernici, i čelnici islamske zajednice došli na gradilište bez ikakvih incidenata i na miran način zamolili su radnike da napuste vakufsku zemlju, što su ovi i učinili. Na tabli koja je stajala na gradilištu pisalo je da je investitor radova Gradska uprava i Nacionalni investicioni plan.
Predsjednik Medžlisa Novi Pazar, Sead-ef. Šaćirović je pismenim putem obavjestio Organe MUP-a u Novom Pazaru, kao i Gradsku upravu da je ovaj vakuf uzurpiran. U obavještenju koje je potpisao efendija Šaćirović stoji:
„Islamska zajednica u Srbiji, Muftijstvo Sandžačko, Odbor medžlisa Islamske zajednice Novi Pazar, je podnijela zahtjev i u postupku je vraćanja vakufske parcele Vakuf Mearif čiji je vlasnik, Posedovni list 184 i 6649 na Hadžetu u Novom Pazaru na kojoj su NN lica neovlašćeno započela izgradnju objekta. Obaveštavamo vas da je u skladu sa zakonom o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama članom 36 zabranjeno raspolaganje imovinom od 1. maja 2006 godine koja je predmetom vraćanja po ovom zakonu. Islamska zajednica je dana 29.08.2010. sa vjernicima obustavila dalju neovlašćenu izgradnju pomenutog objekta.“
Povodom ovog dogaðaja Sead-ef. Šaćirović je dao sledeću izjavu:
„Pozadina svega ovoga jeste ugrožavanje Islamske zajednice, produbljivanje krize u Islamskoj zajednici, stradanje islamske zajednice, islama i muslimana na ovim prostorima. Nama u Islamskoj zajednici se želi nametnuti jedna zamka, i želi da se reći graðanima kako ministar Ljajić i njegovi sateliti žele da grade obdanište na Hadžetu, a eto mi smo ti koji to ne dozvoljavamo, i mi smo protiv izgradnje jednog tako humanog projekta. Naravno da je dobro što se obdaništa grade i mi nismo protiv toga, ali neka se obdaništa prave na opštinskoj zemlji.“
Da su investitori ovog projekta i izvoðači radova prekršili Zakon vidi se i iz Zakona o vraćanju imovine crkvama i vjerskim zajednicama. U ovom zakonu u glavi VII prelazne i završne odredbe u Članu 36 stav 1 stoji: „Od 1. maja 2006. godine nije dozvoljeno bilo kakvo raspolaganje imovinom koja je po odredbama ovog zakona predmet vraćanja, niti zasnivanje hipoteke, zaloge ili zakupa na toj imovini. Pravni poslovi i pravni akti koji su u suprotnosti sa odredbama stava 1 ovog člana ništavni su. Zabrana iz stava 1 ovog člana prestaje da važi danom donošenja konačnog izvršnog rešenja Direkcije u kojoj se odlučuje o zahtevu za vraćanje imovine.“

Nermin Gicić | Islamskazajednica.org