Izvještaj o islamofobiji

ImagePrvi Izvještaj o islamofobiji, diskriminaciji i netoleranciji na
području Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini predstavljen je
javnosti danas, 18. 08. 2011. godine,  na pres konferenciji koja je
održana u Sarajevu. Izvještaj su predstavili muftija vojni Ismail ef.
Smajlović i Ekrem Tucaković, rukovodilac Službe za odnose s javnošću
Rijaseta.

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i
Hercegovini na sjednici održanoj 28. aprila 2011. godine, na prijedlog
Službe za odnose s javnošću, usvojio je Izvještaj o islamofobiji,
diskriminaciji i netoleranciji. Ovo je prvi izvještaj ovakve vrste
nastao u okviru Islamske zajednice i obuhvata vremenski period od 2004.
do 2011. g. Izvještajem su obuhvaćeni primjeri koji pokazuju raznolike
vrste diskriminacije i netolerancije koje dolaze od različitih osoba i
društvenih grupa. Premda postoji mnogo veći broj slučajeva nego što je
prezentirano, u Izvještaj su uvršteni najizrazitiji, ili oni koji pomažu
da se stekne što cjelovitiji uvid u frekventnost i raznovrsnost
diskriminacije i netolerancije.

Izvještaj se sastoji od šest područja
koja su bila u fokusu praćenja i analize: izjave državnih i političkih
dužnosnika u kojima se manifestira diskriminacija, vrijeðanje i širenje
predrasuda; lična i kolektivna dimenzija slobode vjere u medijima;
sektor zapošljavanja; sektor obrazovanja; zatim diskriminacija i
netolerancija u umjetničkim dijelima, i na kraju zločin iz mržnje kroz
napade na muslimane, službenike i imovinu Islamske zajednice. Sastavni
dio Izvještaja su preporuke organima i institucijama Bosne i Hercegovine
i meðunarodnim političkim organizacijama i organizacijama za zaštitu
ljudskih prava. Izvještaj, takoðer, donosi kraći pregled temeljnih
instrumenata o zaštiti ljudskih prava i sloboda koji se najčešće krše,
izjave istaknutih bivših i sadašnjih zvaničnika o islamofobiji, te
ukazuje na stanovite teškoće oko definiranja termina islamofobija i
dileme koje oko toga postoje.

Cilj Izvještaja je registriranje,
upoznavanje i informiranje o slučajevima islamofobije, diskriminacije i
netolerancije na osnovu vjere, ohrabrivanje žrtava netolerancije i
diskriminacije da ispričaju svoja iskustva, podizanje svijesti da se
slučajevi islamofobije, netolerancije i diskriminacije trebaju ozbiljno
uzeti i da je potreban zajednički odgovor društva.

 

Sažetak Izvještaja

Islamofobija, diskriminacija i
netolerancija prema muslimanima i islamskim vrijednostima je stvarnost i
ozbiljan problem društva u Bosni i Hercegovini. Širenje predrasuda,
netrpeljivosti, sijanje straha, vrijeðanje i izrugivanje vjerskim
obredima i osjećanjima, zatim fizički napadi na džamije i mezarja,
pokušaji diskriminacije u obrazovanju, diskriminacija u zapošljavanju,
stavljanje u neprimjeren kontekst islamske terminologije, simbola i
imamske profesije predstavljaju pojave kojima se ugrožavaju i krše
ljudska prava muslimana i bitno utječe na njihov lični i društveni
život.

Stvaranju ambijenta netolerancije i
predrasuda doprinose neodgovorne izjave nekih političkih predstavnika i
državnih funkcionera. Propusti i slabosti unutar rada državnih organa su
posebno značajan izvor kreiranju ambijenta netolerancije, širenju
predrasuda, straha i sumnji prema muslimanima.

Pojedini mediji postali su važan kanal
javnog plasiranja sadržaja uvredljivog i netolerantnog karaktera.
Primjena zakonskih normi i profesionalnih novinarskih standarda u cilju
jačanja društvene odgovornosti medija, njegovanje kulture dijaloga,
poštivanje ljudskog dostojanstva u javnom prostoru pokazalo se da su
slabe tačke društva.

Predrasude i diskriminacija u sektoru
traženja posla i zapošljavanja ostavljaju teške posljedice po ljudsku
ličnost i dostojanstvo, posebno su ovim pogoðene muslimanke koje nose
maramu. Muslimanke sa maramom suočene su sa diskriminacijom prilikom
zapošljavanja ili tokom obavljanja posla u javnom i privatnom sektoru.

Pružanje vjerskog odgoja i obrazovanja u
javnim ustanovama u više navrata bilo je predmet oštrih rasprava, pri
čemu je korišten neprimjeren i uvredljiv jezik i upućivani su zahtjevi
za izgon vjeronauke iz javnih škola, zatim je dovoðeno vjersko
podučavanje u korelaciju sa fašizmom, a naročito je bila intenzivna
negativna medijska kampanja, u nekim periodima potpuno iracionalna,
protiv islamske vjeronauke u Javnoj ustanovi „Djeca Sarajeva".

Posljednjih godina zapaža se sve češća
upotreba umjetničkih sadržaja i izraza u cilju širenja direktne ili
indirektne netolerancije ili vrijeðanja vrijednosti islama i islamskih
autoriteta. Naročito je to izraženo kroz objavljivanje uvredljivih
karikatura, fotomontaža, putem muzičkih i kvazipoetskih sadržaja.
Garantirana sloboda umjetničkog izražavanja ne smije kršiti garantiranu
slobodu savjesti, religije i uvjerenja.

Zločin iz mržnje, napadi na vjernike,
službenike i imovinu Islamske zajednice, registriran je u mnogim
dijelovima Bosne i Hercegovine. Zločin iz mržnje se relativno često
dešava, a naročito je ovom vrstom zločina pogoðena povratnička, obično
je to i manjinska populacija. Napadi na pojedine džamije su registrirani
više desetina puta. Mete zločina iz mržnje su imami i muslimani
prilikom odlaska u džamiju radi obavljanja vjerskog obreda, ili prilikom
povratka kući iz džamije, kroz presretanje i upućivanje verbalnih
prijetnji i psovki, a u više navrata su registrirani napadi na džamije i
razbijanje prozora na džamijama dok su vjernici bili unutar džamije i
obavljali molitvu.

Posebno izražen vid netolerancije i
ispoljavanja mržnje u BiH jeste omalovažavanje i vrijeðanje najviših
vjerskih autoriteta i zvaničnih organa Islamske zajednice. Naročita meta
takvih postupaka bio je reisu-l-ulema Islamske zajednice dr. Mustafa
Cerić, na čijoj su javnoj kompromitaciji duži vremenski period radili
pojedini mediji. Provoðenje tako sistematične i dugotrajne negativne
medijske kampanje protiv reisu-l-uleme teško je zamislivo bez podrške
ili odobravanja odreðenih političkih i ideoloških grupacija u društvu i
predstavlja svojevrsni presedan.

 

Preporuke

I. Državnim organima i institucijama za zaštitu ljudskih prava u BiH

 • Islamofobija, diskriminacija i
  netolerancije prema muslimanima su prisutni i predstavljaju ozbiljan
  problem društva u Bosni i Hercegovini i nužno je uložiti potrebne napore
  da se eliminiraju uzroci diskriminacije i netolerancije, zatim da se
  osigura potpuna primjena standarda o slobodi vjere i uvjerenja, slobodi
  izražavanja, kolektivna dimenzija slobode vjere, pravo na vjersko
  obrazovanje, pravo na rad i zapošljavanje, izbjeglo donošenje zakona
  koji će biti diskriminirajući prema muslimanima.
 • Insistirati na jednakopravnosti i obavezi poštovanja ljudskog dostojanstva i života svakog čovjeka.
 • Prepoznati i osuditi islamofobiju,
  netoleranciju i diskriminaciju te osigurati stvarnu mogućnost
  muslimanima da u potpunosti sudjeluju u javnom životu u skladu sa
  zakonom, njihovim islamskim uvjerenjima i najvišim demokratskim
  standardima i vrijednostima.
 • Prikupljati podatke o islamofobiji,
  diskriminaciji i netoleranciji prema muslimanima i objavljivati ih u
  izvještajima o stanju ljudskih prava.
 • Bez predrasuda štititi autonomiju
  vjerskih zajednica i unaprijediti dijalog s vjerskim autoritetima u vezi
  s pitanjem diskriminacije i netolerancije.
 • Osigurati da se kod zapošljavanja
  vrednuje svaka osoba prema njenom obrazovanju, stručnosti i
  sposobnostima, osigurati pod jednakim uvjetima svima mogućnost jednakog
  pristupa traženju posla i zapošljavanja, te raditi na eliminaciji uzroka
  diskriminacije s kojom se susreću muslimanke sa maramom.
 • Zajednički raditi na jačanju
  odgovornosti medija, posebno javnih servisa, u borbi protiv širenja
  predrasuda, straha i sumnjičenja prema muslimanima i kreiranju ambijenta
  poštovanja ljudskog dostojanstva i poštivanja svih ljudskih prava.

 

II. Državama članicama EU, Evropskoj komisiji i Vijeću Evrope

 • Pažljivo pratiti pojave islamofobije,
  diskriminacije i netolerancije prema muslimanima i poduzeti odgovarajuće
  mjere radi eliminiranja i prevencije takvih pojava.
 • Prikupljati podatke o islamofobiji, diskriminaciji i netoleranciji čije su žrtve muslimani.
 • Riječima i djelom promovirati
  jednakopravnost, slobodu i zaštitu autonomije vjerskih zajednica i
  unapreðivati dijalog s vjerskim autoritetima u pitanjima vjerskih prava i
  sloboda, diskriminacije i netolerancije.
 • Osigurati da se kroz zakon i zakonske inicijative eliminira svaki vide diskriminacije i netolerancije prema muslimanima.
 • U izvještajima o stanju ljudskih prava
  i temeljnih sloboda objavljivati slučajeve islamofobije, diskriminacije
  i netolerancije prema muslimanima.

 

III. Specijalni izvjestilac za ljudska prava UN, OSCE/ODIHR/TANDIS

 • Prikupljati podatke i posvetiti
  posebnu pažnju na pitanje islamofobije, diskriminacije i netolerancije
  protiv muslimana u svojim izvještajima o stanju ljudskih prava, te u
  izvještajima preporučiti državama i vladama odgovarajuće mjere
  prevencije.
 • Ukazivati i osuðivati slučajeve diskriminacije muslimana.
 • Koristiti svoje kapacitete i
  mogućnosti u borbi protiv netolerancije i diskriminacije muslimana kroz
  uvrštavanje u svoje progame rada pitanja islamofobije, netolerancije i
  diskriminacije muslimana.
 • Podizanje svijesti o islamofobiji, diskriminaciji i netoleranciji prema muslimanima u svim zemljama članicama UN i OSCE regije.
 • Neposredan rad sa predstavnicima
  islamskih zajednica i muslimanskih organizacija i udruženja i jačati
  odnos s nevladinim organizacijama koje rade u području borbe protiv
  diskriminacije.
 • Ohrabriti vlade da prate poštivanje prava muslimana.
 • Posebnu pažnju posvetiti analiziranju zakonodavstva u državama u pogledu diskriminacije i netolerancije prema muslimanima.
 • Poticati medije da ne šire predrasude prema muslimanima i insistirati na profesionalnim novinarskim kodeksima i standardima.

 

Kršenje meðunarodnih standarda o ljudskim pravima

Izvještaj podsjeća da zabrana
diskriminacije, netolerancije, zločina iz mržnje, s jedne, te
omogućavanje jednakih uvjeta za rad i zapošljavanje, ravnopravan pristup
obrazovanju i njegovanje kulturnog i vjerskog identiteta, kako
pojedinaca tako i društvenih grupa s druge strane, spada u osnovne
pretpostavke slobodnog demokratskog društva. U tom kontekstu na
meðunarodnom i regionalnom nivou usvojeno je više instrumenata i
standarda kojima se garantiraju svakom pojedincu sloboda govora,
mišljenja, savjesti, religije i uvjerenja kao temeljnih ljudskih prava.
Imajući to na umu Izvještaj se oslanja na općeprihvaćene meðunarodne i
regionalne instrumente zaštite ljudskih prava i borbe protiv
dskriminacije na osnovu religije i uvjerenja, a prezentirani primjeri
svjedoče o kršenju temeljnih dokumenata kao što su Opća deklaracija o
ljudskim pravima UN iz 1948., Deklaracija o eliminaciji svih oblika
netolerancije i diskriminacije na temelju religije ili uvjerenja UN iz
1981., Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda,
Povelje Evropske unije o temeljnim pravima.

Takoðer Izvještaj je ilustriran izjavama
više istaknutih nosilaca političkih, državnih i društvenih funkcija
koji su u svojim javnim istupima ukazali na islamofobiju, diskriminaciju
i netoleranciju prema muslimanima i vrijednostima islama, ili na to da
su neke bitne odluke i koraci od velikog utjecaja na život muslimana
bili inspirirani predrasudama prema muslimanima i islamu.

Prvi Izvještaj o islamofobiji,
diskriminaciji i netoleranciji na području Islamske zajednice u Bosni i
Hercegovini javnosti je dostupan na Rijasetovom web portalu www.rijaset.ba

Preuzmite Izvještaj ovdje.

Rijaset.ba